Home
Terje Einarsen's picture

Terje Einarsen

Professor
 • E-mailTerje.Einarsen@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 12
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Professor of Law (University of Bergen, 2013-)

Ph.d. (Dr juris) in International Law (University of Bergen, 1999)

Master of International Legal Studies (LL.M., Harvard Law School, 1989)

Cand. jur (University of Bergen, 1986)

Senior Research Associate (University of London, 2014-)

Lawyer, Permission to Appear before the Supreme Court (Humlen Advokater AS, Oslo, 2014-), Member of Norwegian Bar Association

Board member, International Commission of Jurists (ICJ Norway, 2016-)

Judge (Gulating High Court, Norway, 2000-2013)

Head and Member of the Human Rights Committee (Norwegian Judges' Association, 2006-2013)

Permanent Member of the Grand Chamber (Immigration Board of Appeals, 2005-2010)

 

 

 

1) On Snowden

       Additional items, in Norwegian or Swedish:

2) On Universal Crimes

       Additional items, in Norwegian:

3) On the Refugee Crisis

       Additional items, in Norwegian:

 4) Various other legal and public issues [in Norwegian]

 

 

 

International Criminal Law

Rule of Law and Human Rights

Student's Master Thesis

Supervision, Ph.D.

Selected Publications in English (For selected publications also in Norwegian, choose 'Norwegian' for home page):

Books
 • Einarsen, Terje; Rikhof, Joseph. 2018. A Theory of Punishable Participation in Universal Crimes. TOAEP - Torkel Opsahl Academic EPublisher. 744 pages. ISBN: 978-82-8348-128-0.
 • Einarsen, Terje. 2017. The Future of Refugee Law: RLI Working Paper Series Special edition. 113 pages. ISBN: 978-1-912250-00-4.
 • Einarsen, Terje. 2012. The Concept of Universal Crimes in International Law. 361 pages. ISBN: 9788293081333.
 • Einarsen, Terje. 2008. Utlendingsloven: med kommentarer. Fagbokforlaget. 359 pages. ISBN: 978-82-450-0783-1.
 • Einarsen, Terje. 2000. Retten til vern som flyktning. 727 pages. ISBN: 82-995566-0-0.
 • Vedsted-Hansen, Jens; Kjær, Kim U.; Einarsen, Terje; Dacyl, Janina W. 1999. Midlertidigt Asyl i Norden. Nordisk ministerråd. 235 pages. ISBN: 92-893-0273-9.
 • Einarsen, Terje. 1997. Flyktningers rettsstilling i Norge Nordiske komparative studier om mottak av flyktninger. Fagbokforlaget. 144 pages. ISBN: 82-7674-309-9.
Journal articles
 • Einarsen, Terje; Schultz, Jessica. 2018. Danish-Norwegian Retrun Center for Minors in Kabul: Well-Founded Initiative? The Globe Post.
 • Einarsen, Terje; Schultz, Jessica. 2018. Ingen trygg havn i Kabul. Klassekampen. 38-39. Published 2018-09-29.
 • Einarsen, Terje. 2015. Hvordan løse flyktningkrisen? NRK Ytring. Published 2015-04-20.
 • Einarsen, Terje. 2015. Vestens ansvar for egne torturforbrytelser. Klassekampen. Published 2015-02-28.
 • Einarsen, Terje; Suhrke, Astri. 2015. Tar Vesten ansvar for egne torturforbrytelser? CMI News Letter. Published 2015-02-28.
 • Einarsen, Terje. 2014. Rettsskandale eller medieskandale? nrk.no/ytring. Published 2014-02-24.
 • Einarsen, Terje. 2014. - Noen var for varsomme. Journalisten. Published 2014-03-15.
 • Einarsen, Terje. 2014. Snowden fortjener fredsprisen. VG : Verdens gang. Published 2014-07-01.
 • Einarsen, Terje. 2013. Breiviks menneskerettsstatus. Klassekampen. Published 2013-08-21.
 • Einarsen, Terje. 2013. En massemorders rettigheter. Klassekampen. Published 2013-08-07.
 • Einarsen, Terje. 2013. Uakseptabelt fra UiO. Dagbladet. Published 2013-08-22.
 • Einarsen, Terje. 2013. Plenumsdommene om domstolsprøving: Kan barnets beste interesser være underlagt forvaltningens frie skjønn? Jussens venner. 48: 287-319.
 • Einarsen, Terje. 2013. New Frontiers of International Criminal Law: Towards a Concept of Universal Crimes. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 1: 1-21.
 • Einarsen, Terje. 2010. Juryordningen under press. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 1. 18-20.
 • Einarsen, Terje. 2010. Økt rettssikkerhet ved asyldomstol Asylpolitikk. Rødt * Nytt. 10. 1 pages.
 • Einarsen, Terje; Vevstad, Vigdis. 2010. Tvilsom disiplinering Skal statsbyråkrater ha kontroll over premissene for offentlig meningsdannelse? Klassekampen. Published 2010-02-23.
 • Einarsen, Terje; Vevstad, Vigdis. 2010. Tvilsom Disiplinering. På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen. 2 pages. Published 2010-01-23.
 • Einarsen, Terje. 2009. Den ubehagelige rapporten. Bergens Tidende. Published 2009-10-14.
 • Einarsen, Terje. 2009. Vil opprette et Midtøsten-tribunal. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 1. 36-38.
 • Einarsen, Terje; Humlen, Arild. 2009. Maktmisbruk i MUF-sakene. Bergens Tidende. Published 2009-03-10.
 • Einarsen, Terje; Lund, Ketil; Borgen, Jan. 2009. En internasjonal straffedomstol for midtøsten. Bergens Tidende. Published 2009-01-16.
 • Lund, Kjetil; Einarsen, Terje; Borgen, Jan. 2009. Ingen rettslige hinder for internasjonal Midtøstendomstol. Morgenbladet. 1 pages. Published 2009-01-30.
 • Lund, Kjetil; Einarsen, Terje; Borgen, Jan. 2009. Internasjonal domstol. Nå. Morgenbladet. 1 pages. Published 2009-01-16.
 • Einarsen, Terje; Bernt, Jan Fridthjof. 2008. Norge må kreve utreise for Vanunu. Bergens Tidende. 1 pages. Published 2008-05-15.
 • Einarsen, Terje. 2005. Familieinnvandring, tvangsekteskap og politikk. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 2. 107-121.
 • Roxström, Erik; Gibney, Mark; Einarsen, Terje. 2005. The Nato bombing case (Bankovic et al. v. Belgium et al.) and the limits of western human rights protection. Boston University International Law Journal. 23: 55-136.
 • Einarsen, Terje. 2004. Domstolene - de nye maktsentra? Kronikken er av Rett på Sak er en redigert og forkortet versjon av Gulating lagmannsretts høringssvar til Maktutredningen. Rett på sak: Aktualitetsmagasin for domstolene. 3. 14 pages.
 • Einarsen, Terje. 2003. Anmeldelse av Kim U. Kjær: Den retslige regulering af modtagelsen af asylansøgere i en europeisk kontekst. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. 2. 3 pages.
 • Einarsen, Terje. 2001. Refugee Protection Beyond Kosovo: Quo Vadis? Journal of Refugee Studies. 14. 6 pages.
 • Einarsen, Terje. 2001. "Tampa" -affæren bør få et folkerettslig etterspill. Kritisk juss. 2 pages.
 • Einarsen, Terje. 2000. Uthulet flyktningerett. UiB-magasinet : nytt fra Universitetet i Bergen. 2. 19-21.
 • Einarsen, Terje. 2000. Flyktningers rettssikkerhet i 2001. Kritisk juss. 2 pages.
 • Einarsen, Terje. 2000. Forholdet mellom folkerett, humanitær rett og flyktningrett. Jussens venner. 9 pages.
 • Einarsen, Terje. 2000. Folkerettsbrudd eller nødverge? Bergens Tidende. Published 2000-08-16.
 • Einarsen, Terje. 1999. Internasjonal rettshåndhevelse og lovligheten av NATO intervensjon i Jugoslavia - en kommentar. Kritisk juss. 6 pages.
 • Einarsen, Terje. 1998. Asylrettens grunnlovsvern - etter Kjuus-saken. Kritisk juss. 20 pages.
 • Einarsen, Terje. 1998. Barnekonvensjonens status og rolle i asylsaker. Mennesker og Rettigheter. 2. 7 pages.
 • Einarsen, Terje. 1997. Bevisvurdering og rettssikkerhet i Gholam-saken. Kritisk juss. 3 pages.
 • Einarsen, Terje; Bernt, Jan Fridthjof. 1997. Bortfall av bosettningstillatelse - gyldigheten av utlendingsforskriften § 49. Lov og Rett. 6 pages.
 • Einarsen, Terje. 1995. Mass Flight: The Case for International Asylum. International Journal of Refugee Law. 7. 17 pages.
 • Einarsen, Terje. 1995. Discrimination and Consequences for the Position of Aliens. Nordic Journal of International Law. 14 pages.
 • Einarsen, Terje. 1992. Internasjonale konvensjoner forplikter - hvilke rettigheter har fremmede barn? Jussens venner. 12 pages.
 • Einarsen, Terje. 1990. The European Convention on Human Rights and the notion of an implied right to de facto asylum. International Journal of Refugee Law. 2. 18 pages.
 • Aall, Jørgen; Einarsen, Terje. 1988. Legitimasjonsplikten etter fremmedloven og forholdet til forskjellige diskrimineringsforbud. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 14 pages.
 • Einarsen, Terje. 1988. Anmeldelse av Tor G. Birkeland: Politisk asyl i Norge(eget forlag, Oslo 1987). Lov og Rett. 3 pages.
 • Einarsen, Terje; Aall, Jørgen. 1988. Legitimasjonsplikten etter utlendingsloven - en kommentar. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 2 pages.
Reports and theses
 • Einarsen, Terje; Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Viblemo, Tor Egil. 2013. Behov for felles identitet -- Identitetsproblematikk og identitetsvurderinger knyttet til utlendingers identitet. Oxford Research, Kristiansand. 102 pages.
 • Einarsen, Terje. 2012. Gulatings innspill til prosessen for jubileumsrevisjon av Grunnloven. Gulating lagmannsrett, Bergen. 3 pages.
 • Einarsen, Terje. 2012. Kommentar med forslag til supplering av Stortingets menneskerettighetsutvalgs foreslåtte grunnlovsendringer. Dommerforeningens menneskerettighetsutvalg, Bergen. 11 pages.
 • Einarsen, Terje; Skaar m.fl., Karl. 2009. Evalueringsrapport om bruken av egenerklæringsskjema for asylsøkere i forbindelse med kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Oxford Research, Kristiansand. 74 pages.
 • Einarsen, Terje; Skaar, Karl; Mahncke, Henrik; Quarles, Janneke; Viblemo, Tor Egil; Espegren, Astrid. 2008. Innvandring og dokumenter -- Komparativ studie av håndtering av dokumenter ved søknad om innvandring til Norge, Danmark, Nederland og Storbritannia. Oxford Research, Kristiansand. 72 pages.
 • Einarsen, Terje; Skaar, Elin; Vevstad, Vigdis. 2006. FLYKTNINGEKONVENSJONEN ARTIKKEL 1 C-F Folkerettslig og komparativ studie av eksklusjons- og opphørsgrunnene. Chr. Michelsen Institute, Bergen. 106 pages.
 • Einarsen, Terje; Knoff, Richard H. 2003. Evaluering av advokatordningen i asylsaker. rhKnoff, Oslo. 149 pages.
 • Einarsen, Terje. 1999. Retten til vern som flyktning. Med hovedvekt på FNs flyktningebegrep - de historiske traktatforutsetninger og gjeldende rett. Dr.juris. 2 b.. 500 pages.
 • Einarsen, Terje. 1999. Individuelt asyl for bosniske flyktninger med kollektiv beskyttelse i Norge Nordiske komparative studier om mottak av flyktninger i et Nordic Comparative Studies tilbakevendingsperspektiv Initiert og finansiert av Kommunal- og arbeidsdep. Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, Bergen. 25 pages.
 • Einarsen, Terje. 1997. Rolleforventninger til domstolene, i "Rettssikkerhet i norsk asylpraksis". Chr. Michelsens Institutt, Bergen. 3 pages.
 • Einarsen, Terje. 1997. Rettssikkerhet i norsk asylpraksis -- Sammendrag av konferanserapport. Chr. Michelsens Institutt, Bergen. 6 pages.
 • Einarsen, Terje. 1989. On the Position of Asylum Seekers under International Law -- An Assessment of the Need for a New Foundation of Refugee Law. Harvard Law School/Library, Cambridge. 228 pages.
Book sections
 • Einarsen, Terje. 2018. Prosecuting Aggression Through Other Universal Core Crimes at the International Criminal Court. 14, pages 337-385. In:
  • Sadat, Leila Nadya. 2018. Seeking Accountability for the Unlawful Use of Force. Cambridge University Press. 612 pages. ISBN: 9781316941423.
 • Einarsen, Terje. 2017. The universal asylum system and the 2016 New York Declaration: towards an improved ‘global compact’ on refugees? Part 2, pages 10-24. In:
  • Einarsen, Terje. 2017. The Future of Refugee Law: RLI Working Paper Series Special edition. 113 pages. ISBN: 978-1-912250-00-4.
 • Schultz, Jessica; Einarsen, Terje. 2016. The Right to Refugee Status and the Internal Protection Alternative: What Does the Law Say? 12. In:
  • Cantor, David; Burson, Bruce. 2016. Human Rights and the Refugee Definition: Comparative Legal Practice and Theory. Brill Nijhoff. 411 pages. ISBN: 9789004288584.
 • Einarsen, Terje. 2013. Asylbarndommene i Norges Høyesterett. -, pages 487-516. In:
  • Kristiansen, Bettina Lemann; Schaumburg-Müller, Sten; Gammeltoft-Hansen, Thomas. 2013. Protecting the Rights of Others: Festskrift Til Jens Vedsted-hansen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 639 pages. ISBN: 978-87-574-2736-3.
 • Einarsen, Terje. 2011. Drafting History of the 1951 Convention and the 1967 Protocol. Part one: background, pages 37-74. In:
  • Zimmermann, Andreas; Dörschner, Jonas; Machts, Felix. 2011. The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protokol A Commentary. Oxford University Press. 1799 pages. ISBN: 978 0 19 954251 2.
 • Einarsen, Terje. 2011. Article 45 1951 Convention. Part eight: Final Clauses, pages 1651-1664. In:
  • Zimmermann, Andreas; Dörschner, Jonas; Machts, Felix. 2011. The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protokol A Commentary. Oxford University Press. 1799 pages. ISBN: 978 0 19 954251 2.
 • Einarsen, Terje. 2010. Kapittel 4 Beskyttelse. kap 4, pages 149-247. In:
  • vevstad, vigdis. 2010. Utlendingsloven. Kommentarutgave. Universitetsforlaget. 739 pages. ISBN: 9788215016313.
 • Einarsen, Terje. 2008. Kommentarer til lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) av 15. mai 2008 nr. 35. Bind 3, pages 4338-4347. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 pages. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Einarsen, Terje. 2008. Kommentarer til lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) av 24. juni 1988 nr. 64. Bind 2, pages 1782-1808. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 pages. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Einarsen, Terje. 2008. BARNS RETTSSTILLING I UTLENDINGSRETTEN - ET DOMSTOLSPERSPEKTIV. 1. artikkel, pages 11-34. In:
  • Hedlund, Mary-Ann. 2008. Barnerett - i et internasjonalt perspektiv. Fagbokforlaget. 215 pages. ISBN: 978-82-450-0732-9.
 • Einarsen, Terje. 2008. Kommentarer til lov om endringar i utlendingsloven (beskyttelse om tvangsekteskap og mishandling i ekteskap og vern av utenlandske arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår m.v.). av 6. jan. 2006 nr. 1. Bind 3, pages 4155-4155. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 pages. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Einarsen, Terje. 2008. Kommentare til lov om endringar i utlendingslova (tilvisningar til det departement som har hovudansvaret for utlendingsforvaltninga, tilvisingar til Dublin-regelverket, gjennomføring av EU si grenseforordning m.m.). av 30. juni 2006 nr. 37. Bind 3, pages 4187-4187. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 pages. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Einarsen, Terje. 2003. Study on the single asylum procedure 1. national report - Norway. Part 2 - B. 1., pages 394-402. In:
  • Hailbronner, Kay. 2003. Study on the single asylum procedure 'one-stop shop' against the background of the common European asylum system and the goal of a common asylum procedure. 480 pages. ISBN: 92-894-5256-0.
 • Einarsen, Terje. 1999. Kriteriene for flyktningestatus etter 1951-konvensjonen. Kapitel 3, pages 51-116. In:
  • Vedsted-Hansen, Jens; Kjær, Kim U.; Einarsen, Terje; Dacyl, Janina W. 1999. Midlertidigt Asyl i Norden. Nordisk ministerråd. 235 pages. ISBN: 92-893-0273-9.
 • Einarsen, Terje; Vedsted-Hansen, Jens. 1999. Retslige problemer i forbindelse med ophør af kollektiv beskyttelse. Kapitel 5, pages 168-213. In:
  • Vedsted-Hansen, Jens; Kjær, Kim U.; Einarsen, Terje; Dacyl, Janina W. 1999. Midlertidigt Asyl i Norden. Nordisk ministerråd. 235 pages. ISBN: 92-893-0273-9.
 • Einarsen, Terje. 1998. Asylrettens grunnlovsmessige vern. Del 2, pages 279-300. In:
  • Doublet, David R.; Krüger, Kai; Strandbakken, Asbjørn. 1998. Stat, politikk og folkestyre. Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998. 867 pages. ISBN: 82-419-0234-4.
 • Einarsen, Terje. 1998. Flyktningestatus i massefluktsituasjoner. Kapittel 7, pages 91-113. In:
  • Heiberg, Turid. 1998. Innvandringspolitikk og utlendingslov -samtidens klagemur. Fagbokforlaget. 386 pages. ISBN: 82-7674-439-7.
 • Einarsen, Terje. 1996. Mass movements of refugees - in search of new international mechanisms. Del I, pages 17-33. In:
  • Alfredsson, Gudmundur; Macalister-Smith, Peter. 1996. The Living Law of Nations Essays on refugees, minorities, indigenous peoples and the human rights of other vulnerable groups In memory of Atle Grahl-Madsen. ISBN: 3-88357-114-8.
 • Einarsen, Terje. 1993. Internasjonalt asylvern for masseflyktninger. Del II, pages 141-155. In:
  • Suhrke, Astrid; Gjerdåker, Svein. 1993. Dagens folkevandringer - berører de oss? J.W. Cappelens Forlag AS. 265 pages. ISBN: 82-02-14071-4.
 • Einarsen, Terje. 1992. Internasjonale konvensjoner forplikter - Hvilke rettigheter har barn? Kap. 4, pages 57-78. In:
  • Kristofersen, Ove. 1992. Unge Flyktninger i Norge - 50 års erfaring. 250 pages. ISBN: 82-7242-863-6.

More information in national current research information system (CRIStin)

International Experts' Meeting: The Illegal Use of Force: Reconceptualizing the Laws of War, Washington University Law, Whitney R. Harris World Law Institute, St. Louis, USA, September 11.12, 2015

A Nordic Approach to International Law? Oslo, 27-29.08.2015

CILJ - Centre for International Law and Justice, A Nordic Approach to International Law?

Exclusion from Refugee Status, Workshop/Conference, Amsterdam, 27.03.2015

Accountability for leadership participation in universal crimes and the role of judges, Conference CMI/UiB Bergen 23-24 April 2014

On the Border of Refugee Protection, Refugee Law Initiative, London, 13-14.11.2013

Nordic Asylum Law Seminar 2013, Bergen, 6-7.06.2013

 

Other conferences held in Norwegian:

Einarsen is head of a long-term research project in international criminal law (ICL):

THE UNIVERSAL CRIMES PROJECT

The 'Universal Crimes Project' is an independent research program founded by Professor Terje Einarsen.

Its purpose is to contribute to the development of laws and mechanisms relevant to combating grave crimes, in compliance with human rights norms and the underlying public interests of international criminal law and criminal justice.

The first output of the Universal Crimes Project is the book:

The Concept of Universal Crimes in International Law, Torkel Opsahl Academic EPublisher (TOAEP), Oslo, 2012. FICHL Publication Series No. 14 (2012).

This book is the first in a four-part series entitled 'Rethinking the Essentials of International Criminal Law and Transitional Justice'. It concentrates on the twin-concepts of 'international crimes' and 'universal crimes', and the general issues involved in classifying certain offences.

For reviews of the book, see:

Robert J. Currie, in Journal of International Criminal Justice; in Journal of International Criminal Law 12/2014.

Kanya Satwika, in Nordic Journal of Human Rights 01/2013.

A second output is an article drawing on the book:

New Frontiers of International Criminal Law: Towards a Concept of Universal Crimes, Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice, Volume 1, Issue 1, Issue 1, 2013, pp. 1-21.

A third output is a commissioned article entitled Universal Crimes and the CIA Torture Program, published 15 January 2015 at the Expert Desk of the A38 Blog. 

Another output was an international expert conference held in Bergen in April 2014 on universal crimes and leaderships, arranged by Terje Einarsen (Law Faculty, UiB) and Elin Skaar (CMI), see: 

A more recent output is a contribution and forthcoming publication on the crime of aggression, see: 

International Experts' Meeting: The Illegal Use of Force: Reconceptualizing the Laws of War, Washington University Law, Whitney R. Harris World Law Institute, St. Louis, USA, September 11.12, 2015

The forthcoming (2016/2017) second volume of the book-series focuses on punishable participation in universal crimes. This book will be co-authored with Dr. Joseph Rikhof, Senior Councel, Manager of the Law, Crimes against Humanity and War Crimes Section of the Department of Justice, Canada.

The third and fourth volumes shift attention to the legal consequences of universal crimes: book three focuses on accountability and jurisdiction as important aspects of universal crimes, while the fourth and final book in the series is about fair trial in universal crime cases. The basic research ideas underlying this comprehensive universal crimes project have been developed by the author of this book. The other books are also to be published in cooperation with other analysts.