Hjem
Styre og ledelse

Saksliste og dokumenter til møte i universitetsstyret 29.9.2016

Møtet starter kl 10:00 og finner sted i Kollegierommet, Muséplassen 1.

Hovedinnhold

S 109/16 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 110/16 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 25.8.2016
S 111/16 Strategi for oppfølging av konsernet UiB
- Unntatt offentlighet iht. offl. § 23, 1. ledd
S 112/16 Ansettelse som professor i romfysikk ved Universitetet i Bergen uten kunngjøring
- Unntatt offentlighet iht. offl. § 25, 1. ledd
S 113/16 Internrevisjonsrapport, Beredskap
- Unntatt offentlighet iht. offl. § 24, 3. ledd
S 114/16 Utnevning av æresdoktorer ved Universitetet i Bergen 2016
- Unntatt offentlighet iht. offl. § 26, 2. ledd
S 115/16 Vedtak om bortvisning etter uhl. § 4-8
- Unntatt offentlighet iht. offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
S 116/16 Økonomirapport per 2. tertial 2016
S 117/16 Regnskap for Universitetet i Bergen andre tertial 2016
S 118/16 Langtidsbudsjett UiB og Budsjettprosessen for 2017
S 119/16 Anskaffelsesstrategi 2016-2019. Orientering om handlingsplanarbeidet
S 120/16 Internrevisjonsrapport: Gjennomgang av innkjøpsprosessen
S 121/16 Innstilling fra arbeidsgruppe om universitetets eierstyring av Uni Research
- vedlegg 3
S 122/16 Rammer for organisering av universitetets satsing på klima- og energiomstilling
S 123/16 #ORG2022 - Styringsmål og milepælsplan
S 124/16 Studiestart og fadderuken 2016
S 125/16 Gjennomføring i studiene
S 126/16 Årsrapport Helse, miljø og sikkerhet 2015
S 127/16 Årsrapport 2015 - Strålevern
S 128/16 Årsrapport 2015 - Arbeidsmiljøutvalget
S 129/16 Årsrapport 2015 - Bedriftshelsetjenester
S 130/16 Retningslinjer for innstegstillinger
S 131/16 Revisjon av standardavtale om opptak til ph.d.-utdanning ved UiB
S 132/16 Fullmakt-, referatsaker og diverse referater m.v.
Orienteringer
Eventuelt