Hjem
Det medisinske fakultet
Doktorgrad

Opptakskrav

Alle som søker opptak i ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet må fylle opptakskravene. Merk at søknad med vedlegg skal sendes til det instituttet du skal være tilknyttet. Det skal normalt søkes om opptak til ph.d.-utdanning innen én (1) måned etter oppstart av det forskningsprosjektet som skal lede frem til ph.d.-graden.

Hovedinnhold

Utdanningsbakgrunn

Forskerutdanningen ved Det medisinske fakultet bygger på femårig norsk masterutdanning i henhold til Bolognaprosessen, norsk høyere grads profesjonsutdanning, eller tilsvarende utdanning som fakultetet godkjenner.

Det medisinske fakultet godkjenner også ettårige mastergrader som grunnlag for opptak til ph.d.-programmet dersom den aktuelle graden
  A) utgjør del av en helhetlig høyere utdanning som består av fullført bachelor- og mastergrad eller et lengre integrert løp på 4 godkjennbare år, jf. HK-dirs retningslinjer om generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning, og
  B) inneholder en masteroppgave som har et omfang på minimum 30 studiepoeng.


Utdanning fra utlandet vurderes for øvrig etter HK-dirs kriterier.

Alle søkere skal legge fram vitnemål, karakterutskrift og Diploma Supplement for all høyere utdanning.

Søkere med utenlandsk utdanning må levere vitnemål og karakterutskrift på originalspråket, samt på engelsk eller skandinavisk. Fakultetet følger HK-dirs retningslinjer for godkjenning av utenlandsk utdanning slik at søkere må legge ved en ordinær HK-dir-evaluering. Denne brukes både til å si noe om omfang og nivå på graden, men også for å verifisere at utdanningen er ekte. Merk at den automatiske godkjenningsordningen til HK-dir er ikke tilstrekkelig.

Søkere med nordisk utdanning, eller medisinutdanning fra EØS-området som har fått lisens til å arbeide som lege i Norge er unntatt kravet om HK-dir-vurdering. Endelig tilsagn om opptak kan ikke gis før det er avklart om utdanningen fyller kriteriene over.

Søkere med utenlandsk utdanning må også dokumentere sine engelskkunnskaper i tråd med gjeldende regler https://www.uib.no/med/115525/krav-til-engelskkunnskaper-ved-opptak-til-phd-programmet.

Du trenger ikke å laste opp sammendrag av master-, forskerlinje- eller hovedoppgave.

 

Finansiering

De økonomiske rammene må være tilstrekkelige for gjennomføringen av prosjektet. Søker må legge fram bekreftelse på tilfredsstillende finansiering, både til livsopphold og forskningsutgifter for hele forskerutdanningsperioden. Vanligvis dokumenteres dette med arbeidsavtale eller bekreftelse på stipendtildeling. Selvfinansierte kandidater, som kommer med egne, private midler, tas ikke opp i programmet.

Det forutsettes at minst 50 % av arbeidstiden kan benyttes til forskerutdanningen. For søker tilsatt ved norsk universitetssykehus eller samarbeidende regionale sykehus med aktive forskningsmiljø kan det likevel gis opptak med 20 % frikjøpt tid til forskning i enkelte tilfeller. Opptak kan kun gis dersom følgende forutsetninger foreligger:

 • prosjektet er tett knyttet til kandidatens kliniske virke (må synliggjøres i intensjonserklæring og motivasjonsbrev)
 • klar intensjonserklæring fra aktuell sykehusavdeling om at kandidaten gis tid til forskning og nødvendig tilrettelegging for gjennomføring av både forskningsprosjektet og opplæringsdelen
 • realistisk tidsplan på maksimalt 6 år fra finaniseringsstart bekreftet av hovedveileder og godkjent av opptakskomité
 • motivasjonsbrev fra kandidaten

 

Prosjektbeskrivelsen

Prosjektbeskrivelsen er vanligvis på omlag 6-8 sider og skal gjøre rede for tema, problemstilling(-er), og valg av teori og metode. Prosjektbeskrivelsen skal presentere faglig bakgrunn («state of the art»). Her inngår kandidatens kunnskapsstatus, samt hvordan det planlagte prosjektet vil tilføre ny kunnskap til det angitte forskningsfeltet. I tillegg skal prosjektbeskrivelsen inneholde en tidfestet framdriftsplan for de ulike deler av forskningsarbeidet, og for artikkelbaserte avhandlinger kan det også inngå en tentativ publikasjonsplan.

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde forslag til veiledere og ansvarsfordelingen mellom veilederne skal presenteres.

Prosjektbeskrivelsen skal eksplisitt drøfte aktuelle fagetiske problemstillinger bl.a. knyttet til personvern, meldeplikt m.m. Dersom det er aktuelt å søke til REK/personvernombud skal det fremgå at man har søkt.

For søkere med finansiering fra Det medisinske fakultet eller Samarbeidsorganet, skal prosjektbeskrivelsen som lå til grunn ved stipendtildelingen også legges til grunn ved opptak i forskerutdanningen. Disse prosjektbeskrivelsene vil som hovedregel ikke bli vurdert på nytt av opptakskomiteen, og søknaden vurderes direkte av fakultetet. Fakultetet kan likevel be om en uttalelse fra opptakskomiteen dersom det vurderes som nødvendig. 

Her finner du en oversikt over fagområder (disiplinnavn).

Bekreftelse fra veileder

Hovedveileder skal skrive en erklæring der man både anbefaler kandidaten for det aktuelle prosjektet og bekrefter at man er villig til å veilede kandidaten. I tillegg bør veiledererklæringen omtale fordeling av veilederansvar mellom de ulike veilederne. Dette er spesielt viktig dersom det er flere enn to veiledere. Da bør behovet for økt antall veiledere også begrunnes. Her gis også evt. andre relevante opplysninger som ikke kommer frem i prosjektbeskrivelse eller søknad for øvrig.  

Arbeidsdeling mellom veilederne, samt begrunnet søknad om inntil fire veiledere kan legges inn som del av veiledererklæringen ved behov. 

Vedlegg til opptakssøknad

 • Kandidatens CV
 • Dokumentasjon på høyere utdanning (vitnemål og karakterutskrifter, samt diploma supplement der dette finnes)
 • Dokumentasjon på/vurdering av at masteroppgaven er på 30 studiepoeng dersom dette ikke fremgår tydelig av vitnemål/karakterutskrift
 • Dokumentasjon på engelskkunnskaper (der dette kreves, se under)
 • Finansieringsbevis
 • Veiledererklæring, der arbeidsdeling mellom veilederne er beskrevet (særlig viktig dersom kandidaten skal ha flere enn to veiledere)
 • CV for eksterne veiledere
 • Prosjektbeskrivelse (identisk med den som ble benyttet ved søknad om finansiering)
 • Kopi av pass (for søkere uten norsk personnummer)
 • NOKUT-vurdering for søkere med utdanning som kommer fra utenfor Skandinavia. Leger med utdanning fra EØS-området som har fått lisens til å arbeide som lege i Norge, trenger ikke å legge frem NOKUT-vurdering.

Dersom kandidaten ikke skal ha sitt hovedarbeidssted ved UiB må det fremgå av søknaden hvordan residensplikten på 3 måneder er planlagt oppfylt. Se programbeskrivelsen for detaljer om dette.