Hjem
Det humanistiske fakultet

Fakultetsadministrasjonen

Fakultetsadministrasjonen er organisert i tre seksjoner: Seksjon for studier og forskerutdanning, seksjon for økonomi og seksjon for HR og service. I tillegg er det en stab som har oppgaver knyttet mot forskning, formidling og utredning.

Organisasjonskart HF-administrasjonen

Kim Ove Hommen: Fakultetsdirektør
Tlf. 55 58 93 41 / 908 85 702

Susanne Ostendorf: Assisterende fakultetsdirektør
Tlf. 55 58 80 95

Seksjon for økonomi

Annhild Fetveit: Seksjonssjef, fagøkonom
Tlf. 55 58 93 86

 • Overordnede administrative funksjoner for økonomifeltet
 • Utarbeiding av budsjett og fordeling/periodisering og oppfølging av ressursbruk for instituttene og fakultetet
 • Oversyn over den totale eksternt finansierte virksomheten
 • Utarbeiding av økonomiske analyser og rapporter for styringsorganer
 • Saksforberedelse og rapportering innen ansvarsfeltet
 • Opplæring innen økonomifeltet
 • Rådgivning overfor instituttene

Lisbeth Clausen: Førstekonsulent
Tlf. 55 58 87 60

 • Honorar, reiseregninger, timelister, refusjoner, tilskudd, programsensur
 • Arbeidsavtaler doktorgradskomiteer
 • Utbetaling ved sakkyndig bedømming i vitenskaplige stillinger
 • Innkjøp i Basware PM
 • Nettverksarbeid
 • Fakturering og fakturabehandling
 • FA - Anleggsregister

Anders Sæle Dahle: Rådgiver, controller
Tlf. 55 58 93 74

 • Økonomisk rapportering til fakultetsstyre og sentralt nivå
 • Utarbeiding av lønnsbudsjett og fakultetets totalbudsjett
 • Prognoser og økonomiske analyser på fakultets- og instituttnivå

Katarina Flaskerud: Seniorkonsulent (i permisjon til 01.12.2019)

Terje Selland: Seniorkonsulent
Tlf. 55 58 23 02

 • Budsjett og regnskap for AHKR, også for den eksterne virksomheten
 • Oppfølging og rapportering av ressursbruken
 • Kontroll og attestasjon i BasWare
 • Fakturering
 • Kontroll og attestasjon av reiseregninger og honorar/timelister
 • Rådgivning overfor instituttene

Evy Hermansen: Seniorkonsulent
Tlf. 55 58 30 10

 • Budsjett og regnskap for FOF, også for den eksterne virksomhetet
 • Oppfølging og rapportering av ressursbruken
 • Kontroll og attestasjon i BasWare
 • Fakturering
 • Kontroll og attestasjon av reiseregninger og honorar/timeliste
 • Rådgivning overfor instituttene

Mari Knudsen: Rådgiver, prosjektøkonom
Tlf: 55 58 93 85

 • Eksternfinansiert virksomhet ved fakultetet, også EU-prosjekter
 • Budsjett- og regnskapsoppfølging og rapportering
 • Bistand til instituttene/prosjektleder i budsjetteringsprosessen
 • Rådgivning overfor instituttene

Renate Krokås: Rådgiver, prosjektøkonom
Tlf. 55 58 23 30

 • Eksternfinansiert virksomhet ved fakultetet, også EU-prosjekter
 • Budsjett- og regnskapsoppfølging og rapportering
 • Bistand til instituttene/prosjektleder i budsjetteringsprosessen
 • Rådgivning overfor instituttene

Liv Berit Jonsson Mørch: Seniorkonsulent
Tlf. 55 58 31 68

 • Budsjett og regnskap for LLE, også for den eksterne virksomheten
 • Oppfølging og rapportering av ressursbruken
 • Kontroll og attestasjon i BasWare
 • Fakturering
 • Kontroll og attestasjon av reiseregninger og honorar/timeliste
 • Rådgivning overfor instituttene

Line Nævdal: Førstekonsulent
Tlf. 55 58 89 06

 • Budsjett og regnskap for SKOK og SVT, også for den eksterne virksomheten
 • Oppfølging og rapportering av ressursbruken
 • Kontroll og attestasjon i BasWare
 • Fakturering
 • Kontroll og attestasjon av reiseregninger og honorar/timeliste
 • Rådgivning overfor instituttene

Heidi Thorbjørnsen: Førstekonsulent
Tlf. 55 58 38 15

 • Budsjett og regnskap for IF, også for den eksterne virksomheten
 • Oppfølging og rapportering av ressursbruken
 • Kontroll og attestasjon i BasWare
 • Fakturering
 • Kontroll og attestasjon av reiseregninger og honorar/timeliste
 • Rådgivning overfor instituttene

Seksjon for studier og forskerutdanning

Ranveig Lote: Seksjonssjef
Tlf. 55 58 99 63

 • Daglig ledelse og drift innen ansvarsområdet
 • Utvikling, implementering og oppfølging av administrative prosedyrer og rutiner
 • Saksbehandling og utredning
 • Sekretær for Studiestyret ved Det humanistiske fakultet
 • Rådgivning og ledelsesstøtte

Inger Marie Hatløy: Rådgiver
Tlf. 55 58 22 09

 • Nestleder i studieseksjonen
 • Kvalitetssikring

Elisabeth Akselvoll: Seniorkonsulent
Tlf. 55 58 80 99

 • Forskerutdanning
 • Tilrettelegging

Elisabeth Hagen Hjellbrekke: Seniorkonsulent 

 • FS
 • Eksamen
 • Vitnemål

Toril Ivarsøy: Rådgiver
Tlf. 55 58 24 55

 • Internasjonalisering

Helge Restad: Rådgiver
Tlf. 55 58 93 82

 • Koordinator for lektorutdanningen

Rebekka Nistad: Førstekonsulent
Tlf. 55 58 93 76

 • Internasjonalisering

Anne-Lise Nordgulen: Rådgiver (permisjon)
Tlf. 55 58 98 67

 • Leder for Infosenteret
 • Studieinformasjon
 • Studentrekruttering
 • Studentmottak

Ellen Vikersveen: Seniorkonsulent
Tlf. 55 58 93 68

 • Masteropptak
 • Etter- og videreutdanning
 • Rekruttering

Seksjon for HR og service

Arve Sennesvik: Seksjonssjef
Tlf. 55 58 47 16

 • Daglig drift og overordnete administrative funksjoner
 • Saksbehandling og utredning
 • Utvikling, implementering og oppfølging av administrative prosedyrer og rutiner
 • Rådgivning og ledelsesstøtte
 • Utlysning og tilsetting i stillinger
 • Rådgivning overfor instituttene
 • Professoropprykk
 • Rådgivning og oppfølging mot NAV, inkluderende arbeidsliv
 • Oppsigelser
 • BOA-kontakt
 • Andre personaladministrative oppgaver

Personal

Bente Bolstad: Seniorkonsulent
Tlf. 55 58 93 57

 • Utlysning og tilsetting i stillinger, hovedsakelig knyttet til FOF 
 • Rådgivning overfor instituttene
 • Professoropprykk
 • Andre personaladministrative oppgaver

Margrethe Gloppestad: Seniorkonsulent
Tlf. 55 58 22 84

 • Utlysning og tilsetting i stillinger, hovedsakelig knyttet til LLE, SKOK og SVT
 • Rådgivning overfor instituttene
 • Professoropprykk
 • Andre personaladministrative oppgaver

Tommy Kvarven: Seniorkonsulent
Tlf. 55 58 37 30

 • Utlysning og tilsetting i stillinger, hovedsakelig knyttet til IF
 • Rådgivning overfor instituttene
 • Professoropprykk
 • Andre personaladministrative oppgaver

Asbjørn Sæther: Seniorkonsulent
Tlf. 55 58 93 71

 • Utlysning og tilsetting i stillinger, hovedsakelig knyttet til AHKR
 • Rådgivning overfor instituttene
 • Professoropprykk
 • Andre personaladministrative oppgaver

  Service

  Vibeke Soleng Askeland: Førstekonsulent
  Tlf. 55 58 93 80

  • Post- og e-postmottak
  • Praktisk lederstøtte for fakultetsledelsen
  • Arbeidsavtaler / honoraravtaler
  • Stipendiatforlengelser
  • Reiseregninger (fakultetsadministrasjonen)
  • Sykemeldinger i PAGA (fakultetsadministrasjonen)
  • Andre personal administrative oppgaver

  Ansvar for postmottak og arkiv har blitt flyttet til Universitetet i Bergen sitt sentrale dokumentsenter.

  Forskning, formidling og utredning

  Janne-Beate Buanes Duke: Rådgiver, kommunikasjon
  Tlf. 913 68 798

  • Kommunikasjonsrådgivning
  • Informasjon og formidling
  • Journalistikk

  Ingrid Endal: Rådgiver, kommunikasjon
  Tlf. 55 58 93 61

  • Informasjon og formidling
  • HFs nettsider, webkoordinator
  • Sosiale media
  • Mediekontakt
  • Arrangementer

  Elisabeth Hausvik: Rådgiver, forskning
  Tlf. 55 58 24 73

  • Forskningsrådgivning
  • Forskningsadministrasjon
  • Eksternfinansiering
  • Søknadsstøtte
  • Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet

  Kirsten Moen: Seniorrådgiver, forskning
  Tlf. 55 58 80 85

  • Forskningsrådgivning
  • Forskningsadministrasjon
  • Eksternfinansiering
  • Søknadsstøtte
  • Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet

  Arnhild Thorseth: Rådgiver
  Tlf. 55 58 24 19

  • Økonomiske støtteordninger/fond
  • Arealkoordinator
  • Miljøkoordinator
  • Valgkoordinator
  • Brannvern

  Unni Utvik: Seniorrådgiver
  Tlf. 55 58 20 60

  • Utredninger for fakultetsledelsen
  • Sekretær for fakultetsstyret