Home
Terje Einarsen's picture

Terje Einarsen

Professor
 • E-mailTerje.Einarsen@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 12
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Professor of Law (University of Bergen, 2013-)

Ph.d. (Dr juris) in International Law (University of Bergen, 1999)

Master of International Legal Studies (LL.M., Harvard Law School, 1989)

Cand. jur (University of Bergen, 1986)

Senior Research Associate (University of London, 2014-)

Lawyer, Permission to Appear before the Supreme Court (Humlen Advokater AS, Oslo, 2014-), Member of Norwegian Bar Association

Board member, International Commission of Jurists (ICJ Norway, 2016-)

Judge (Gulating High Court, Norway, 2000-2013)

Head and Member of the Human Rights Committee (Norwegian Judges' Association, 2006-2013)

Permanent Member of the Grand Chamber (Immigration Board of Appeals, 2005-2010)

 

 

 

1) On Snowden

       Additional items, in Norwegian or Swedish:

2) On Universal Crimes

       Additional items, in Norwegian:

3) On the Refugee Crisis

       Additional items, in Norwegian:

 4) Various other legal and public issues [in Norwegian]

 

 

 

International Criminal Law

Rule of Law and Human Rights

Student's Master Thesis

Supervision, Ph.D.

Selected Publications in English (For selected publications also in Norwegian, choose 'Norwegian' for home page):

Academic article
 • Show author(s) (2020). Medvirkning i internasjonal strafferett. Tidsskrift for strafferett. 339-353.
 • Show author(s) (2013). Plenumsdommene om domstolsprøving: Kan barnets beste interesser være underlagt forvaltningens frie skjønn? Jussens venner. 287-319.
 • Show author(s) (2013). New Frontiers of International Criminal Law: Towards a Concept of Universal Crimes. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 1-21.
 • Show author(s) (2010). Juryordningen under press. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 18-20.
 • Show author(s) (2005). The Nato bombing case (Bankovic et al. v. Belgium et al.) and the limits of western human rights protection. Boston University International Law Journal. 55-136.
 • Show author(s) (2005). Familieinnvandring, tvangsekteskap og politikk. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 107-121.
 • Show author(s) (2001). Refugee Protection Beyond Kosovo: Quo Vadis? Journal of Refugee Studies. 6 pages.
 • Show author(s) (2001). "Tampa" -affæren bør få et folkerettslig etterspill. Kritisk juss. 2 pages.
 • Show author(s) (2000). Uthulet flyktningerett. UiB-magasinet : nytt fra Universitetet i Bergen. 19-21.
 • Show author(s) (2000). Forholdet mellom folkerett, humanitær rett og flyktningrett. Jussens venner. 9 pages.
 • Show author(s) (2000). Flyktningers rettssikkerhet i 2001. Kritisk juss. 2 pages.
 • Show author(s) (1999). Internasjonal rettshåndhevelse og lovligheten av NATO intervensjon i Jugoslavia - en kommentar. Kritisk juss. 6 pages.
 • Show author(s) (1998). Barnekonvensjonens status og rolle i asylsaker. Mennesker og Rettigheter. 7 pages.
 • Show author(s) (1998). Asylrettens grunnlovsvern - etter Kjuus-saken. Kritisk juss. 20 pages.
 • Show author(s) (1997). Bortfall av bosettningstillatelse - gyldigheten av utlendingsforskriften § 49. Lov og Rett. 6 pages.
 • Show author(s) (1997). Bevisvurdering og rettssikkerhet i Gholam-saken. Kritisk juss. 3 pages.
 • Show author(s) (1995). Mass Flight: The Case for International Asylum. International Journal of Refugee Law. 17 pages.
 • Show author(s) (1995). Discrimination and Consequences for the Position of Aliens. Nordic Journal of International Law. 14 pages.
 • Show author(s) (1992). Internasjonale konvensjoner forplikter - hvilke rettigheter har fremmede barn? Jussens venner. 12 pages.
 • Show author(s) (1990). The European Convention on Human Rights and the notion of an implied right to de facto asylum. International Journal of Refugee Law. 18 pages.
 • Show author(s) (1988). Legitimasjonsplikten etter utlendingsloven - en kommentar. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 2 pages.
 • Show author(s) (1988). Legitimasjonsplikten etter fremmedloven og forholdet til forskjellige diskrimineringsforbud. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 14 pages.
Report
 • Show author(s) (2013). Behov for felles identitet -- Identitetsproblematikk og identitetsvurderinger knyttet til utlendingers identitet. .
 • Show author(s) (2012). Kommentar med forslag til supplering av Stortingets menneskerettighetsutvalgs foreslåtte grunnlovsendringer. .
 • Show author(s) (2012). Gulatings innspill til prosessen for jubileumsrevisjon av Grunnloven. .
 • Show author(s) (2009). Evalueringsrapport om bruken av egenerklæringsskjema for asylsøkere i forbindelse med kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. .
 • Show author(s) (2008). Innvandring og dokumenter -- Komparativ studie av håndtering av dokumenter ved søknad om innvandring til Norge, Danmark, Nederland og Storbritannia. .
 • Show author(s) (2006). FLYKTNINGEKONVENSJONEN ARTIKKEL 1 C-F Folkerettslig og komparativ studie av eksklusjons- og opphørsgrunnene. .
 • Show author(s) (2003). Evaluering av advokatordningen i asylsaker. .
 • Show author(s) (1997). Rolleforventninger til domstolene, i "Rettssikkerhet i norsk asylpraksis". .
 • Show author(s) (1997). Rettssikkerhet i norsk asylpraksis -- Sammendrag av konferanserapport. .
Lecture
 • Show author(s) (2022). Hvilke rettigheter og plikter har flyktninger fra Ukraina i Norge – på kort og lang sikt? .
 • Show author(s) (2019). Vi må snakke om klimaflyktninger.
 • Show author(s) (2019). A Theory of Punishable Participation in Universal Crimes - A Book Launch.
 • Show author(s) (2015). Torturforbudet, CIA og EMD.
 • Show author(s) (2015). Exclusion from Refugee Status -- The Situation in Norway.
 • Show author(s) (2014). The Development of Migration Regulations in Norway and Europe.
 • Show author(s) (2014). Grunnloven § 97: Skal forbrytelser etter folkeretten omfattes av tilbakevirkningsforbudet?
 • Show author(s) (2014). Grunnloven § 97.
 • Show author(s) (2014). Er Gaza et akseptabelt område for avslag og retur under asylretten?
 • Show author(s) (2014). Den nye institusjonelle bestemmelsen i Grunnloven § 95 annet ledd om domstolenes uavhengighet.
 • Show author(s) (2013). The Right to Refugee Status and the ‘Internal Protection Alternative’: What Does the Law Say?
 • Show author(s) (2013). The Criminal Refugee -- Comments to presentation by Dr. Joseph Rikhof.
 • Show author(s) (2009). Hvilke internasjonale avtaler og nasjonale lover forplikter Norges valg i flyktningpolitikken?
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2015). Debatt: En rettferdig innvandringsdebatt?
 • Show author(s) (2014). Pressen og French-saken.
 • Show author(s) (2014). Kongo-saken: En rettsfarse eller medieskandale?
 • Show author(s) (2014). Asylbarn og asylpolitikk - Internasjonalt, nasjonalt og lokalt.
 • Show author(s) (2013). The International Court: Global Justice or unfair treatment of Africans?
 • Show author(s) (2013). Asylbarn og forvaltnming i et internasjonalt menneskerettighetsperspektiv.
 • Show author(s) (2013). Asylbarn og forvaltning i et internasjonalt menneskerettighetsperspektiv.
Academic lecture
 • Show author(s) (2018). Decline of International Refugee Law, Thomas Franck Lecture by Professor Terje Einarse.
 • Show author(s) (2016). The Universal Asylum System: Towards Termination or Reinforcement?
 • Show author(s) (2015). Universal Crimes and the CIA Torture Program.
 • Show author(s) (2014). Understanding Universal Crimes.
 • Show author(s) (2002). Utlänningslagstifting och mänskliga rättigheter.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2021). Europeisk rett og polsk urett. Klassekampen.
 • Show author(s) (2017). Tilbakekall Aung San Suu Kyis priser! Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2014). Snowden fortjener fredsprisen. VG : Verdens gang.
 • Show author(s) (2013). Uakseptabelt fra UiO. Dagbladet.
 • Show author(s) (2008). Norge må kreve utreise for Vanunu. Bergens Tidende. 1 pages.
Book review
 • Show author(s) (2016). Judges Against Justice: On Judges When the Rule of Law is Under Attack/Dommernes Krig: Den tyske okkupasjonen 1940-1945 og den norske rettsstaten. Nordic Journal of Human Rights. 222-225.
 • Show author(s) (2003). Anmeldelse av Kim U. Kjær: Den retslige regulering af modtagelsen af asylansøgere i en europeisk kontekst. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. 3 pages.
 • Show author(s) (1988). Anmeldelse av Tor G. Birkeland: Politisk asyl i Norge(eget forlag, Oslo 1987). Lov og Rett. 3 pages.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2017). The Future of Refugee Law: RLI Working Paper Series Special Edition (Papers 16-22). The Refugee Law Initiative, School of Advanced Study, University of London.
 • Show author(s) (2017). The Future of Refugee Law: RLI Working Paper Series Special edition. Refugee Law Initiative.
 • Show author(s) (1999). Midlertidigt Asyl i Norden. Nordisk ministerråd.
Academic monograph
 • Show author(s) (2018). A Theory of Punishable Participation in Universal Crimes.
 • Show author(s) (2012). The Concept of Universal Crimes in International Law.
 • Show author(s) (2008). Utlendingsloven: med kommentarer.
 • Show author(s) (2000). Retten til vern som flyktning.
 • Show author(s) (1997). Flyktningers rettsstilling i Norge Nordiske komparative studier om mottak av flyktninger.
Compendium
 • Show author(s) (1999). Individuelt asyl for bosniske flyktninger med kollektiv beskyttelse i Norge Nordiske komparative studier om mottak av flyktninger i et Nordic Comparative Studies tilbakevendingsperspektiv Initiert og finansiert av Kommunal- og arbeidsdep.
Masters thesis
 • Show author(s) (1989). On the Position of Asylum Seekers under International Law -- An Assessment of the Need for a New Foundation of Refugee Law.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2015). Vestens ansvar for egne torturforbrytelser. Klassekampen.
 • Show author(s) (2015). Tar Vesten ansvar for egne torturforbrytelser? CMI News Letter.
 • Show author(s) (2013). En massemorders rettigheter. Klassekampen.
 • Show author(s) (2013). Breiviks menneskerettsstatus. Klassekampen.
Feature article
 • Show author(s) (2023). Norske inngrep i samiske næringer – hvem skal bestemme? . Rett24.no.
 • Show author(s) (2023). Norske inngrep i samiske næringer – hvem skal bestemme? trønderdebatt.no.
 • Show author(s) (2023). Norske inngrep i samiske næringer – hvem skal bestemme? Sagat.
 • Show author(s) (2023). Norske inngrep i samiske næringer – hvem skal bestemme? Nordlys.
 • Show author(s) (2022). Vi må støtte et spesialtribunal for Ukraina nå! Khrono.
 • Show author(s) (2021). Streecks EU-konspirasjon. Klassekampen.
 • Show author(s) (2021). Rettslige og etiske spørsmål ved forskningssamarbeid med Polen. Khrono.no.
 • Show author(s) (2021). Bedre integrering. Dagsavisen.
 • Show author(s) (2020). Feil avgjørelser til feil tid: Høyesteretts nylige Polen-kjennelser. Rett24.no.
 • Show author(s) (2019). Kriminaliser angrepskrig! . Klassekampen. 28-29.
 • Show author(s) (2019). Hvilket ansvar har Norge? Klassekampen. 2 pages.
 • Show author(s) (2018). Ingen trygg havn i Kabul. Klassekampen. 38-39.
 • Show author(s) (2018). Danish-Norwegian Retrun Center for Minors in Kabul: Well-Founded Initiative? . The Globe Post.
 • Show author(s) (2016). Asylretten - vår livsforsikring. Klassekampen. 14-15.
 • Show author(s) (2015). Hvordan løse flyktningkrisen? NRK Ytring.
 • Show author(s) (2014). Rettsskandale eller medieskandale? nrk.no/ytring.
 • Show author(s) (2010). Økt rettssikkerhet ved asyldomstol Asylpolitikk. Rødt * Nytt. 1 pages.
 • Show author(s) (2010). Tvilsom disiplinering Skal statsbyråkrater ha kontroll over premissene for offentlig meningsdannelse? Klassekampen.
 • Show author(s) (2010). Tvilsom Disiplinering. På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen. 2 pages.
 • Show author(s) (2009). Maktmisbruk i MUF-sakene. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2009). Internasjonal domstol. Nå. Morgenbladet. 1 pages.
 • Show author(s) (2009). Ingen rettslige hinder for internasjonal Midtøstendomstol. Morgenbladet. 1 pages.
 • Show author(s) (2009). En internasjonal straffedomstol for midtøsten. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2009). Den ubehagelige rapporten. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2004). Domstolene - de nye maktsentra? Kronikken er av Rett på Sak er en redigert og forkortet versjon av Gulating lagmannsretts høringssvar til Maktutredningen. Rett på sak: Aktualitetsmagasin for domstolene. 14 pages.
 • Show author(s) (2000). Folkerettsbrudd eller nødverge? Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2017). The Internal Protection Alternative in Refugee Law. Treaty basis and scope of application under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol.
 • Show author(s) (1999). Retten til vern som flyktning. Med hovedvekt på FNs flyktningebegrep - de historiske traktatforutsetninger og gjeldende rett. 2 b..
Interview
 • Show author(s) (2018). Å straffe dei mange skuldige.
 • Show author(s) (2015). Snur hver paragraf for å unngå en fri Krekar.
 • Show author(s) (2015). Seier nei til statsborgartest.
 • Show author(s) (2015). Flyktningkatastrofen: Lanserer en flyktningstat.
 • Show author(s) (2015). Anundsen lar ikke Shaimaa komme tilbake nå.
 • Show author(s) (2015). - Haster med å hente Shaimaa hjem.
 • Show author(s) (2014). Vil kutte bistand til land som bryter menneskerettighetene.
 • Show author(s) (2014). - Du har lov å nekte politiet å komme inn.
 • Show author(s) (2013). 59 personer fratatt status som flyktning etter alvorlig kriminalitet.
 • Show author(s) (2013). 59 fratatt flyktningstatus etter kriminalitet i hjemlandet.
 • Show author(s) (2013). 59 flyktninger skal ha utført de grusomste foirbrytelser. Baren noen få er sendt ut. Ingen er straffet.
 • Show author(s) (2013). -- Lite sannsynlig at Snowden får asyl i Norge.
 • Show author(s) (2010). UNE-medlem gikk etter kritikk for å ha ytret seg.
Documentary
 • Show author(s) (2015). Nomination, Edward Snowden, Nobel Peace Prize 2015.
 • Show author(s) (2014). Nomination, Edward Snowden, Nobel Peace Prize 2014.
Programme participation
 • Show author(s) (2018). En bedre asylpolitikk.
 • Show author(s) (2018). Decline of International Refugee Law? 'Thomas Franck Lecture by Professor Terje Einarsen.
 • Show author(s) (2015). Debatt om løsningsalternativer, Her og Nå, NRK P1.
 • Show author(s) (2015). Debatt om ansvaret for båtflyktningene, Dagsnytt 18, NRK.
 • Show author(s) (2015). Båtflyktninger i Middelhavet.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2019). Aggresjonsforbrytelsen - en glemt forbrytelse i norsk rett? 25 pages.
 • Show author(s) (2018). Prosecuting Aggression Through Other Universal Core Crimes at the International Criminal Court. 49 pages.
 • Show author(s) (2017). The universal asylum system and the 2016 New York Declaration: towards an improved ‘global compact’ on refugees? 15 pages.
 • Show author(s) (2016). The Right to Refugee Status and the Internal Protection Alternative: What Does the Law Say?
 • Show author(s) (2013). Asylbarndommene i Norges Høyesterett. 30 pages.
 • Show author(s) (2011). Drafting History of the 1951 Convention and the 1967 Protocol. 38 pages.
 • Show author(s) (2011). Article 45 1951 Convention. 14 pages.
 • Show author(s) (2010). Kapittel 4 Beskyttelse. 99 pages.
 • Show author(s) (2008). BARNS RETTSSTILLING I UTLENDINGSRETTEN - ET DOMSTOLSPERSPEKTIV. 24 pages.
 • Show author(s) (2003). Study on the single asylum procedure 1. national report - Norway. 9 pages.
 • Show author(s) (1999). Retslige problemer i forbindelse med ophør af kollektiv beskyttelse. 46 pages.
 • Show author(s) (1999). Kriteriene for flyktningestatus etter 1951-konvensjonen. 66 pages.
 • Show author(s) (1998). Flyktningestatus i massefluktsituasjoner. 23 pages.
 • Show author(s) (1998). Asylrettens grunnlovsmessige vern. 22 pages.
 • Show author(s) (1996). Mass movements of refugees - in search of new international mechanisms. 17 pages.
 • Show author(s) (1993). Internasjonalt asylvern for masseflyktninger. 15 pages.
 • Show author(s) (1992). Internasjonale konvensjoner forplikter - Hvilke rettigheter har barn? 22 pages.
Encyclopedia article
 • Show author(s) (2008). Kommentarer til lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) av 24. juni 1988 nr. 64. 1782-1808. In:
  • Show author(s) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Show author(s) (2008). Kommentarer til lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) av 15. mai 2008 nr. 35. 4338-4347. In:
  • Show author(s) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Show author(s) (2008). Kommentarer til lov om endringar i utlendingsloven (beskyttelse om tvangsekteskap og mishandling i ekteskap og vern av utenlandske arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår m.v.). av 6. jan. 2006 nr. 1. 4155-4155. In:
  • Show author(s) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Show author(s) (2008). Kommentare til lov om endringar i utlendingslova (tilvisningar til det departement som har hovudansvaret for utlendingsforvaltninga, tilvisingar til Dublin-regelverket, gjennomføring av EU si grenseforordning m.m.). av 30. juni 2006 nr. 37. 4187-4187. In:
  • Show author(s) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2019). NAV-skandalen: Et utslag også av uvilje og tynn domstolsprøving? Rett24.no. 14 pages.
 • Show author(s) (2014). - Noen var for varsomme. Journalisten.
Chapter
 • Show author(s) (2017). The universal asylum system and the 2016 New York Declaration: towards an improved ‘global compact’ on refugees? 10-24. In:
  • Show author(s) (2017). The Future of Refugee Law: RLI Working Paper Series Special edition. Refugee Law Initiative.
Interview Journal
 • Show author(s) (2020). Dommen er et vesentlig bidrag til større rettssikkerhet . Rett24.no.
 • Show author(s) (2019). Roper varsko mot kriselov. Klassekampen. 2 pages.
 • Show author(s) (2019). Rania (37) uskyldig dømt og fengslet fordi norske myndigheter gjorde feil. TV2.no.
 • Show author(s) (2019). Moot-Court hos selveste ICC. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen.
 • Show author(s) (2019). Juridisk galt og uetisk å skille IS-mødre fra barna. NRK.
 • Show author(s) (2019). Forslag til kriselov får hard medfart av jurister. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (2019). Books: Question and Answer Session with Terje Einarsen and Joseph Rikhof About Their New Book Entitled "A Theory pf Punishable Participation in Universal Crimes". Philippe Kirsch Institute Global Justice Journal. 10 pages.
 • Show author(s) (2009). Vil opprette et Midtøsten-tribunal. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 36-38.

More information in national current research information system (CRIStin)

Einarsen is head of a long-term research project in international criminal law (ICL):

THE UNIVERSAL CRIMES PROJECT

The 'Universal Crimes Project' is an independent research program founded by Professor Terje Einarsen.

Its purpose is to contribute to the development of laws and mechanisms relevant to combating grave crimes, in compliance with human rights norms and the underlying public interests of international criminal law and criminal justice.

The first output of the Universal Crimes Project is the book:

The Concept of Universal Crimes in International Law, Torkel Opsahl Academic EPublisher (TOAEP), Oslo, 2012. FICHL Publication Series No. 14 (2012).

This book is the first in a four-part series entitled 'Rethinking the Essentials of International Criminal Law and Transitional Justice'. It concentrates on the twin-concepts of 'international crimes' and 'universal crimes', and the general issues involved in classifying certain offences.

For reviews of the book, see:

Robert J. Currie, in Journal of International Criminal Justice; in Journal of International Criminal Law 12/2014.

Kanya Satwika, in Nordic Journal of Human Rights 01/2013.

A second output is an article drawing on the book:

New Frontiers of International Criminal Law: Towards a Concept of Universal Crimes, Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice, Volume 1, Issue 1, Issue 1, 2013, pp. 1-21.

A third output is a commissioned article entitled Universal Crimes and the CIA Torture Program, published 15 January 2015 at the Expert Desk of the A38 Blog. 

Another output was an international expert conference held in Bergen in April 2014 on universal crimes and leaderships, arranged by Terje Einarsen (Law Faculty, UiB) and Elin Skaar (CMI), see: 

A more recent output is a contribution and forthcoming publication on the crime of aggression, see: 

International Experts' Meeting: The Illegal Use of Force: Reconceptualizing the Laws of War, Washington University Law, Whitney R. Harris World Law Institute, St. Louis, USA, September 11.12, 2015

The forthcoming (2016/2017) second volume of the book-series focuses on punishable participation in universal crimes. This book will be co-authored with Dr. Joseph Rikhof, Senior Councel, Manager of the Law, Crimes against Humanity and War Crimes Section of the Department of Justice, Canada.

The third and fourth volumes shift attention to the legal consequences of universal crimes: book three focuses on accountability and jurisdiction as important aspects of universal crimes, while the fourth and final book in the series is about fair trial in universal crime cases. The basic research ideas underlying this comprehensive universal crimes project have been developed by the author of this book. The other books are also to be published in cooperation with other analysts.

 

International Experts' Meeting: The Illegal Use of Force: Reconceptualizing the Laws of War, Washington University Law, Whitney R. Harris World Law Institute, St. Louis, USA, September 11.12, 2015

A Nordic Approach to International Law? Oslo, 27-29.08.2015

CILJ - Centre for International Law and Justice, A Nordic Approach to International Law?

Exclusion from Refugee Status, Workshop/Conference, Amsterdam, 27.03.2015

Accountability for leadership participation in universal crimes and the role of judges, Conference CMI/UiB Bergen 23-24 April 2014

On the Border of Refugee Protection, Refugee Law Initiative, London, 13-14.11.2013

Nordic Asylum Law Seminar 2013, Bergen, 6-7.06.2013

 

Other conferences held in Norwegian: