Hjem
Det medisinske fakultet

Innlevering og disputas

Informasjon om innlevering av avhandling, bedømmelseskomiteens arbeid, trykking av avhandlingen, prøveforelesning, disputas og kreering.

Disputasen er en offentlig presentasjon av forskningen doktoranden har gjort,...
The defense is a public presentation of the research the candidate has done and a worthy conclusion to the PhD period.
Foto/ill.:
Mikko Heino

Hovedinnhold

Sjekk av tekstlikhet

Sammendraget til alle ph.d.-arbeider skal kjøres gjennom et tekstgjenkjenningssystem (Urkund) før innlevering av avhandlingen. Med sammendraget menes introduksjonen til de publiserte artiklene. Dersom kandidaten har skrevet en monografi, skal hele avhandlingen kjøres gjennom programmet. Sjekken kan ta opptil noen dager, som regel mindre. Teksten som skal sjekkes sendes som tekstfil (ikke pdf) på e-post til ph.d.-koordinator ved instituttet, som vil kjøre teksten gjennom programmet.

Programmet er til hjelp for å finne tekstlikhet, slik at man blant annet kan sjekke om sitater er tilstrekkelig referert. Urkundrapporten skal gjennomgås av veileder før søknad om innlevering sendes videre til fakultetet. Urkundsjekken vil ikke nødvendigvis fange opp alle kilder, og erstatter ikke kandidatens selvstendige ansvar for god kildebruk.

 

Innlevering av avhandling

Kandidaten leverer sin avhandling til instituttet, som formelt søker om innlevering til fakultetet, på vegne av kandidaten. Kandidaten leverer som hovedregel avhandlingen elektronisk, der avhandlingen er lastet opp som én samlet pdf-fil på UiBs filtjeneste vedlegg.uib.no. Velg maksperiode på filens tilgjengelighet. Dette krever brukerkonto på UiB, dersom kandidaten ikke har dette, må det ordnes via sebra.uib.no 

 • Søknad om innlevering av doktorgradsarbeid, signert av instituttleder og hovedveileder. Skjema finner du her.
  Her foreslås også bedømmelseskomiteen. Husk akademisk grad, tittel og institusjon på komiteens medlemmer samt e-postadresse. Merk at komitémedlemmene ikke kan ha publikasjonssamarbeid eller publikasjoner gjennom desiste fem år med hverandre, kandidat eller veiledere for å regnes som habil (jfr. Forvaltningslovens §§ 6-10).
 • Fra 15. september 2020 gjelder krav om at begge kjønn skal være representert i komiteen, og da som 1. eller 2. opponent. Dersom dette ikke er mulig skal det begrunnes, og det skal vises til navn på minst 3 forespurte personer av det underrepresenterte kjønn.
 • Redegjørelse for flerforfatterskap dersom avhandlingen består av artikler der flere enn kandidaten har bidratt. Skjema finner du her.
  Redegjørelsen skal beskrive kandidatens bidrag til den enkelte delstudie/artikkel, og skal skrives på samme språk som avhandlingen, da den skal følge avhandlingen. Redegjørelsen signeres av hovedveileder og instituttleder.  
 • Avhandlingen (inkludert artiklene) i én pdf-fil, via vedleggstjenesten (se over)

Oppnevning av bedømmelseskomité

 • Fakultetet oppnevner bedømmelseskomiteen etter forslag fra instituttet. Instituttet må sikre at de som foreslås er forespurt. Fakultetet sender avhandlingen med relevante vedlegg til komiteens medlemmer per e-post. Kandidat og veiledere får kopi av denne eposten. 
   
 • Innen en måned skal komiteen ha bestemt dato for prøveforelesning og disputas. Komiteens leder tar kontakt med fakultetet, som bestiller auditorium. Dato for disputas kan ikke være mindre enn ti uker etter innlevering. Disputas kan ikke avholdes f.o.m. uke 26 t.o.m. uke 33 eller f.o.m. 20. desember t.o.m. 5. januar. 

Innstilling

 • Innen tre måneder, men ikke seinere enn fire uker før disputasdato, skal komiteen sende sin innstilling til fakultetet. Fakultetet videresender den til kandidaten, som har en frist på 10 arbeidsdager til å fremme skriftlige merknader til innstillingen.
   
 • Dersom innstillingen er positiv: Fakultetet godkjenner innstillingen og oppnevner opponenter. Instituttet skaffer disputasleder (custos), og underretter fakultetet om dette. Fakultetet underretter komiteen, veiledere og doktoranden om at avhandlingen er godkjent til forsvar for doktorgraden. Kopi sendes instituttet og custos.
   
 • Dersom komiteen anbefaler mindre omarbeiding: I noen tilfeller vil komiteen be kandidaten gjøre mindre omarbeidinger av avhandlingen før den skriver en endelig innstilling. Komiteen skal da gi en konkret oversikt over hva kandidaten må omarbeide. Fristen for omarbeidingen skal ikke være lengre enn tre måneder. Fakultetet underretter doktoranden og veiledere om dette med en frist for innlevering av omarbeidet avhandling.
   
 • Dersom komiteen anbefaler at avhandlingen underkjennes, skal melding om dette gis fakultetet seinest en måned før tidspunkt for planlagt disputas. Fakultetet underretter veileder, som overbringer meldingen til kandidaten snarest mulig.
   

Trykking av avhandling

 • Kandidaten bestiller selv formatkopiering og trykking. Se informasjon på https://www.uib.no/phd/110755/trykking-og-publisering 
 • Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig minimum to uker før disputasen og kandidaten er ansvarlig for at det finnes avhandlinger i auditoriet under disputasen
 • Dersom formelle feil skal rettes i avhandlingen, må man søke om dette. Informasjon om og skjema for errata finnes også i avhandlingsportalen. 

Pressemelding og annonsering

 • Kandidaten må innen 14 dager før prøveforelesningen levere doktorgradspressemelding via Avhandlingsportalen: https://avhandling.uib.no/
 • Bilde kan tas hos Fotoseksjonen på fakultetet. Ring Jørgen Barth (55 58 65 45) og avtal time direkte. Bilde kan også tas gjennom rammeavtalen til UiB. Private bilder kan brukes, pass på at det er tatt med en lys bakgrunn, har tilstrekkelig oppløsning for trykking og oppgi alltid fotograf slik at vedkommende kan krediteres.  
   
 • For eksempler på pressemeldinger, se kommunikasjonsavdelingens pressesenter.
   
 • Fakultetet sender ut oppslag om prøveforelesning og disputas ca. 14 dager før disputasen. Instituttet legger ut informasjon på UiB sine hjemmesider. 

 

Prøveforelesning og disputas

 • Instituttet har ansvar for den praktiske gjennomføringen av prøveforelesning og disputas, med hjelp fra PC-vakter (auditoriestøtte). 
   
 • Det marsjeres inn og ut av auditoriet i rekkefølge custos, doktorand, leder av bedømmelseskomiteen, annenopponent, førsteopponent. 
   
 • Komiteen sender oppgitt emne til fakultetet som formidler det til doktoranden 10 virkedager før prøveforelesningen. Prøveforelesningens varighet er 45 minutter, med etterfølgende spørsmål og diskusjon (ca. 15 minutter). 
   
 • På disputasen gjør doktoranden innledningsvis rede for hensikten med og resultatene av sitt arbeide. Innledningen skal ikke overstige 30 minutter. Førsteopponenten har ved en ordinær disputas en tidsramme på 1-2 timer, og andreopponenten 45-60 minutter. Det er mulighet for opposisjon ex auditorio. 
   
 • Bedømmelseskomiteen forlater rommet for kort rådslaging før resultat av prøveforelesning og disputas meddeles publikum.
   

Tildeling av grad

 • Kandidaten får en bekreftelse fra fakultetet på gjennomført disputas.
   
 • Doktorpromosjon med utdeling av diplom finner sted tre ganger i året i Universitetets Aula (januar, april og august). Invitasjon til promosjonen blir sendt ut fra Universitetsdirektørens kontor, og det er derfor viktig at doktoranden melder fra om ny adresse dersom man flytter mellom disputasen og promosjonen.