Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Saksliste og dokumenter til møte i universitetsstyret 29.9.2016

Møtet starter kl 10:00 og finner sted i Kollegierommet, Muséplassen 1.

Main content

S 109/16 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 110/16 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 25.8.2016
S 111/16 Strategi for oppfølging av konsernet UiB
- Unntatt offentlighet iht. offl. § 23, 1. ledd
S 112/16 Ansettelse som professor i romfysikk ved Universitetet i Bergen uten kunngjøring
- Unntatt offentlighet iht. offl. § 25, 1. ledd
S 113/16 Internrevisjonsrapport, Beredskap
- Unntatt offentlighet iht. offl. § 24, 3. ledd
S 114/16 Utnevning av æresdoktorer ved Universitetet i Bergen 2016
- Unntatt offentlighet iht. offl. § 26, 2. ledd
S 115/16 Vedtak om bortvisning etter uhl. § 4-8
- Unntatt offentlighet iht. offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
S 116/16 Økonomirapport per 2. tertial 2016
S 117/16 Regnskap for Universitetet i Bergen andre tertial 2016
S 118/16 Langtidsbudsjett UiB og Budsjettprosessen for 2017
S 119/16 Anskaffelsesstrategi 2016-2019. Orientering om handlingsplanarbeidet
S 120/16 Internrevisjonsrapport: Gjennomgang av innkjøpsprosessen
S 121/16 Innstilling fra arbeidsgruppe om universitetets eierstyring av Uni Research
- vedlegg 3
S 122/16 Rammer for organisering av universitetets satsing på klima- og energiomstilling
S 123/16 #ORG2022 - Styringsmål og milepælsplan
S 124/16 Studiestart og fadderuken 2016
S 125/16 Gjennomføring i studiene
S 126/16 Årsrapport Helse, miljø og sikkerhet 2015
S 127/16 Årsrapport 2015 - Strålevern
S 128/16 Årsrapport 2015 - Arbeidsmiljøutvalget
S 129/16 Årsrapport 2015 - Bedriftshelsetjenester
S 130/16 Retningslinjer for innstegstillinger
S 131/16 Revisjon av standardavtale om opptak til ph.d.-utdanning ved UiB
S 132/16 Fullmakt-, referatsaker og diverse referater m.v.
Orienteringer
Eventuelt