Hjem
Styre og ledelse

Sakliste til møte i universitetsstyret 26.4.2012

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN       
26. april 2012       

Sakliste   

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2009/12995
   
II Protokoll fra møte i universitetsstyret 16.2.2012 (utsendt i brev 29.2.2012)
Sak nr. 2009/12996
   
15 Fullmakts- og referatsaker
Oversikt av 17.4.2012
Sak nr. 2009/11146
   
16 Økonomirapport etter mars 2012

Saksforelegg av 18.4.2012
Sak nr. 2011/4912
   
17 Strategi for samarbeid med arbeidslivet
Saksforelegg av 12.4.2012
Sak nr. 2012/4462
   
18 Intern revisjon ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 12.4.2012
Sak nr. 2011/12877
   
19 Om universitetets etter- og videreutdanning

Saksforelegg av 12.4.2012
Sak nr. 2010/8631
   
20  Ludvig Holbergs Minnefond
a) Holbergprisen 2011 – Årsmelding
Saksforelegg av 13.4.2012
Sak nr. 2006/2322

b) Oppnevning av styre for Ludvig Holbergs Minnefond for 1.7.2012-30.6.2016

Saksforelegg av 29.3.2012
Sak nr. 2011/13711
   
21 Årsmeldinger for 2011
a) Den sentrale klagenemnd
Saksforelegg av 29.3.2012
Sak nr. 2007/4921

b) Redelighetsutvalget ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 28.3.2012
Sak nr. 2007/8109
   
c) Årsrapport 2011 for Arbeidsmiljøutvalget og om universitetets helsetjenester

Saksforelegg av 12.4.2012
Sak nr. 2012/4460
   
22 Orienteringssak: Div. referater m.v.

Saksforelegg av 18.4.2012
Sak nr. 2009/11171
   
23* Utnevning av æresdoktorer – Unntatt offentlighet iht. off.l. § 26, annet ledd
Saksforelegg av 23.3.2012
Sak nr. 2011/5576
   
24* Faglig leder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)
Unntatt offentlighet iht. off. § 25, første ledd
Saksforelegg av 11.4.2012
Sak nr. 2011/12322    

Orienteringer
   
Eventuelt
19.4.2012/mov