Home
History

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Emner

Temaomtale HIS120

Eneveldet i Danmark-Norge 1660-1814. Ideologiske, politiske og sosio-kulturelle perspektiver

Maleri av prosesjon og folkemasse
Photo:
Arvehyllingen av Frederik III i 1660, malt av Wolfgang Heimbach

Main content

Høsten 1660 opplevde kongerikene Danmark-Norge et politisk drama. På et stendermøte i København skulle de danske stendene komme frem til en løsning på den alvorlige økonomiske krisen som hadde oppstått i kjølvannet av Karl Gustav-krigene (1657-1660). Under dette konfliktfylte møtet bestemte borgerskapet og geistlighetens representanter seg for å tilby kong Frederik III og hans etterkommere arverett til den danske tronen, et grep som ville eliminere det gamle valgkongedømmet og dermed svekke den danske adelens politiske makt. I en kuppartet situasjon, og under sterkt militært press fra kongen, ble adelen tvunget til å slutte seg til denne endringen. Resultatet ble et av Europas mest uinnskrenkede eneveldige monarkier. I den såkalte Kongeloven, verdens eneste eneveldige grunnlov, het det at kongen skulle ”holdis og agtis for det Ypperste og Høyeste Hoved her paa Jorden, over alle Menneskelige Love, og der ingen anden Hoved og Dommer kiender over Sig, enten i Geistlige eller Verdslige Sager, uden Gud alleene”. (Kongeloven av 1665).

Målet med emnet HIS120 (5 stp.) er at lektorstudentene skal få trening i å skrive en historisk fremstilling på grunnlag av både forskningslitteratur og kilder. Gjennom å skrive oppgave i faget skal de tilegne seg realkunnskap om temaet som er valgt for emnet, kjenne relevante kilder og vise ferdigheter i å bruke kilder metodisk og kritisk. Studentene skal selv utforme en problemstilling og velge relevant litteratur. Til hver av kildene er det gitt ca. 300 sider anbefalt litteratur. 

Høsten 2021 kan studentene velge mellom én av tre deltema med tilhørende hovedkilde:

  • Tema 1: «Den danske solkongen. Maktlegitimering og politiske ritualer» med Thomas Kingos salvingsdikt fra 1671, Hosianna, som hovedkilde. 

  • Tema 2: «Rangvesen og sosial status under eneveldet» med Ludvig Holbergs komedie Den Honette Ambition fra 1731 som hovedkilde. 

  • Tema 3: «Eneveldet under debatt», der hovedkilden er kapitlet «Om Regieringen» fra Ludvig Holbergs topografisk-historiske verk Dannemarks og Norges Beskrivelse