Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Protokoll fra møte i universitetsstyret 13.2.2014

Main content

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN
Møte 13. februar 2014

UTKAST TIL PROTOKOLL fra møte i universitetsstyret 13.02.2014. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplass 1 og varte fra klokken 10.00 til klokken 16.00

Til stede fra universitetsstyret:
Dag Rune Olsen, Anne Kverneland Bogsnes, Mathias Ulrik Seip Bratz-Queseth, Kjersti Fløttum, Heidi Fuglesang, Peter M. Haugan, Knut Melvær, Oddny Miljeteig, Synnøve Myhre, Johan Fredrik Odfjell og Joakim Palme.

Forfall:
Katharina Wolff

Til stede fra rektoratet:
Anne Lise Fimreite, Oddrun Samdal (ikke tilstede ved behandling av saker i lukket møte) og Anne Christine Johannessen (ikke tilstede ved behandling av saker i lukket møte)

Til stede fra administrasjonen:
Kjell Bernstrøm (ikke tilstede under diskusjonen av sak 3, vedtakspunkt 1), Tore Tungodden (ikke tilstede ved behandling av saker i lukket møte) og Silje Nerheim

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * ble behandlet i lukket møte
Sak nr. 2014/1646

Det ble meldt en ny sak under eventuelt om prosess knyttet til universitetsdirektørens overgang til ny stilling. Det ble vedtatt å ha diskusjonen under dette punktet, 18 a, i lukket møte. 18 b og c ble behandlet i åpent møte. Sakene som ble behandlet i lukket møte, ble behandlet samlet etter punkt II.

Sak 3 ble delt i to: diskusjonen under vedtakets punkt 1 ble behandlet i lukket møte og vedtakets punkt 2 ble behandlet i åpent møte.

Sak 2 ble behandlet etter sak 3.

II Protokoll fra møte i universitetsstyret 11.12.2013
Sak nr. 2009/12996
Protokollen ble godkjent.

III* Protokoll fra møte i universitetsstyret 21.1.2014
Sak nr. 2014/1656
Protokollen ble godkjent.

2 Fullmakts- og referatsaker
Oversikt av 4.2.2014
Sak nr. 2014/1638

Det var ingen merknader til fullmakts- og referatsakene.

3* Sentraladministrasjonens fremtidige organisering
Saksforelegg av 4.2.2014
Sak nr. 2014/1673

Vedtak:
1. Styret slutter seg til at Kjell Bernstrøm konstitueres som universitetsdirektør og Tore Tungodden konstitueres som assisterende universitetsdirektør fra 1.4.2014 inntil ny universitetsdirektør er på plass.

2. Styret tar orienteringen til etterretning om videre prosess for de umiddelbare tiltakene for å styrke sentraladministrasjonen og ser fram i mot nytt saksforelegg for strategiarbeidet og tilbakemelding fra fakultetene om behov for fremtidige tjenester.

4* Tilsetting av faglig leder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)
Unntatt offentlighet, jf. offl. § 25 første ledd
Saksforelegg av 5.2.2014
Sak nr. 2012/12930 Se egen protokoll

5a Avlagt årsregnskap for 2013
Saksforelegg av 30.1.2014
Sak nr. 2013/60

Vedtak:
Styret godkjenner avlagt årsregnskap for 2013.

5b Økonomirapport for 2013
Saksforelegg av 4.2.2014
Sak nr. 2013/60

Vedtak:
Styret tar økonomirapporten for 2013 til etterretning

5c Om fakultetenes overføringer fra 2013 til 2014
Saksforelegg av 4.2.2014
Sak nr. 2013/60

Vedtak:
1. Restmidler på totalt 623.000 kroner for publiseringsmidler trekkes inn med følgende fordeling: HF kr. 216.000, MN kr. 83.000, SV kr. 85.000, JUS kr. 23.000, PS kr. 118.000, FFS kr. 82.000 og UM kr. 16.000.

2. Overføringene med UiB felles, inkludert omdisponeringen mellom byggprosjekter og forskutteringer tas til etterretning.

3. Midler utover 2 % overføres i sin helhet ved Det matematisk-naturvitenskapelig fakultetet, Det juridiske fakultet og Universitetsmuseet.

4. Innenfor midler utover 2 % ved Det humanistiske fakultet øremerkes kr. 2.000.000 til utstyr ved Griegakademiet og kr. 5.000.000 til byggtiltak i samarbeid med Eiendomsavdelingen. For øvrig overføres midlene i sin helhet.

6 Tildelingsbrev for 2014 fra Kunnskapsdepartementet
Saksforelegg av 31.1.2014
Sak nr. 2012/11598

Vedtak:
Styret tar tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til etterretning

7a Rapport 2013
Saksforelegg av 5.2.2014
Sak nr. 2011/14477

Vedtak:
Universitetsledelsen gis fullmakt til å ferdigstille universitetets årsrapport for 2013 i tråd med styrets kommentarer

7b Planer 2014
Saksforelegg av 5.2.2014
Sak nr. 2012/11598

Vedtak:
Styret slutter seg til den foreslåtte endringen universitetets målstruktur for 2014

Universitetsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille universitetets årsplan for 2014 med innarbeiding av styrets kommentarer innen fristen 15. mars.

8 Fokus på bærekraftige og karbonnøytrale investeringer i retningslinjene knyttet til L. Meltzers Høyskolefond og FOL-stiftelsenes kapitalforvaltning
Saksforelegg av 30.1.2014
Sak nr. 2014/1639

Vedtak:
Universitetsstyret tar denne redegjørelsen til orientering

9 Reviderte statutter for Ludvig Holbergs minnepris
Saksforelegg av 23.1.2014
Sak nr. 2010/3363

Vedtak:
1. Styret tar de reviderte statuttene for Holbergprisen til etterretning

2. Styret vedtar mandat for styret for Holbergprisen, i tråd med reglene i de tidligere statuttene, punkt 5-9 og 11-12

10 Universitetets deltakelse i medieklyngen "Media City Bergen"
Saksforelegg av 4.2.2014
Sak nr 2012/6215

Vedtak:
Styret tar orienteringen om etablering av medieklynge og økt satsing på DigUiB-læringslab til etterretning

11 Honorering av studentrepresentantene i universitetsstyret
Saksforelegg 21.1.2014
Sak nr. 2012/14144

Vedtak:
Studentrepresentantene gis et honorar på 100 000 kroner per år så lenge de sitter i vervet. Honoraret avkortes forholdsmessig ved eventuell fratreden i løpet av valgperioden. Vedtaket gjelder fra 1.8.2014.

12 Utvidet sensurfrist på Det humanistiske fakultet
Saksforelegg 23.1.2014
Sak nr. 2013/3319

Vedtak:
Mellombels forskrift om lengre sensurfrist for førstesemesteremne ved Universitetet i Bergen

1. For examen philosophicum og examen facultatum skal den ytre sensurfristen i haustsemesteret vere seks veker i staden for tre veker. Dette gjeld for emne der eksamen vert halden, eller siste innleveringsfrist av mappeoppgåver, eller liknande arbeid som er grunnlag for karaktersetjinga er 1. desember eller seinare.

2. Forskrifta her trer i kraft straks og gjeld til og med haustsemesteret 2014.

3. Forskrifta skal kunngjerast i Norsk Lovtidend, jf. fvl. § 38 første ledd bokstav c).

13 Internrevisjon ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg 30.1.2014
Sak nr. 2011/12877

Vedtak:
1. Styret imøteser en bredere vurdering av organisering av internrevisjon.

2. Styret slutter seg til at retningslinjene justeres slik at internrevisjonen kan gjennomføres ved kjøp av tjenester for en periode på inntil to år.

14 Skisseprosjekt for EnTek-bygg
Saksforelegg 4.2.2014
Sak nr. 2013/10049

Vedtak:
Styret ber universitetsledelsen iverksette et skisseprosjekt for et EnTek-bygg.

15* Virksomhetsoverdragelse
Unntatt offentlighet, jf. offl. § 5 tredje ledd
Saksforelegg av 31.01.2014
Sak nr. 2014/1677

Se egen protokoll

16 Arbeidet med ny strategi – orientering om prosess
Saksforelegg av 4.2.2014
Sak nr. 2014/1649

Styret tok saken til orientering

17 Orienteringssak: Diverse referater m.v.
Saksforelegg av 3.2.2014
Sak nr. 2014/1562

Styret tok saken til orientering

18* Eventuelt

a) Prosess knyttet til universitetsdirektørens overgang til ny stilling

Styret bekrefter sin tilslutning til avtale om overgang til ny stilling for universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken.

Styret slutter seg til rektors beklagelse av at universitetsdirektøren ikke var informert om rektoratets ønske om en lederevaluering av universitetsdirektøren før universitetets faste samarbeidspartnere i personalutvikling ble forespurt om å utarbeide opplegg for vurdering og videre lederutvikling.

b) Styret inviterer til en markering knyttet til universitetsdirektørens overgang til ny stilling.

c) Heidi Fuglesang tok opp spørsmål om likebehandling av fuskesaker i Klagenemnda. Styret skal få en redegjørelse om dette.