Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Protokoll fra møte i universitetsstyret 11.12.2013

Main content

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN
Møte 11. desember 2013

PROTOKOLL fra møte i universitetsstyret 11.12.2013. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplass 1 og varte fra klokken 10.00 til klokken 15.35

Til stede fra universitetsstyret:
Dag Rune Olsen, Mathias Ulrik Seip Bratz-Queseth, Kjersti Fløttum, Heidi Fuglesang, Peter M. Haugan, Oddny Miljeteig, Synnøve Myhre, Johan Fredrik Odfjell, Joakim Palme og Katharina Wolff.

Forfall:
Anne Kverneland Bogsnes

Til stede fra rektoratet:
Anne Lise Fimreite, Oddrun Samdal og Anne Christine Johannessen

Til stede fra administrasjonen:
Kari Tove Elvbakken, Silje Nerheim og Mona Viksøy (t.o.m. sak 80)

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2009/12995

Ingen merknader til saklisten og den ble godkjent.

II Protokoll fra møte i universitetsstyret 24.10.2013 (utsendt i e-post 31.10.2013).
Protokollen ligger ved.
Sak nr. 2009/12996

Endring av møtedato i 2013 og i 2014 ble tatt inn i protokollen, som så ble godkjent.

79 Fullmakts- og referatsaker
Saksforelegg datert 3.12.2013
Sak nr. 2009/11146

Det var ingen merknader til fullmakts- og referatsakene.

80 Økonomirapport etter oktober 2013
Saksforelegg datert 26.11.2013
Sak nr. 2013/60

Vedtak:
Universitetsstyret tar rapporten om den økonomiske situasjonen etter oktober 2013 til etterretning.

81 Budsjett for Universitetet i Bergen 2014
Saksforelegg datert 3.12.2013
Sak nr. 2013/59

Vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar budsjett for fakultetene, avdelingene og til felles formål i 2014 for virksomheten 2 760 438 000 kroner finansiert over universitetets grunnbudsjett, fordelt som:
I fakultetenes og avdelingenes tildelinger er det innarbeidet budsjettgrunnlag for intern-fakturering av husleiekostnader og utstyrsmidler. Utgiftsbudsjettet balanseres med tilsvarende inntektsbudsjett.

2. Universitetsstyret vedtar budsjett for den bidrags- og oppdragsfinansierte virksomheten på totalt 747.835.000 kroner fordelt på de ulike enhetene slik:

82 Endringer i studietilbud og fastsetting av opptaksrammer
Saksforelegg datert 25.11.2013
Sak nr. 2013/13360

Vedtak:
1. Følgende studieprogram opprettes ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:

a. Bachelorprogram i matematikk

b. Bachelorprogram i statistikk

c. Bachelorprogram i matematikk for teknologi og industri

d. Integrert masterprogram i aktuarfag

2. Følgende studieprogram nedlegges:

• Bachelorprogram i matematiske fag

• Årsstudium i musikkterapi

• Masterstudium i musikkterapi

• Masterprogram i fiskeribiologi og forvaltning

• Masterprogram i havbruksbiologi

• Masterprogram i marinbiologi

• Masterprogram i ernæring – marint

• Masterprogram i farmasi for reseptarer

• Masterprogram i arbeids- og organisasjonspsykologi

3. Det psykologiske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet gis tilslutning til omdisponering av studieplasser som beskrevet over

4. Det utlyses 3860 studieplasser i Samordna opptak, 1010 plasser i toårig masterprogram og 367 plasser i særskilte lokale opptak for studieåret 2014/2015, med følgende fordeling

Opptaksrammer for studier utlyst i Samordna opptak 2014/2015:

Fakultet  - Opptaksramme

Det humanistiske fakultet 989

Det juridiske fakultet 389

Det medisinsk- odontologiske fakultet * 298

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 704

Det psykologiske fakultet 520

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 960

Totalt 3860

Opptaksrammer for toårige masterstudier 2014/2015:

Fakultet -  Opptaksramme

Det humanistiske fakultet 255

Det medisinsk-odontologiske fakultet 105

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 296

Det psykologiske fakultet 99

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 255

Totalt 1010

Særskilte lokale opptak:

Program Opptaksramme

PPU 180

Profesjonsstudiet i psykologi 82

Norsk for flyktninger og innvandrere* 80

Bachelor i utøvende musikk 25

Totalt 367

* kvote for norskkurs for flyktninger og innvandrere, 40 plasser hvert semester

83 Forvaltning og utvikling av arealer og universitetsområdene fram mot 2020
Saksforelegg datert 2.12.2013
Sak nr. 2008/7391

Vedtak:
1. Styret gir sin tilslutning til at plan for forvaltning og utvikling av arealer og universitetsområder fram mot 2020 ferdigstilles, med kommentarene som er gitt i saksforelegget og kommentarer gitt i møtet

2. Styret viser til vedtak om investeringer for 2014 i sak 81/13 og ber om å få en ny sak om prioriterte prosjekter for perioden fra 2015 innen sommeren 2014. I saken skal økonomiske og andre ressursmessige konsekvenser være tema

84 Likestillingssituasjonen ved UiB 2013
Saksforelegg datert 25.11.2013
Sak nr. 2013/13365

Vedtak:
Universitetsstyret tar redegjørelsen for likestillingssituasjonen ved UiB til etterretning og imøteser vurdering av oppnådde resultater i rapporten fra 2013.

85 Handlingsplan for å redusere andelen midlertidig tilsatte
Saksforelegg datert 2.12.2013
Sak nr. 2013/2724

Vedtak:
Universitetsstyret vedtar handlingsplan for redusert midlertidighet ved UiB 2014-2015 med de kommentarene som kom fram i møtet.

86 Søknad om utvidet sensurfrist ved mastergradsstudiet i rettsvitenskap
Saksforelegg datert 26.11.2013
Sak nr. 2009/8038

Vedtak:
"Forskrift om frister for sensur av eksamen ved Det juridiske fakultet" forlenges til og med 31.12. 2018.

87 Valg av representanter fra gruppe B og D til universitetsstyret i 2014
Saksforelegg datert 20.11.2013
Sak nr. 2013/2640

Vedtak:
Med utgangspunkt i valgreglementets kapittel 3 fastsetter universitetsstyret:

1. For valget av styremedlem fra gruppen av midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger (gruppe B) for perioden 01.08.2014 til 31.07.2015, settes fristen for å fremme forslag om kandidater til fredag 28. mars. Valget avholdes i perioden fra og med onsdag 23. april til og med tirsdag 29. april 2014

2. For valget av styremedlemmer fra studentene (gruppe D) for perioden 01.08.2014 til 31.07.2015 gis studentenes valgstyre myndighet til å fastsette fristen for å fremme forslag til kandidater. Studentenes valgstyre bestemmer også når valget skal avholdes

3. Studentenes valgstyre bes om å vurdere å holde valget for 2014/2015 i en felles valgkrets for kvinner og menn

4. Det sentrale valgstyret fastsetter utfyllende bestemmelser for gjennomføringen av styrevalget i 2014

88 Søknad om dispensasjon fra regler for fakultetsorganene
Saksforelegg datert 25.11.2013
Sak nr. 2013/8892

Vedtak:
Søknaden fra Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet om å gi de to visedekanene tittel prodekan, innvilges som en prøveordning for fakultetet, i perioden fram til 31.7.2017.

89 Orienteringer:

a) Orienteringssak: Om overføring av Sarssenteret fra Uni Research til UiB

Vedtak:
Universitetsstyret tar orienteringen til etterretning .

b) Orienteringssak: Om arbeidet med universitetets etter- og videreutdanning

Vedtak:
Styret tar orienteringen om arbeidet med universitetets etter- og videreutdanning til etterretning

c) Orienteringssak: Om innspill til langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Vedtak:
Styret tar orientering om håndtering av innspill til langtidsplanen for forskning og høyere utdanning til etterretning.

90 Orienteringssak: Diverse referater m.v.
Saksforelegg datert 28.11.2013
Sak nr. 2009/11171

Styret tok saken til orientering.

91 Eventuelt

a) Oddny Miljeteig ga honnør for konferansen om rus og Nygårdsparken.

b) Peter Haugan orienterte om at han har bedt om å få en sak til behandling i neste styremøte om CO2- nøytrale investeringer

c) Kari Tove Elvbakken orienterte om hvilke saker som kommer til behandling i neste styremøte