Home
Terje Einarsen's picture

Terje Einarsen

Professor
 • E-mailTerje.Einarsen@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 12
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Professor of Law (University of Bergen, 2013-)

Ph.d. (Dr juris) in International Law (University of Bergen, 1999)

Master of International Legal Studies (LL.M., Harvard Law School, 1989)

Cand. jur (University of Bergen, 1986)

Senior Research Associate (University of London, 2014-)

Lawyer, Permission to Appear before the Supreme Court (Humlen Advokater AS, Oslo, 2014-), Member of Norwegian Bar Association

Board member, International Commission of Jurists (ICJ Norway, 2016-)

Judge (Gulating High Court, Norway, 2000-2013)

Head and Member of the Human Rights Committee (Norwegian Judges' Association, 2006-2013)

Permanent Member of the Grand Chamber (Immigration Board of Appeals, 2005-2010)

 

 

 

1) On Snowden

       Additional items, in Norwegian or Swedish:

2) On Universal Crimes

       Additional items, in Norwegian:

3) On the Refugee Crisis

       Additional items, in Norwegian:

 4) Various other legal and public issues [in Norwegian]

 

 

 

International Criminal Law

Rule of Law and Human Rights

Student's Master Thesis

Supervision, Ph.D.

Selected Publications in English (For selected publications also in Norwegian, choose 'Norwegian' for home page):

Academic article
 • 2013. Plenumsdommene om domstolsprøving: Kan barnets beste interesser være underlagt forvaltningens frie skjønn? Jussens venner. 287-319.
 • 2013. New Frontiers of International Criminal Law: Towards a Concept of Universal Crimes. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 1-21.
 • 2010. Juryordningen under press. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 18-20.
 • 2005. The Nato bombing case (Bankovic et al. v. Belgium et al.) and the limits of western human rights protection. Boston University International Law Journal. 55-136.
 • 2005. Familieinnvandring, tvangsekteskap og politikk. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 107-121.
 • 2001. Refugee Protection Beyond Kosovo: Quo Vadis? Journal of Refugee Studies. 6 pages.
 • 2001. "Tampa" -affæren bør få et folkerettslig etterspill. Kritisk juss. 2 pages.
 • 2000. Uthulet flyktningerett. UiB-magasinet : nytt fra Universitetet i Bergen. 19-21.
 • 2000. Forholdet mellom folkerett, humanitær rett og flyktningrett. Jussens venner. 9 pages.
 • 2000. Flyktningers rettssikkerhet i 2001. Kritisk juss. 2 pages.
 • 1999. Internasjonal rettshåndhevelse og lovligheten av NATO intervensjon i Jugoslavia - en kommentar. Kritisk juss. 6 pages.
 • 1998. Barnekonvensjonens status og rolle i asylsaker. Mennesker og Rettigheter. 7 pages.
 • 1998. Asylrettens grunnlovsvern - etter Kjuus-saken. Kritisk juss. 20 pages.
 • 1997. Bortfall av bosettningstillatelse - gyldigheten av utlendingsforskriften § 49. Lov og Rett. 6 pages.
 • 1997. Bevisvurdering og rettssikkerhet i Gholam-saken. Kritisk juss. 3 pages.
 • 1995. Mass Flight: The Case for International Asylum. International Journal of Refugee Law. 17 pages.
 • 1995. Discrimination and Consequences for the Position of Aliens. Nordic Journal of International Law. 14 pages.
 • 1992. Internasjonale konvensjoner forplikter - hvilke rettigheter har fremmede barn? Jussens venner. 12 pages.
 • 1990. The European Convention on Human Rights and the notion of an implied right to de facto asylum. International Journal of Refugee Law. 18 pages.
 • 1988. Legitimasjonsplikten etter utlendingsloven - en kommentar. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 2 pages.
 • 1988. Legitimasjonsplikten etter fremmedloven og forholdet til forskjellige diskrimineringsforbud. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 14 pages.
Report
 • 2013. Behov for felles identitet -- Identitetsproblematikk og identitetsvurderinger knyttet til utlendingers identitet. .
 • 2012. Kommentar med forslag til supplering av Stortingets menneskerettighetsutvalgs foreslåtte grunnlovsendringer. .
 • 2012. Gulatings innspill til prosessen for jubileumsrevisjon av Grunnloven. .
 • 2009. Evalueringsrapport om bruken av egenerklæringsskjema for asylsøkere i forbindelse med kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. .
 • 2008. Innvandring og dokumenter -- Komparativ studie av håndtering av dokumenter ved søknad om innvandring til Norge, Danmark, Nederland og Storbritannia. .
 • 2006. FLYKTNINGEKONVENSJONEN ARTIKKEL 1 C-F Folkerettslig og komparativ studie av eksklusjons- og opphørsgrunnene. .
 • 2003. Evaluering av advokatordningen i asylsaker. .
 • 1997. Rolleforventninger til domstolene, i "Rettssikkerhet i norsk asylpraksis". .
 • 1997. Rettssikkerhet i norsk asylpraksis -- Sammendrag av konferanserapport. .
Lecture
 • 2019. Vi må snakke om klimaflyktninger.
 • 2019. A Theory of Punishable Participation in Universal Crimes - A Book Launch.
 • 2015. Torturforbudet, CIA og EMD.
 • 2015. Exclusion from Refugee Status -- The Situation in Norway.
 • 2014. The Development of Migration Regulations in Norway and Europe.
 • 2014. Grunnloven § 97: Skal forbrytelser etter folkeretten omfattes av tilbakevirkningsforbudet?
 • 2014. Grunnloven § 97.
 • 2014. Er Gaza et akseptabelt område for avslag og retur under asylretten?
 • 2014. Den nye institusjonelle bestemmelsen i Grunnloven § 95 annet ledd om domstolenes uavhengighet.
 • 2013. The Right to Refugee Status and the ‘Internal Protection Alternative’: What Does the Law Say?
 • 2013. The Criminal Refugee -- Comments to presentation by Dr. Joseph Rikhof.
 • 2009. Hvilke internasjonale avtaler og nasjonale lover forplikter Norges valg i flyktningpolitikken?
Popular scientific lecture
 • 2015. Debatt: En rettferdig innvandringsdebatt?
 • 2014. Pressen og French-saken.
 • 2014. Kongo-saken: En rettsfarse eller medieskandale?
 • 2014. Asylbarn og asylpolitikk - Internasjonalt, nasjonalt og lokalt.
 • 2013. The International Court: Global Justice or unfair treatment of Africans?
 • 2013. Asylbarn og forvaltnming i et internasjonalt menneskerettighetsperspektiv.
 • 2013. Asylbarn og forvaltning i et internasjonalt menneskerettighetsperspektiv.
Academic lecture
 • 2018. Decline of International Refugee Law, Thomas Franck Lecture by Professor Terje Einarse.
 • 2016. The Universal Asylum System: Towards Termination or Reinforcement?
 • 2015. Universal Crimes and the CIA Torture Program.
 • 2014. Understanding Universal Crimes.
 • 2002. Utlänningslagstifting och mänskliga rättigheter.
Reader opinion piece
 • 2017. Tilbakekall Aung San Suu Kyis priser! Bergens Tidende.
 • 2014. Snowden fortjener fredsprisen. VG : Verdens gang.
 • 2013. Uakseptabelt fra UiO. Dagbladet.
 • 2008. Norge må kreve utreise for Vanunu. Bergens Tidende. 1 pages.
Book review
 • 2016. Judges Against Justice: On Judges When the Rule of Law is Under Attack/Dommernes Krig: Den tyske okkupasjonen 1940-1945 og den norske rettsstaten. Nordic Journal of Human Rights. 222-225.
 • 2003. Anmeldelse av Kim U. Kjær: Den retslige regulering af modtagelsen af asylansøgere i en europeisk kontekst. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. 3 pages.
 • 1988. Anmeldelse av Tor G. Birkeland: Politisk asyl i Norge(eget forlag, Oslo 1987). Lov og Rett. 3 pages.
Academic anthology/Conference proceedings
 • 2017. The Future of Refugee Law: RLI Working Paper Series Special edition. Refugee Law Initiative.
 • 1999. Midlertidigt Asyl i Norden. Nordisk ministerråd.
Academic monograph
 • 2018. A Theory of Punishable Participation in Universal Crimes.
 • 2012. The Concept of Universal Crimes in International Law.
 • 2008. Utlendingsloven: med kommentarer.
 • 2000. Retten til vern som flyktning.
 • 1997. Flyktningers rettsstilling i Norge Nordiske komparative studier om mottak av flyktninger.
Compendium
 • 1999. Individuelt asyl for bosniske flyktninger med kollektiv beskyttelse i Norge Nordiske komparative studier om mottak av flyktninger i et Nordic Comparative Studies tilbakevendingsperspektiv Initiert og finansiert av Kommunal- og arbeidsdep.
Masters thesis
 • 1989. On the Position of Asylum Seekers under International Law -- An Assessment of the Need for a New Foundation of Refugee Law.
Popular scientific article
 • 2015. Vestens ansvar for egne torturforbrytelser. Klassekampen.
 • 2015. Tar Vesten ansvar for egne torturforbrytelser? CMI News Letter.
 • 2013. En massemorders rettigheter. Klassekampen.
 • 2013. Breiviks menneskerettsstatus. Klassekampen.
Feature article
 • 2019. Kriminaliser angrepskrig! . Klassekampen. 28-29.
 • 2019. Hvilket ansvar har Norge? Klassekampen. 2 pages.
 • 2018. Ingen trygg havn i Kabul. Klassekampen. 38-39.
 • 2018. Danish-Norwegian Retrun Center for Minors in Kabul: Well-Founded Initiative? . The Globe Post.
 • 2016. Asylretten - vår livsforsikring. Klassekampen. 14-15.
 • 2015. Hvordan løse flyktningkrisen? NRK Ytring.
 • 2014. Rettsskandale eller medieskandale? nrk.no/ytring.
 • 2010. Økt rettssikkerhet ved asyldomstol Asylpolitikk. Rødt * Nytt. 1 pages.
 • 2010. Tvilsom disiplinering Skal statsbyråkrater ha kontroll over premissene for offentlig meningsdannelse? Klassekampen.
 • 2010. Tvilsom Disiplinering. På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen. 2 pages.
 • 2009. Maktmisbruk i MUF-sakene. Bergens Tidende.
 • 2009. Internasjonal domstol. Nå. Morgenbladet. 1 pages.
 • 2009. Ingen rettslige hinder for internasjonal Midtøstendomstol. Morgenbladet. 1 pages.
 • 2009. En internasjonal straffedomstol for midtøsten. Bergens Tidende.
 • 2009. Den ubehagelige rapporten. Bergens Tidende.
 • 2004. Domstolene - de nye maktsentra? Kronikken er av Rett på Sak er en redigert og forkortet versjon av Gulating lagmannsretts høringssvar til Maktutredningen. Rett på sak: Aktualitetsmagasin for domstolene. 14 pages.
 • 2000. Folkerettsbrudd eller nødverge? Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • 2017. The Internal Protection Alternative in Refugee Law. Treaty basis and scope of application under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol.
 • 1999. Retten til vern som flyktning. Med hovedvekt på FNs flyktningebegrep - de historiske traktatforutsetninger og gjeldende rett. 2 b..
Interview
 • 2018. Å straffe dei mange skuldige.
 • 2015. Snur hver paragraf for å unngå en fri Krekar.
 • 2015. Seier nei til statsborgartest.
 • 2015. Flyktningkatastrofen: Lanserer en flyktningstat.
 • 2015. Anundsen lar ikke Shaimaa komme tilbake nå.
 • 2015. - Haster med å hente Shaimaa hjem.
 • 2014. Vil kutte bistand til land som bryter menneskerettighetene.
 • 2014. - Du har lov å nekte politiet å komme inn.
 • 2013. 59 personer fratatt status som flyktning etter alvorlig kriminalitet.
 • 2013. 59 fratatt flyktningstatus etter kriminalitet i hjemlandet.
 • 2013. 59 flyktninger skal ha utført de grusomste foirbrytelser. Baren noen få er sendt ut. Ingen er straffet.
 • 2013. -- Lite sannsynlig at Snowden får asyl i Norge.
 • 2010. UNE-medlem gikk etter kritikk for å ha ytret seg.
Documentary
 • 2015. Nomination, Edward Snowden, Nobel Peace Prize 2015.
 • 2014. Nomination, Edward Snowden, Nobel Peace Prize 2014.
Programme participation
 • 2018. En bedre asylpolitikk.
 • 2018. Decline of International Refugee Law? 'Thomas Franck Lecture by Professor Terje Einarsen.
 • 2015. Debatt om løsningsalternativer, Her og Nå, NRK P1.
 • 2015. Debatt om ansvaret for båtflyktningene, Dagsnytt 18, NRK.
 • 2015. Båtflyktninger i Middelhavet.
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2019. Aggresjonsforbrytelsen - en glemt forbrytelse i norsk rett? 25 pages.
 • 2018. Prosecuting Aggression Through Other Universal Core Crimes at the International Criminal Court. 49 pages.
 • 2016. The Right to Refugee Status and the Internal Protection Alternative: What Does the Law Say?
 • 2013. Asylbarndommene i Norges Høyesterett. 30 pages.
 • 2011. Drafting History of the 1951 Convention and the 1967 Protocol. 38 pages.
 • 2011. Article 45 1951 Convention. 14 pages.
 • 2010. Kapittel 4 Beskyttelse. 99 pages.
 • 2008. BARNS RETTSSTILLING I UTLENDINGSRETTEN - ET DOMSTOLSPERSPEKTIV. 24 pages.
 • 2003. Study on the single asylum procedure 1. national report - Norway. 9 pages.
 • 1999. Retslige problemer i forbindelse med ophør af kollektiv beskyttelse. 46 pages.
 • 1999. Kriteriene for flyktningestatus etter 1951-konvensjonen. 66 pages.
 • 1998. Flyktningestatus i massefluktsituasjoner. 23 pages.
 • 1998. Asylrettens grunnlovsmessige vern. 22 pages.
 • 1996. Mass movements of refugees - in search of new international mechanisms. 17 pages.
 • 1993. Internasjonalt asylvern for masseflyktninger. 15 pages.
 • 1992. Internasjonale konvensjoner forplikter - Hvilke rettigheter har barn? 22 pages.
Encyclopedia article
 • 2008. Kommentarer til lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) av 24. juni 1988 nr. 64. 1782-1808. In:
  • 2008. NORSK LOVKOMMENTAR.
 • 2008. Kommentarer til lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) av 15. mai 2008 nr. 35. 4338-4347. In:
  • 2008. NORSK LOVKOMMENTAR.
 • 2008. Kommentarer til lov om endringar i utlendingsloven (beskyttelse om tvangsekteskap og mishandling i ekteskap og vern av utenlandske arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår m.v.). av 6. jan. 2006 nr. 1. 4155-4155. In:
  • 2008. NORSK LOVKOMMENTAR.
 • 2008. Kommentare til lov om endringar i utlendingslova (tilvisningar til det departement som har hovudansvaret for utlendingsforvaltninga, tilvisingar til Dublin-regelverket, gjennomføring av EU si grenseforordning m.m.). av 30. juni 2006 nr. 37. 4187-4187. In:
  • 2008. NORSK LOVKOMMENTAR.
Article in business/trade/industry journal
 • 2019. NAV-skandalen: Et utslag også av uvilje og tynn domstolsprøving? Rett24.no. 14 pages.
 • 2014. - Noen var for varsomme. Journalisten.
Chapter
 • 2017. The universal asylum system and the 2016 New York Declaration: towards an improved ‘global compact’ on refugees? 10-24. In:
  • 2017. The Future of Refugee Law: RLI Working Paper Series Special edition. Refugee Law Initiative.
Interview Journal
 • 2020. Dommen er et vesentlig bidrag til større rettssikkerhet . Rett24.no.
 • 2019. Roper varsko mot kriselov. Klassekampen. 2 pages.
 • 2019. Rania (37) uskyldig dømt og fengslet fordi norske myndigheter gjorde feil. TV2.no.
 • 2019. Moot-Court hos selveste ICC. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen.
 • 2019. Juridisk galt og uetisk å skille IS-mødre fra barna. NRK.
 • 2019. Forslag til kriselov får hard medfart av jurister. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • 2019. Books: Question and Answer Session with Terje Einarsen and Joseph Rikhof About Their New Book Entitled "A Theory pf Punishable Participation in Universal Crimes". Philippe Kirsch Institute Global Justice Journal. 10 pages.
 • 2009. Vil opprette et Midtøsten-tribunal. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 36-38.

More information in national current research information system (CRIStin)

International Experts' Meeting: The Illegal Use of Force: Reconceptualizing the Laws of War, Washington University Law, Whitney R. Harris World Law Institute, St. Louis, USA, September 11.12, 2015

A Nordic Approach to International Law? Oslo, 27-29.08.2015

CILJ - Centre for International Law and Justice, A Nordic Approach to International Law?

Exclusion from Refugee Status, Workshop/Conference, Amsterdam, 27.03.2015

Accountability for leadership participation in universal crimes and the role of judges, Conference CMI/UiB Bergen 23-24 April 2014

On the Border of Refugee Protection, Refugee Law Initiative, London, 13-14.11.2013

Nordic Asylum Law Seminar 2013, Bergen, 6-7.06.2013

 

Other conferences held in Norwegian:

Einarsen is head of a long-term research project in international criminal law (ICL):

THE UNIVERSAL CRIMES PROJECT

The 'Universal Crimes Project' is an independent research program founded by Professor Terje Einarsen.

Its purpose is to contribute to the development of laws and mechanisms relevant to combating grave crimes, in compliance with human rights norms and the underlying public interests of international criminal law and criminal justice.

The first output of the Universal Crimes Project is the book:

The Concept of Universal Crimes in International Law, Torkel Opsahl Academic EPublisher (TOAEP), Oslo, 2012. FICHL Publication Series No. 14 (2012).

This book is the first in a four-part series entitled 'Rethinking the Essentials of International Criminal Law and Transitional Justice'. It concentrates on the twin-concepts of 'international crimes' and 'universal crimes', and the general issues involved in classifying certain offences.

For reviews of the book, see:

Robert J. Currie, in Journal of International Criminal Justice; in Journal of International Criminal Law 12/2014.

Kanya Satwika, in Nordic Journal of Human Rights 01/2013.

A second output is an article drawing on the book:

New Frontiers of International Criminal Law: Towards a Concept of Universal Crimes, Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice, Volume 1, Issue 1, Issue 1, 2013, pp. 1-21.

A third output is a commissioned article entitled Universal Crimes and the CIA Torture Program, published 15 January 2015 at the Expert Desk of the A38 Blog. 

Another output was an international expert conference held in Bergen in April 2014 on universal crimes and leaderships, arranged by Terje Einarsen (Law Faculty, UiB) and Elin Skaar (CMI), see: 

A more recent output is a contribution and forthcoming publication on the crime of aggression, see: 

International Experts' Meeting: The Illegal Use of Force: Reconceptualizing the Laws of War, Washington University Law, Whitney R. Harris World Law Institute, St. Louis, USA, September 11.12, 2015

The forthcoming (2016/2017) second volume of the book-series focuses on punishable participation in universal crimes. This book will be co-authored with Dr. Joseph Rikhof, Senior Councel, Manager of the Law, Crimes against Humanity and War Crimes Section of the Department of Justice, Canada.

The third and fourth volumes shift attention to the legal consequences of universal crimes: book three focuses on accountability and jurisdiction as important aspects of universal crimes, while the fourth and final book in the series is about fair trial in universal crime cases. The basic research ideas underlying this comprehensive universal crimes project have been developed by the author of this book. The other books are also to be published in cooperation with other analysts.