Hjem
Enhet for læring

Ansatte ved Enhet for læring

Hovedinnhold

Monika Kvernenes, førsteamanuensis, leder
Telefon: 55 58 65 99
E-post: Monika.Kvernenes@uib.no

Jeg jobber som førsteamanuensis i medisinsk- og helsefaglig pedagogikk og leder Enhet for Læring. Jeg er opprinnelig pedagog, med profesjonsstudiet i pedagogikk fra Universitetet i Oslo og dernest en doktorgrad i medisinsk pedagogikk fra samme universitet. Avhandlingen handler om legers oppfatninger om og tilnærminger til klinisk undervisning i grunnutdanningen i medisin. Jeg har jobbet med universitetspedagogikk, det vil si pedagogisk opplæring av undervisere ved universitetet, i over 12 år. Jeg er opptatt av å formidle praktiske og forskningsbaserte råd for undervisning og veiledning så vel som grunnleggende forståelse for hva læring er. I tillegg har jeg jobbet med spesialistutdanning av leger.

Pågående forskningsprosjekter:

 • CanNorMent: A collaborative investigation of physician-mentors’ experiences and perspectives on group-based mentorship programs at three medical schools in Norway and Canada
 • Veiledning og supervisjon av leger i sykehusspesialisering
 • Education for the future in a changing health landscape (NurseEduFut), simulation as a pedagogical method in healthcare education. https://nurseedufut.wordpress.com/
   

Hans Flaatten, professor
Telefon: 55 97 24 52
E-post: Hans.Flaatten@uib.no

Jeg er professor ved Institutt for klinisk medisin 1 siden 2004, spesialist i Anestesi og Intensivmedisin, seksjonsoverlege på Intensivseksjonen ved Haukeland Sykehus i 20 år. Har vært engasjert i undervisning og fagutvikling siden midt på 1990 tallet, da spesielt hvordan eget fagområde blir presentert for medisinske studenter gjennom studieplanen. Jeg har også vært sentral for gjennomføring av en Europeisk spesialisteksamen i Intensivmedisin i 10 år som leder av Division of Professional Development i den Europeiske Intensivforeningen. De siste årene har jeg vært med i ny studieplankomite, og jobber spesielt hvordan nye digitale løsninger som Mitt UiB etc kan brukes best mulig i vår undervisning.
 

Edvin Schei, professor
Telefon: 55 58 61 38
E-post: Edvin.Schei@uib.no  

Jeg er allmennlege, utdannet i Bergen i 1984, med doktorgrad fra Tromsø 1995. Som medisinstudent var jeg kritisk til utdanningsmetodene i legestudiet. Siden har jeg lest, skrevet og forsket mye på hva som kjennetegner god læring, tenkning og utøvelse av legerollen. Jeg er glad for å være 50 % professor ved Enhet for læring, hvor jeg kan bidra til at de dyktige underviserne ved Det medisinske fakultet får støtte og drahjelp til å utvikle stadig bedre og mer kritisk tenkende undervisning.
 

Harald G. Wiker, professor
Telefon: 55 58 61 95
E-post: Harald.Wiker@uib.no  

 • Professor dr.med.
 • Spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin
 • Professor i bakteriologi ved UiB siden 2003
 • Forskningsinteresse: Tuberkulose, normal mikrobiell flora, vaksiner og immunresponser, proteomikkmetoder
 • Tidligere overlege ved Folkehelseinstituttet, avdeling for miljøimmunologi
 • Har vært emneansvarlig for medisinsk mikrobiologi og immunologi og farmasøytisk mikrobiologi og immunologi
 • Har vært visestyrer for undervisning ved Gades Institutt
 • Har sittet i programutvalget for medisin
 • Har sittet i programutvalget for farmasi
 • Nå studieprogramleder for medisinstudiet
 • Undervisningsinteresser: Studentaktiviserende undervisning, E-læring og vurderingsformer

 

Lisbeth Rustad, universitetslektor
Telefon: 55 58 68 25
E-post: lisbeth.rustad@uib.no  

Jeg ble ansatt i en 3-årig prosjektstilling i 30 % ved Enhet for læring i november 2019. Jeg er utdannet lege, er spesialist i hud- og veneriske sykdommer og overlege ved Hudavdelingen siden 1992. De siste 17 årene har jeg tatt mastergrad i helseledelse og arbeidet som avdelingsdirektør ved Hudavdelingen på Haukeland universitetssykehus, men jeg har parallelt, i hele yrkeskarrieren, vært engasjert i læring, undervisning og veiledning, både i medisinsk grunnutdanning og spesialistutdanning, men også øvrige helseprofesjoner/bachelorutdanninger.

Prosjektet jeg skal arbeide med i disse tre årene dreier seg om tiltak for å styrke utdanningsfaglig basiskompetanse i bistillinger ved UiB, og arbeidet skal gjøres i samarbeid med 1.amanuensis Stian Kreken Almeland og i dialog med de øvrige medarbeidere ved enheten.

 

Stian Kreken Almeland, førsteamanuensis
Telefon: 55 58 68 26
E-post: stian.almeland@uib.no  

 

Eivind Alexander Valestrand, ph.d.-stipendiat
Telefon: 55 58 61 91
E-post: eivind.valestrand@uib.no  

Jeg er lege og ph.d.-stipendiat ved Enhet for læring. I studietiden min var jeg blant annet sterkt delaktig i arbeidet med ny studieplan for medisin. Gjennom det arbeidet fikk jeg et stort engasjement for å videreutvikle medisinsk utdanning. Særlig er jeg opptatt av hvordan legeidentitet dannes hos medisinstudenter og betydningen følelser har på den utviklingen. I tillegg er jeg opptatt av hvordan studentene har det, og hvordan de opplever medisinstudiet. En del av mitt pliktarbeid er å forvalte STUND (studentenes undervisningsutvalg). Det gir meg en god mulighet til å lytte til deres tilbakemeldinger slik at vi kan bruke dem i vårt arbeid ved enheten.

 

Julie Solberg Knutsen, Universitetslektor
Telefon: 55 58 61 96
E-post: julie.knutsen@uib.no

Eg er utdanna lege frå 2019, og jobbar no med styrking av praksis for helsefagstudentar i prosjektet Styrka Utplassering i Praksis (STUP) på Enhet for Læring. Under studiet var eg engasjert i faget Pasientkontakt som både rettleiar og koordinator. Eg tok elektivt emne i Medisinsk Pedagogikk og lærte mykje om læring, pedagogikk og undervising. Eg har jobba med å produsere filmmateriell til Mentorordninga på medisin og har undervist i "studentaktiviserande undervising". 
I STUP-prosjektet jobbar vi no med tiltak for å styrke praksis kor eitt av tiltaka er å utvikle og halde kurs i praksisrettleiing.