Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Praksis

Praksis i utdanningen

Praksis i utdanningen på det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Kvinnelig kjemistudent på laben
Praksis på lab
Foto/ill.:
ThisisEngineering RAEng fra Unsplash

Hovedinnhold

Samarbeid med UiB - næringsliv og arbeidsliv

Praksisplasser tjener som en bro mellom akademisk læring og praktisk erfaring, og er avgjørende for å forberede studenter på arbeidslivet. De tilbyr en unik mulighet for studenter å anvende teoretisk kunnskap i reelle arbeidssituasjoner, noe som betydelig forbedrer deres jobbutsikter.

Praksisplasser er dermed en investering i fremtidens ledere og fagfolk, og representerer et kritisk skritt mot en fremtid der teori og praksis går hånd i hånd for å forme samfunnet og arbeidsstyrken.

Praksis ved bachelorprogram ved matnat

Disse emnene er valgfrie, men de fleste studenter velger å ta de.

Yrkespraksis i biologi - BIO 298

I dette emnet vil du bruke biologisk kunnskap på relevante praktiske oppgåver og få arbeidserfaring som biolog. Slik praksis kan vere eit fortrinn når du seinare er på jobbjakt.

Forskingspraksis i biologi - BIO 299

I dette emnet vil studenten under veiledning av en vitenskapelig ansatt ved BIO, gjennomføre en praktisk forskningsoppgave. Praksisoppgaven kan være frittstående eller del av et pågående forskningsprosjekt, og den kan gjennomføres selvstendig eller i samarbeid med andre studenter. Oppgaven kan være metodisk, empirisk, analytisk, eller teoretisk.

Gopraksis - GEOV 298

Målet med emne er å gje studentane praktisk innsikt i moglegheiter og utfordringar ein møter i arbeidslivet som geolog eller geofysikar. Studentene skal ha tre vekers praksis i bedrifter, forvaltningsinstanser eller organisasjonar innen geovitenskapelige disipliner.

Praksis ved integrerte sivilingeniørprogrammer ved matnat

Praksis ved sivilingeniørutdanningen er obligatorisk, og inngår som en del av kravet for å få godkjent graden sivilingeniør i Norge. 

Praksisutplassering i energi - Energi 240

Emnet skal bidra til å knyte saman den faglege kompetansen frå studiet med arbeidsoppgåver hoSs aktuelle arbeidsgjevarar og samfunnsaktørar. Gjennom observasjon, samarbeid, rettleiing og praktisk øving vil studentane få vite meir om si eiga framtidige yrkesrolle og -relevans.

Praksisutplassering i medisinsk teknologi - MTEK 200

Emnet har som mål å gi studentene verdifull og relevant praktisk erfaring gjennom praksisutplassering i en bedrift eller forskningsvirksomhet relevant for medisinsk teknologi. Studentene skal være utplassert hos oppdragsgiver på faste dager i uken.

Praksisutplassering i havteknologi - HTEK102

Emnet har som mål å gi studentene verdifull og relevant praktisk erfaring gjennom praksisutplassering i en bedrift eller forskningsvirksomhet relevant for havteknologi. Studentene skal være utplassert hos oppdragsgiver på faste dager i uken.

Praksis i data science - DSC219

Nytt emne. Mer informasjon kommer.

Profesjonsutøving og praksis i fiskehelse - BIF310 

Emnet gir studentene en innføring i praktisk fiskehelsearbeid og trening i arbeidsoppgaver som venter en ferdigutdannet kandidat i yrkesutøvelsen som fiskehelsebiolog. Kurset gir kunnskap om oppbygging og organisering av fiskehelsetjeneste, og de praktiske rammer som settes for havbruksnæringen gjennom forskrifter og lovverk. Kurset gir en gjennomgang av rutiner og arbeidsoppgaver i utøvelsen som fiskehelsebiolog og vil gi studentene trening i prosedyrer ved inspeksjon, prøvetaking og opparbeiding av prøver, diagnostikk og sykdomsbehandling samt rapportering.

Praksisperiode, lovverk og forvaltning i akvakultur - BIO205 

I dette faget skal kandidaten  arbeide i en bedrift i 15 dager og skal i løpet av denne perioden delta i et nærmere definert sett av arbeidsoppgaver som den aktuelle bedrift kan tilby. Videre skal kandidaten utarbeide en rapport av bedriften med obligatorisk muntlig fremføring av rapporten. Normalt vil ikke praksis gjennomført uten forhåndsavtale godkjennes. I feltkurset inngår innføring i sentrale arbeidsmetoder knyttet til forskning innen havbruk eller fiskehelse, herunder behandling av stamdyr, merkemetoder og prøvetaking. Lovverk og forvaltningsdelen tar opp sentrale tema knyttet til næringens organisering, lovverk og forvaltning. Kurset inkluderer blant annet lovverk og forvaltning knyttet til akvatiske dyrs helse og sykdom. Emner som kvalitetskontroll, slakteriforskrifter og sykdomsloven blir gjennomgått spesielt. Det samme gjelder forskrifter som omhandler vaksinering, hygiene, desinfisering, helseattester og helseovervåking, samt forsøk med dyr.

Praksisblogg

Å skrive en blogg fra erfaringene fra praksis er et vanlig krav for studentene på matnat. Bloggens formål er å reflektere rundt faglige og personlige lærdommer fra praksis. Hensikten med bloggen er å styrke studentenes evne til refleksjon rundt det å være i arbeidslive, men er også et verktøy for å dele erfaringer fra en praksisplass me de andre studentene på kullet og bedriften de er i.

Eksempel på hvordan disse ser ut kan du lese på: 

Bli en praksisbedrift

Hvis du ønsker å bli praksisvert så er det noen ting du trenger å vite: 

  • Praksis er 1 - 2 dager i uken i ett semester.
  • Bedriftene definerer arbeidsoppgaver i samråd med UiB.
  • Studentene skriver en praksisblogg og holder en presentasjon for medstudenter.
  • Praksis er vanligvis ulønnet.
  • Bedrifter, organisasjoner og offentlige etater kan være praksisverter.
  • Frist for å bli praksisvert oktober/april før semesterstart. 

Meld deg på her.

Kontakt arbeidslkoordinator niklas.hellum@uib.no for mer informasjon.

Praksisveileder

Praksisveileder
Foto/ill.:
J.Soulé/DEVELOP

Praksisveileder.no er en nettside som gir veiledning til praksisverter som tar imot studenter i praksis i høyere utdanning. Nettsiden gir praktisk informasjon og råd til deg som allerede er praksisvert eller til deg som lurer på hva det innebærer å være praksisvert. Nettsiden går gjennom alle ledd i et praksisopphold sett fra praksisverten sitt ståsted, fra oppstartfase, til praksisfase og sluttfase. Informasjonen på nettsiden er basert på omfattende intervjuer med praksisverter, samt samtaler med studenter og emneansvarlige. Nettsiden er først og fremst rettet mot disiplinutdanning innen realfag, med hovedvekt på fagområdene biologi og geologi.

Nettsiden Praksisveileder.no er utviklet gjennom det HK-dir finansierte prosjektet DEVELOP (Developing evidence-based mentoring for better STEM work placements). Prosjektet er et samarbeid mellom UiB, UiT, UiO, Havforskningsinstiuttet, NORCE, University of Minnesota og SFU'ene bioCEED og iEarth. Les mer om prosjektet her: dvlp.w.uib.no.

Innspill til masteroppgaver

Fremtidens innovasjon starter på MatNat: Ditt selskap kan bidra med reelle problemstillinger som våre studenter kan løse i sine masteroppgaver.

For bedrifter som ønsker å tenke nytt, tilbyr vi en spennende samarbeidsmulighet. Ved å jobbe med oss, kan ditt selskap gi våre flinke studenter ekte utfordringer som de kan løse i sine masteroppgaver. Dette samarbeidet gir ikke bare nyttige innsikter og mulige løsninger på dine nåværende utfordringer, men det hjelper også med å utvikle kommende ledere. Ved å engasjere deg med våre studenter, bidrar du til å koble teori fra studiene med praktisk arbeid, noe som kan føre til innovative ideer og strategier for din bedrift. 

Ta kontakt med arbeidslivskoordinator Niklas Didrik Hellum for mer informasjon, eller ta direkte kontakt med relevant institutt. 

Bidra til utvikling av studieprogrammene

Påvirk fremtidens utdanning: Gi innspill til hvordan våre studieprogrammer kan bli mer relevante for arbeidslivet.

Hvert studieprogram har et eget programstyre som består av faglig,- og administrativt ansvarlige ved instituttet, i tillegg til studenrepresentanter. Programstyrene er ansvarlige for utvikling, ledelse og evaluering av bachelor- og masterprogrammene, og for at programmene oppfyller kravene i den nasjonale studietilsynsforskriften og det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Fagkoordinatoren er et bindeledd mellom fagmiljøene, studentene og ledelsen. Programstyret går jevnlig gjennom studieproprogrammene og sørger for at de er kvalitetssikret og fremtidsrettet.

Våre faglig ansatte har tett kontakt med næringslivet, slik at de jevnlig  får innsikt hva bransjens bevov er i dag, og i morgen. Programstyret er avhengig av et aktivt og interessert næringsliv, som er med på å medvirke til at utdanningen på UiB og vestlandet er den beste man kan få. Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere muligheter for samarbeid. 

Kontakt arbeidslivskoordinator Niklas Didrik Hellum på niklas.hellum@uib.no eller kontakt instituttene direkte. 

Andre former for samarbeid med UiB

Externship gjennom Sammen

Sammen Externship
Foto/ill.:
UiB

Gjennom et Externship-program tilbyr vi bedrifter en unik mulighet til å invitere potensielle ansatte til å oppleve arbeidsplassen deres i løpet av to dager. Dette kan være en effektiv måte for bedrifter å demonstrere den daglige driften og kulturen i selskapet, samt å vurdere hvordan kandidaters kompetanse og ferdigheter passer inn i deres team og arbeidsmiljø. Det gir en hands-on opplevelse som kan hjelpe begge parter med å ta informerte beslutninger om fremtidige ansettelsesforhold.

https://sammen.no/no/karriere/externship

RELISER karrieredag på MatNat

REALISER Karrieredagen på matnat tilbyr en unik mulighet for bedrifter og studenter til å knytte verdifulle kontakter og utforske nye muligheter.

Som student vil du få møte representanter fra ledende bedrifter i en rekke bransjer. Dette er en fantastisk anledning til å lære mer om potensielle arbeidsgivere, deres kultur, verdier og de karrieremulighetene de tilbyr. Enten du er på utkikk etter en sommerjobb, internship, eller fast stilling etter studiene, er karrieredagen stedet hvor du kan ta de første stegene mot din fremtidige karriere.

For bedrifter er dette en gylden sjanse til å møte et bredt spekter av talentfulle studenter fra alle studieretningene innen matematikk, naturvitenskap og teknologi. Våre studenter er kjent for sin faglige dyktighet, kreativitet og evne til å tenke nytt, noe som gjør dem til attraktive kandidater for enhver organisasjon.

Les mer på hjemmesiden for REALISER

Om matematisk naturvitenskapelig fakultet

Universitetet i Bergen sitt Matematisk-naturvitenskapelige fakultet består av en rekke institutter som spenner over et bredt spekter av vitenskapelige disipliner. Disse instituttene utmerker seg gjennom sin dedikasjon til forskning, innovasjon og utdanning innen sine respektive felt.

Blant disse finner vi Institutt for Biovitenskap, hvor forskning og undervisning dekker alt fra marinbiologi til økologi og evolusjonsbiologi. Institutt for Informatikk står i front med studier og forskning i datavitenskap, kunstig intelligens og informasjonsteknologi. Institutt for Fysikk og Teknologi utforsker alt fra teoretisk fysikk til anvendte teknologier, og spiller en nøkkelrolle i utviklingen av fremtidens teknologiske løsninger. Institutt for Geovitenskap setter søkelys på jordens systemer, geologi og klimaendringer, mens Institutt for Kjemi fremmer avansert kjemisk forskning og utdanning, fra molekylærbiologi til materialvitenskap. Institutt for Matematikk er dedikert til matematisk forskning og utdanning, og dets bidrag spenner over et bredt spektrum av rene og anvendte matematiske disipliner.

Samlet sett bidrar disse instituttene til MatNat-fakultetets rykte som en fremragende institusjon for vitenskapelig forskning og høyere utdanning.

Institutt

Forskningsområder

Ansatte

Forskere

Studenter

Geofysisk institutt

Vær, hav, klima, fornybar energi. Strategiske tema: Ressursbruk og tilgang til ressurser.

148

48

225

Institutt for biovitenskap

Økologi og evolusjon, mikrobiologi, fiskehelse, fiskeri- og marinbiologi, molekylærbiologi, miljø- og havbruksbiologi.

300

140

800

Institutt for fysikk og teknologi

Romfysikk, subatomær fysikk, akustikk, optikk, målevitenskap og elektronikk, energi- og prosessteknologi, nanofysikk, teoretisk fysikk.

93

70

350

Institutt for geovitenskap

Jordens oppbygging, utvikling og dynamikk. Strategiske tema: Energi, ressurser, klima, miljø og geofarer.

170

60

275

Institutt for informatikk

Optimering, sikker kommunikasjon, programvareutvikling, didaktikk, maskinlæring, algoritmer, visualisering, bioinformatikk.

148

60

800 studenter og 220 innen etter- og videreutdanning

Kjemisk institutt

Fornybar energi, molekyl for terapi og diagnostikk, marine ressurser, bærekraftig produksjon.

50

42

410

Matematisk institutt

Energi, hav, klima, liv og helse, utdanning og samfunn - samt matematisk grunnforskning.

42

25

160 studenter. 120 innen etter- og videreutdanning