Hjem
Dyreavdelingen
Nasjonalt kurs i forsøksdyrlære (CAREIN)

CAREIN - Opplæring for studier i gnager, gris og modellfisk

Universitetet i Bergen er verstinstitusjon for eit nettbasert kurstilbod i forsøksdyrlære (CAREIN) som er utvikla i samarbeid med UiO, UiT og NTNU. Kurset er på 8 studiepoeng og dekker krava til teoretisk opplæring for funksjonane A, B og D i EUs rammeverk knytta til bruk av gnager, gris og modellfisk i forsking.

COURSE in ANIMAL RESEARCH in NORWAY
Foto/ill.:
A. Brønstad

Hovedinnhold

Kurset er ope for masterstudentar og Ph.d.-kandidatar ved UiB og andre lærestadar som har behov for opplæring i forsøksdyr i samband med utdanninga eller forskinga si. I tillegg tilbys kurset i ein etter- og vidareutdanningsvariant til deltakarar frå private og andre forskingsinstitusjonar og laboratorium mot kursavgift. Sjå eigen informasjon frå UiB Vidare om denne varianten, inkludert opptak.

Om kurset

Hovudmålet med kurset er å sikre etisk og human bruk av dyr i forskning, og design av dyrestudier som sikrar innsamling av informative, objektive og reproduserbare data frå gjennomførte dyreforsøk.

Kurset dekkar artsgruppene gnagarar, svin og modellfisk (t.d sebrafisk, medaka) når dei nyttast som modellorganismar i biomedisinsk forsking. Tilstrekkelig opplæring er naudsynt etter norsk lov for personell som planlegg og/eller utførar dyreforsøk i Noreg. Emnet oppfyllar krava til teoretisk opplæring for funksjonane A, B og D i medhald til EU-kommisjonen sitt rammeverk for utdanning og opplæring.

Merk at for å utføre prosedyrar på dyr (funksjonane A og D) må ein i tillegg fullføre praktisk opplæring i samsvar med krava som gjeld. Praktisk opplæringsmodular er ikkje ein del av CAREIN, men vert tilboden som separate kurs hjå dei samarbeidande universiteta.

Gjennomføring

Kurset vert tilboden kvart semester.  Undervisinga er nettbasert, og UiBs læringsplattform MittUiB nyttast til dette føremålet. Undervisinga leggast opp som ein kombinasjon av sjølvstudium med asynkrone undervisingsmiddel (førehandsinnspelte e-førelesingar, videoar og sjølvtestar) og digital nettundervising i sanntid. Kurset nyttar engelsk som undervisingsspråk.

Det nyttast heimeeksamen som vurderingsform. Sjå ellers emnebeskrivinga for meir informasjon om obligatoriske undervisingsaktivitetar.

Opptak

 • Masterstudentar og Ph.d.-kandidatar søker opptak via Søknadsweb.
 • Kurset i ein etter- og vidareutdanningsvariant til deltakarar frå private forskingsinstitusjonar og laboratorium mot kursavgift.
 • Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarande innanfor relevante fagfelt, samt at søkar er oppteken til eit relevant master/Ph.d-program.
 • Det er begrensa antall plassar tilgjengeleg på kvar av gjennomføringane. Om det er fleire kvalifiserte søkarar enn plassar vert opptaket avgjort gjennom loddtrekking.
 • Merk at det kun tilbys plass til betalande deltakarar om det er ledige plassar etter at ordinært opptak for studentar/ph.d. ved lærestadane er gjennomført.

Frister for opptak

CAREIN  (med forbehold om endringer)

 • 9.1.2023: Søknadsweb åpner for søknader til CAREiN 
 • 1. februar: Søknadsfrist.
 • 15. februar: Publisering av opptak. Sjekk Søknadsweb for ditt resultat. 
 • 20. februar: Svarfrist for om en ev. plass benyttes eller ikke. 

Dokumentasjonskrav

 • Søkarar med bachelorgrad eller tilsvarande frå Noreg treng i utgangspunktet ikkje dokumentere denne, då me kan hente dokumentasjon elektronisk
 • Søkarar frå andre lærestadar enn UiB må laste opp dokumentasjon på kva masterprogram ein studerar ved (t.d opptaksbrev eller annan stadfesting)
 • Søkarar med bachelorgrad frå utlandet må laste opp vitnemål med alle tillegg

Praksisopplæring

Personer som skal utføre prosedyrer på dyr må dokumentere at de behersker praktiske prosedyrer.

Praksisopplæring inngår ikke i det teoretiske CAREiN kurset - men skal gjennomføres på hjemmeinstitusjonen.

Følg lenken for informasjon om praksis på det enkelte lærestedet

 

 

Dokumenter