Home
Evolutionary ecology

Variation in maturity and fecundity in the bearded goby Sufflogobius bibarbatus

Yusra Taha has selected this project for her masters. The project description will be updated in due course of time.

Main content

For norsk versjon, sjå nedenfor!

Supervisors: Anne Gro Vea Salvanes, Olav Sigurd Kjesbu (Institute of marine Research) and Paul Kainge (NatMirc, Namibia)

Sufflogobius bibarbatus is a small goby fish numerous on the hypoxic continental shelf off Namibia in Southern Africa between 17 og 29 oS, and this species occur only here. The goby is a major prey for large commercial fish stocks seal, birds and penguins.  It reproduces from July - April, but little is known on its reproduction. The goby is distributed over a large area  differing in ambient oxygen and in upwelling strength, and they occur in large areas where there is hardly any oxygen. These differences may have led to environmental variation in reproductive investment. A small material from 29 oS shows that the goby spawn in batches, but little is known on fecundity and whether the number of batches varies from habitat to habitat.

Objective: Test whether female bearded goby (Sufflogobius bibarbatus) vary in reproductive investment depending on ambient oxygen in their natural habitat.

Hypothesis: We predict that increased environmental variability lead to increased fecundity and number of batches.  

Methods: Samples of fish from different areas will be measured, sexed and determined for maturity state. Gonads of mature females will be examined for quantifying fecundity and the number of egg batches by the use of histological techniques.  

Fieldwork: Travel to Namibia to collect supplementary fish samples. Travel fund is available at BIO.

More information:

https://www.uib.no/bio/nyheter/2010/07/liten-superfisk-i-science 

http://www.forskning.no/artikler/2010/juli/255924 

http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Verdens_toffeste_fisk/1253963181587  

Variasjon i modning og fekunditet hos Benguela-kutlingen Sufflogobius bibarbatus

Studieretning: Oppgåva passer for studieretningane Marinbiologi-Fiskebiologi, Marinbiologi-Akvatisk økologi og Fiskeribiologi og Forvalting

Rettleiarar: Anne Gro Vea Salvanes, Olav Sigurd Kjesbu (Havforskingsinstituttet) og Paul Kainge (NatMirc, Namibia)

Sufflogobius bibarbatus er ein liten kutling-fisk som er talrik på den oksygenfattige kontinentalsokkelen utenfor Namibia i Sørlege Afrika mellom 17 og 29 oS, og den fins berre her. Her er denne kutlingen det viktigaste byttedyret for store fiskeribestandar, sel, sjøfugl og pingvinar.  Kutlingen reproduserer juli til april, men det er elles lite tilgjengeleg kunnskap om reproduksjon. Området er stort, og miljøtilhøva varierer. Dette kan gi ulik investering i reproduksjon i ulike område. Eit lite materiale frå 29 oS har vist at kutlingen er porsjonsgytar, men vi veit ikkje om fekunditet og antal porsjonar varierer geografisk og med grad av variasjon i miljø. Ei tilpassing i miljø med stor variasjon er å auke antal porsjonar og spreie dei ut i tid, i andre meir stabile miljø kan porsjonane vere færre. I oppgåva skal studenten studere variasjon i modning og fekunditet. Fiskeprøvar er samla inn på dei årlege fiskeundersøkingane om sommaren (Januar-Februar 2010/2011).  I masterprosjektet skal studenten dels bruka innsamla materiale og dels delta på innsamling av meir prøvar. Del av arbeidet vil vere histologiske studiar av gonadar til hokutlingar.

Feltarbeid: Det kan bli aktuelt med feltopphold i Namibia for samle inn materiale. Studenten må då vere viljug til å delta. Ein kan søkja instituttet om reisemidlar.

Tilrådde forkunnskapar: Bachelorgrad i biologi eller tilsvarande; Kunnskapar minst tilsvarande Brukarkurs i matematikk (MAT101) og elementære kurs i statistikk (STAT101)

Sjå også:        

https://www.uib.no/bio/nyheter/2010/07/liten-superfisk-i-science

http://www.forskning.no/artikler/2010/juli/255924

http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Verdens_toffeste_fisk/1253963181587