Home
Marine Developmental Biology

CODE- Torskens utvikling

CODE er en nasjonal kunnskapsplattform der ni norske og flere internasjonale universiteter og forsknings-institusjoner deltar. CODE har som hovedmål å få en dypere forståelse av utviklingsprosesser i torsk samt hvordan miljøfaktorer (ernæring og temperatur) påvirker utviklingen. En viktig del av arbeidet består i å identifisere mekanismene som forklarer forskjeller i larvekvalitet og utvikling.

Masterstudenten HTMD Le har undersøkt neuropeptider som er involvert i appetittkontroll i hjerne hos torskelarver. Bildene viser genutrykk i hjernen av A) et signalmolekyl som stimulerer fôrinntak NPY, og B) et signalmolekyl som hemmer fôrintaket (CART)
Photo:
Hoang Thi My Dung Le

Main content

Som basis for CODE er det utført to store forsøk som har etablert materiale av torsk som vokser under ulike temperaturbetingelser i de tidlige stadier samt et referansemateriale der torsken er fôret med naturlig dyreplankton (copepoder) i et kontrollert miljø. Denne fisken ble sammenlignet med fisk oppdrettet i en standard intensiv produksjonslinje for torsk. Temperaturforsøket ble utført ved Nofima marin Tromsø, mens forsøket med naturlig dyreplankton (referansemateriale) ble utført ved Havforskningsinstituttet i Austevoll. 

Det er gjennomført et omfattende prøvetakingsprogram som sikret biologisk materiale fra de to store forsøkene og det er totalt 12 arbeidspakker knyttet opp til detaljerte analyser av det innsamlede materialet. Arbeidspakkene fokuserer på hvordan ulike biologiske prosesser påvirkes av miljø og ernæring og inkluderer: utvikling av: hjernen, lys-sanseorganer, hypothalamus-hypofyse-interenal og-skjoldbrusk akser, skjelett, muskler, osmoregulering, appetitt-regulering, fordøyelsesfysiologi, lipid absorpsjon og metabolisme, samt red-ox balanse. I tillegg er materialet analysert med høykapsitets analysemetoder  som transkriptom analyse (dyp sekvensering, miRNA, RNA-seq) og metabolomics. En viktig del av arbeidet i CODE er å integrere denne kunnskapen for å forstå de mekanismene som påvirker larvekvalitetet, utvikling og vekst. 

CODE vektlegger å formidle resultatene til norsk oppdrettsnæring og til andre forskere gjennom deltakelse på konferanser, og gjennom artikler i fagfellevurderte vitenskapelige tidsskrifter. Kunnskapsbasen generert gjennom CODE er også relevant for tidlige stadier av andre marine fiskearter og er praktisk viktig for å forbedre rutiner innen larve og yngeloppdrett i akvakultur. Kunnskapen er også viktig for å forstå effekter av klimaendringer på rekruttering av torsk og har dermed også betydning for forvaltningen.  

Norske partnere er Nifes, Havforskningsinstituttet, Nofima Marin, Sintef, NTNU, Universitetet i Nordland, Universitetet i Tromsø og UNI Environment. CODE er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) fra 2010-2014 (21 mill NOK).

CODE blir ledet av Ivar Rønnestad (BIO) og Kristin Hamre (Nifes) er nestleder. BIO er vert for platformen. I forskningsgruppen MBD deltar Jon Vidar HelvikSigurd Stefansson, Lars Ebbesson, Rita Angotzi, Tom Ole Nilsen, Ann-Elise Olderbakk Jordal,og Ivar Rønnestad.

Flere studenter tilknyttet BIO har tatt sin oppgave som en del av CODE plattformen. Dette gjelder Master studentene Faezeh Mohammedi Hoang Thi My Dung Le; og PhD kandidat. Ragnhild Valen.