Home

Department of Biological and Medical Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Medlemmer

Fakultetsstyret fastsetter instituttrådets størrelse og sammensetning innenfor de rammene som er angitt. Følgende grupper skal være representert i instituttrådet: Gruppe A (fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger), gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling), gruppe C (teknisk og administrativt ansatte) og gruppe D (studenter).

Medlemmer i gruppe A og gruppe C er oppnevnt for 4 år, nåværende er valgt for perioden 1.9.17-31.8.2021.  Gruppe B og gruppe D oppnevnes for ett år av gangen, nåværende for perioden 1.8.2017 - 31.07.2018.

 

Gruppe A

 • Instituttleder Robert Murison (leder)
 • Frøydis Morken
 • Lin Sørensen
 • Karsten Specht

Vara - gruppe A:

 • 1. vara: Arve Asbjørnsen
 • 2. vara: Frank Larøi
 • 3. vara: Astri J. Lundervold
 • 4. vara: Janne Grønli
 • 5. vara: Kristiina Kompus


Gruppe B  

 • Josef Bless

Vara - gruppe B:

 • 1. vara: Lynn Marquardt
 • 2. vara: Daniel André Jensen
 • 3. vara: Sebastian Jentschke


Gruppe C 

 • Vivian Fosse

Vara - gruppe C:

 • 1. vara: Anne Øfsthus
 • 2. vara: Anne Marie Rød
 • 3. vara: Alexander Richard Craig-Craven


Gruppe D 

 • Christian M. Karlsen
 • ikke valgt
 • vara: ikke valgt
 • vara: ikke valgt

 

Ansvarsområde

 

Instituttrådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling til fakultetet eller annet overordnet organ i saker som angår:

- Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre strategi- og resultatdokument som utarbeides av instituttet

- Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner

- Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap

- Vesentlige endringer i instituttets studietilbud, særlig knyttet til studieprogram, pensum, undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer.

I øvrige saker er instituttet et rådgivende informasjons- og kontaktorgan mellom instituttlederen, alle ansatte og studentene. Dersom instituttrådet delegerer beslutningsmyndighet i saker som angår studietilbud, skal studentene være representert med minst 20 % i vedkommende organ. Se undervisningsutvalget.

Instituttleder går inn i gruppe A og er leder av instituttrådet. Instituttlederen legger fram saker for instituttrådet. Administrasjonssjef er sekretær for instituttrådet.