Home
Department of Biological and Medical Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Instituttråd ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Main content

Medlemmer

Fakultetsstyret fastsetter instituttrådets størrelse og sammensetning innenfor de rammene som er angitt.

Følgende grupper skal være representert i instituttrådet: Gruppe A (fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger), gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling), gruppe C (teknisk- og administrativt ansatte) og gruppe D (studenter - oppnevnes av Psykologisk studentforening, UiB).

Gruppe A (fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger) og gruppe C (teknisk- og administrativt ansatte) er oppnevnt for 4 år, nåværende er valgt for perioden 1.8.2021 - 31.7.2025 (med noe justering av varamedlemmer gruppe A vår 2024).

Gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling) og gruppe D (studenter) oppnevnes for 1 år av gangen, nåværende er valgt for perioden 1.8.2023 - 31.07.2024.

Gruppe A

 • Instituttleder Lin Sørensen (leder)
 • Frøydis Morken
 • Marco Hirnstein
 • Janne Grønli

Vara - gruppe A:

 • 1. vara: Daniela Pfabigan
 • 2. vara: Steinunn Adolfsdottir

Gruppe B  

 • Tobias Bashevkin

Vara - gruppe B:

 • 1. vara: Ulvhild Helena Færøvik
 • 2. vara: Gerard Dwyer

Gruppe C 

 • Vivian Fosse

Vara - gruppe C:

 • 1. vara: Anne Øfsthus
 • 2. vara: Anne Marie Rød
 • 3. vara: Alexander Richard Craig-Craven

Gruppe D 

 • Mads Andre Omberg
 • Mariam Kahn
 • vara: ledig
 • vara: ledig

 

Ansvarsområde

 

Instituttrådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling til fakultetet eller annet overordnet organ i saker som angår:

- Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre strategi- og resultatdokument som utarbeides av instituttet

- Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner

- Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap

- Vesentlige endringer i instituttets studietilbud, særlig knyttet til studieprogram, pensum, undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer.

I øvrige saker er instituttet et rådgivende informasjons- og kontaktorgan mellom instituttlederen, alle ansatte og studentene. Dersom instituttrådet delegerer beslutningsmyndighet i saker som angår studietilbud, skal studentene være representert med minst 20 % i vedkommende organ. Se undervisningsutvalget.

Instituttleder går inn i gruppe A og er leder av instituttrådet. Instituttlederen legger fram saker for instituttrådet. Administrasjonssjef er sekretær for instituttrådet.