Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Protokoll fra møte i universitetsstyret 24.9.2014

Main content

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN       


PROTOKOLL fra møte i universitetsstyret 24.9.2014. Møtet ble holdt i Kollegierommet, Muséplass 1 og varte fra kl. 10.00-15.00.

Til stede fra universitetsstyret:
Dag Rune Olsen, Kjersti Fløttum, Peter M. Haugan, Nina Broch Mathisen, Oddny Miljeteig, Synnøve Myhre, Johan Fredrik Odfjell, Astrid-Kristine Hauge Rambøl, Joakim Palme, Anders Parmann og Katharina Wolff.
Randi Heimvik stilte for Myhre i sak 74/14.

Forfall:   
Anne Kverneland Bogsnes

Til stede fra rektoratet:
Anne Lise Fimreite, Oddrun Samdal og Anne Christine Johannessen.

Til stede fra administrasjonen:
Kjell Bernstrøm, Tore Tungodden, Silje Nerheim og Mona Viksøy

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2014/1646
   
Styret vedtok at sak 74 og 75 skal behandles i lukket møte. En sak ble meldt under eventuelt. Sak 88/14 styrets arbeidsform ble utsatt til 30.10.2014.
Saklisten ble godkjent med disse endringene.
   
II Protokoll fra møter i universitetsstyret 28.5.2014 (utsendt 13.6.2014 ) og 28.8.2014 (utsendt 9.9.2014).
Sak nr. 2014/1656
   
Det er kommet inn merknader til sak 41/14, ansettelsesreglementet. Styret godkjente vedtaket under forutsetning av at brev som ble ekspedert ut i organisasjonen følger som vedlegg til protokollen.

Peter M. Haugan hadde en protokolltilførsel til sak 56/14 som tas inn i protokollen. Protokollen ble godkjent med disse endringene.
   
73 Fullmakts- og referatsaker
Saksforelegg datert 10.9.2014
Sak nr. 2014/1638
   
Det var ingen merknader til fullmakts- og referatsakene.
   
74* Innovest AS – Informasjon om videre prosess
Unntatt offentlighet jf. offl. § 23, første ledd
Saksforelegg datert 11.9.2014
Sak nr. 2011/1550
   
Synnøve Myhre forlot møte under behandling av saken.
   
Vedtak:
Se egen protokoll.
   
75* Personlig opprykk til professor på grunnlag av kompetanseerklæring
Unntatt offentlighet, jf. offl. § 25 første ledd
Saksforelegg datert 9.9.2014
Sak nr. 2013/10604
   
Vedtak:
Bedømmelsen av Margareth Hagen om kompetanseopprykk til professor i italiensk litteratur godkjennes. Margareth Hagen tildeles opprykk til professor ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen, på grunnlag av godkjent kompetanseerklæring fra bedømmelseskomiteen.

Opprykket er personlig og får ingen konsekvenser for Hagens arbeidsoppgaver
   
76 Innspill til strategiarbeidet
Saksforelegg datert 12.9.2014
Sak nr. 2014/1649
   
Vedtak:
Styret tok saken til orientering
   
77 a) Tertialregnskap for Universitetet i Bergen pr. 2. tertial og informasjon om endrede krav for regnskapsrapportering fom 2014
Saksforelegg datert 11.9.2014
Sak nr. 2013/63
   
Tertialregnskapet ble sendt ut den 23.9. og ble også delt ut i møtet.
   
Vedtak:
Universitetsstyret tar de endrede rapporteringskravene til etterretning.
Universitetsstyret godkjenner tertialregnskapet inklusiv ledelseskommentarene for 2. tertial. 
   
b) Økonomirapport etter 2. tertial 2014
Saksforelegg datert 12.9.2014
Sak nr. 2013/63
   
Vedtak:
Universitetsstyret tar økonomirapporten etter andre tertial 2014 til etterretning.
   
78 Om budsjett og budsjettprosess 2015
Saksforelegg datert 12.9.2014
Sak nr. 2013/11603
   
Vedtak:
Styret ber om at forslag til budsjettfordeling utarbeides med utgangspunkt i vurderingene i saksforelegget og drøftinger og etter oppsatt plan.
   
79 Etatsstyring 2014 – departementets tilbakemelding
Saksforelegg datert 5.9.2014
Sak nr. 2012/11598
   
Vedtak:
Universitetsstyret tar departementets tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet til etterretning.
   
80 Internrevisjon ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg datert 10.9.2014
Sak nr. 2011/12877
   
Vedtak:
Styret tar orienteringen til etterretning og imøteser ny revisjonsplan.
   
81 Orientering om framdrift i organisasjonsutviklingsprosjektet
Saksforelegg datert 9.9.2014
Sak nr. 2014/1673
   
Vedtak:
Styret tar orienteringen om framdrift i organisasjonsutviklingsprosjektet til etterretning.
   
82 Universitetsmuseets organisasjon 
Saksforelegg datert 12.9.2014
Sak nr. 2014/6729
   
Vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar forslag til ny organisasjonsplan for Universitetsmuseet.
2. For å styrke museets styrings- og forskningsprofil legger universitetsdirektøren opp til en økning av museets grunnbevilgning. Budsjettramme vil bli fastsatt i forbindelse med behandling av budsjett 2015 i styremøtet i oktober.
3. Den nye organisasjonsplanen skal evalueres etter to år.
   
83 Endringer i grads- og studieforskriften og enkelte andre regler – Oppfølging av endringene i universitets- og høyskoleloven
Saksforelegg datert 10.9.2014
Sak nr. 2013/7970
   
Vedtak:
1.I «Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen» gjøres disse endringene:
a) I § 4-7 (4), innledningen, skal ordene «Ved fødsel skal permisjon innvilges…» utgå og erstattes med «Foreldrepermisjon skal innvilges…».
b) § 7.7. (3) skal nå lyde: «Ved klagesensur skal den påklagde karakteren, eksamenskandidatens begrunnelse for klagen eller eventuell skriftlig begrunnelse for den påklagde karakteren ikke gjøres kjent for klagesensorene. Universitetsdirektøren gir nærmere retningslinjer for hva slags informasjon som skal eller kan gjøres kjent for klagesensorene.»
2.I reglene for Den sentrale klagenemnd ved Universitetet i Bergen, gjøres disse tilføyelsene i punkt III; om hvilke typer saker klagenemnda skal behandle (ny tekst uthevet, utgående tekst overstrøket): «Saker etter universitets- og høyskolelovens §§ 3-7 (8), 4-7 (1), og 4-8 (2) og (3), 4-9 (5), 4-10 (3).
3.I «Forskrift for graden doctor philosophiae ved Universitetet i Bergen» gjøres slike endringer: a) I § 10, andre ledd, andre setning, endres ordet «Universitetsstyret» til «klagenemnda». b) I § 10, andre ledd, går tredje setning ut.»
4.Endringene i punkt 1-3 ovenfor trer i kraft straks.
   
84 Studiestart og fadderuke 2014 – nye tiltak
Saksforelegg datert 12.9.2014
Sak nr. 2014/9451
   
Vedtak:
Universitetsstyret tar oppsummeringen til orientering, og ber om at årets tiltak videreføres neste år.
   
85 Frafall ved UiB
Saksforelegg datert 16.9.2014
Sak nr. 2014/9248
   
Vedtak:
Universitetsstyret tar rapporten om frafall til orientering og ber om at det arbeides videre for å øke gjennomføring av studiene.
   
86 Orienteringssak: Diverse referater m.v.
Saksforelegg datert 9.9.2014
Sak nr. 2014/1562
   
Styret tok saken til orientering.
   
87 Orienteringer
Rektor orienterte om prosessen videre for rekruttering av universitetsdirektør.
   
88* Styrets arbeidsform
Saken ble utsatt.
   
89 Eventuelt
Miljeteig ba om status i saken om språksamlingene. Det vil bli lagt frem en egen sak om dette for styret i neste møte.8.10.2014/Mona Viksøy