Hjem
Enhet for læring
Pedagogisk kompetanse

Pedagogisk kompetanse for vitenskapelig ansatte - FAQ

Hovedinnhold

Hva er utdanningsfaglig kompetanse?

Utdanningsfaglig kompetanse (også omtalt som pedagogisk basiskompetanse) er et lovregulert kvalifikasjonskrav for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129

Universitets- og høyskolerådet (UHR) har laget nasjonale retningslinjer for hva slik basiskompetanse er. Det omfatter å kunne:

 • planlegge og gjennomføre undervisning og veiledning, både individuelt og i samarbeid med kolleger, på en måte som fremmer studenters læring og faglige utvikling
 • planlegge og gjennomføre FoU-basert undervisning og involvere studenter i FoU-baserte læringsprosesser
 • velge, begrunne og videreutvikle hensiktsmessige læringsaktiviteter og undervisnings- og vurderingsmetoder i forhold til faglige mål og utdanningsprogram
 • bidra til faglig og pedagogisk nyskaping gjennom valg av varierte undervisningsmetoder som inkluderer bruk av digitale verktøy
 • begrunne eget lærings- og kunnskapssyn og forholde seg reflekterende til egen lærerrolle
 • analysere, utarbeide og videreutvikle emne- og programplaner innenfor sine fagområder
 • vurdere og dokumentere resultater fra egen undervisning og veiledning ut ifra forventninger i fagplaner og nasjonale rammeverk for høyere utdanning
 • innhente og bruke tilbakemeldinger fra studenter, kolleger og samfunnet til å utvikle undervisnings- og læringsprosesser
 • kjenne til aktuelle styringsdokumenter knyttet til undervisning i høyere utdanning

https://www.uhr.no/temasider/karrierepolitikk-og-merittering/nasjonale-veiledende-retningslinjer-for-uh-pedagogisk-basiskompetanse/

Hva er kravet til utdanningsfaglig kompetanse for førsteamanuensis?

I forskrift om ansettelse om opprykk til undervisnings- og forskningsstillinger omtales førsteamanuensiskravet slik:

«Gjennomført eget program (minimum 200 timer)/relevante kurs og egen praktiske undervisning, og opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning (grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå).»

Hvis en søker ikke kan dokumentere slik kompetanse ved ansettelse må vedkommende skaffe seg dette innen 2 år. Dette vil inngå som vilkår i arbeidsavtalen og skal følges opp av instituttleder.

200 timer tilsvarer minimum 8 ects/studiepoeng. Kontakt Enhet for læring dersom du trenger hjelp til å vurdere hva som anses som «relevante kurs». Normalt godkjennes ikke lærerutdanning eller pedagogisk utdanning som retter seg mot lærende utenfor universitets- og høyskolesektoren. Den universitetspedagogiske utdanningen bør være på master- eller ph.d-nivå).

Hva er kravet til utdanningsfaglig kompetanse for professor?

For å kvalifisere som professor må man, i tillegg til utdanningsfaglig basiskompetanse som beskrevet for førsteamanuensis, innfri følgende tre tilleggskrav:

Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid

Dette punktet har til hensikt å sikre at underviseren viser motivasjon og evne til å utvikle egen undervisning. Slike egenskaper kan vises gjennom initiativ til å evaluere egen undervisning, oppsøke og lytte til studentenes tilbakemeldinger, initiativ til å revidere egen undervisning, prøve ut nye virkemidler og til å oppsøke kunnskap om hvordan en kan videreutvikle egen undervisning, for eksempel gjennom deltakelse på seminarer, kurs eller konferanser. En kan også vise slik utvikling ved å reflektere over egen endringsprosess eller «læringsreise» som underviser og gi en reflekterende beskrivelse av hva en har endret på over tid samt begrunnelser for endringene. Utviklingen bør strekke seg over minimum 5 år.

Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.- nivå

Med «bred» erfaring menes at man har veiledet studenter i ulike kontekster (bacheloroppgave, hovedoppgave, masteroppgave og/eller ph.d-kandidater, studenter i praksis m.m.). De fire norske medisinske fakultetene har laget felles nasjonale retningslinjer som fastsetter at for å kvalifisere som professor i medisin skal man ha vært hovedveileder for minst én ph.d-kandidat til gjennomført og godkjent disputas. Dersom søkeren er innenfor et fagfelt der tilfanget av studenter er lite eller veiledningsvirksomheten har en annen form eller målgruppe kan søkeren argumentere for dette i søknaden.

Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

Dette kan være ulikt type arbeid som ledelse og/eller utvikling av studieprogram, deltagelse i arbeidsgrupper, samarbeidsfora, deltakelse i/leder av evalueringer og utredninger, arbeid med søknader og gjennomføring av større utviklingsprosjekt innenfor utdanning, kollegaveiledning eller organisering og gjennomføring av tiltak for å styrke kollegaers pedagogiske kompetanse som enkeltpersoner eller gruppe.

Merk: For å kvalifisere til stilling som professor skal utdanningsfaglig basiskompetanse dokumenteres før ansettelse eller opprykk. Det gis normalt ikke anledning til 2 års utsettelse slik praksis er for førsteamanuensis.

Finnes det unntak fra hovedregelen?

Ja, men de er få og i praksis sjeldne:

 • Snart pensjonist: Det kan gjøres unntak i kravene til utdanningsfaglig basiskompetanse for stillinger med kort funksjonstid/kort tid igjen til pensjonsalder (dvs. mindre enn 3 år). Når funksjonsperioden forlenges utover en unntaksperiode, skal det stilles krav til utdanningsfaglig basiskompetanse samt eventuelt tilleggskrav for professor. Det betyr at man normalt ikke kan få utsatt frist mer enn én gang.

For bistillingsansatte som nærmer seg pensjonsalder gjøres det unntak ved 62 år +. Se Regler for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse ved UiB: https://regler.app.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.1-Personalforvaltning/3.1.2-Regler-om-tilsetting/Regler-for-vurdering-av-utdanningsfaglig-kompetanse-ved-UiB   

 • Rekruttering fra utlandet: Departementet har åpnet for unntak fra kravene i særskilte tilfeller. Listen ligger høyt for å få unntak. Et eksempel er utenlandske professorer som kommer fra institusjoner som ikke har lignende krav, eller personer som har hatt sin vitenskapelige karriere utenfor utdanningsinstitusjoner.

Stilles det andre krav til ansatte i hhv. hovedstilling og bistilling?

Nei, forskriften differensierer ikke på stillingsprosent. Det vil si at det i utgangspunktet stilles like krav til ansatte i mindre stillingsprosenter som til ansatte i hovedstillinger.

Forskriftsendringen fra 2019 har ikke tilbakevirkende kraft, og berører derfor ikke professorer i faste stillinger. For professorer og førsteamanuensiser i bistilling vil fornying av åremålsperiode anses som en nyansettelse – dermed må bistillingsansatte dokumentere kompetansekravene for den stillingstypen man er ansatt i.

Hvordan kan utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres?

Det vanligste dokumentasjonsformen er en pedagogisk mappe. En pedagogisk mappe ved UiB inneholder minimum tre elementer:

 • En undervisnings-CV: en samlet oppstilling av de pedagogiske oppgaver en underviser har hatt, gjerne fremstilt kronologisk og/eller tematisk, inkl. universitetspedagogisk utdanning en selv har tatt.
 • Et kortfattet refleksjonsnotat/undervisningsfilosofi som tar utgangspunkt i egen pedagogiske erfaring og omhandle oppnådde resultater, utviklingsarbeid og kontinuerlig arbeid med kvalitetsutvikling. Selvrefleksjon skal fortrinnsvis være knyttet til forskningsbasert kunnskap om studenters læring i høyere utdanning. Teksten kan også omfatte refleksjoner rundt egen underviser- og/eller veilederrolle, hva som kjennetegner læring og god undervisning i ditt fag, argumenter for valg av strategier, virkemidler og metoder. Refleksjonsnotatet skal ha et omfang på om lag to sider.
 • Relevante vedlegg/dokumentasjon. Eksempler på vedlegg/dokumentasjon kan være kursbevis inkl. program eller bekreftelse av hva en lærte på kurset, deltagelse på utdanningsfaglige konferanser, bidrag/paper til utdanningsfaglige konferanser, publikasjoner av fagdidaktisk art, lærebøker, prosjektrapporter, evalueringer, priser, uttalelser fra ledere, kollegaer eller studenter. Lag en vedleggsoversikt og sørg for at alle vedlegg er omtalt i søknaden slik at de kan leses i en sammenheng.

Den pedagogiske mappen bør ikke være for omfattende, og som hovedregel vil et omfang tilsvarende 3-6 sider pluss vedlagt dokumentasjon være tilstrekkelig. Se egen mal på Enhet for læring sine nettsider.

Pedagogisk mappe vil bli etterspurt i utlyste stillinger og ved søknader om professoropprykk, og vil bli vurdert av sakkyndig komité.

Hvilke kurs kan jeg ta?

Ved UiB oppnås utdanningsfaglig kompetanse normalt ved å gjennomføre program for universitetspedagogikk. Les mer her: https://www.uib.no/uniped.

Enhet for læring har flere supplerende tilbud som helt eller delvis kan erstatte UPED sine kurs. Forutsetningen er at man samlet kommer opp i et omfang av universitetspedagogisk utdanning tilsvarende 200 timer eller 8 studiepoeng, og at den pedagogiske kompetanse har en viss bredde. Se punkt over om «Hva er utdanningsfaglig kompetanse?».

Jeg er nylig ansatt som førsteamanuensis – hva bør jeg gjøre i forhold til kravet om utdanningsfaglig kompetanse?

Alle nytilsatte førsteamanuensiser har som vilkår i arbeidskontrakten at utdanningsfaglig kompetanse skal skaffes innen 2 år. Du bør lage en plan for dette – de fleste bruker 1-2 år på å komme gjennom programmet. Når du er i mål, sender du dokumentasjonen til ditt institutt for godkjenning og arkivering. Bruk dette skjema.

Jeg planlegger å søke opprykk til professor – hva bør jeg gjøre?

For å kvalifisere til stilling som professor må du dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse (200 timer kurs i universitets- og høyskolepedagogikk fra UiB eller annen institusjon i Norge eller i utlandet) samt de tre tilleggskravene som er formulert for professor. Dette dokumenterer du i en pedagogisk mappe.

Din utdanningsfaglige kompetanse skal som hovedregel vurderes av den sakkyndige komiteen som oppnevnes for å vurdere opprykks-søknaden.

Jeg har en åremålsstilling/bistilling som snart skal vurderes fornyet – hva bør jeg gjøre?

Ved ansettelse/fornyelse av åremålsstilling må du kunne fremvise dokumentasjon på at du innfrir kravene til utdanningsfaglig kompetanse i tråd med kravene for den stillingen du er tilsatt i. Se egne punkter for kravene til hhv. førsteamanuensis og professor.

Bistillingsansatte kan dokumentere via dette skjema som skal godkjennes ved ditt institutt. 

Hvis du ikke har gjennomført universitetspedagogisk utdanning tilsvarende 200 timer må du lage en plan for hvilke kurs du vil ta og gå i dialog med instituttleder om hvordan kravet kan innfris. Bruk dette skjema for å lage en utdanningsplan.

Dersom du har hatt en midlertidig stilling med krav om utdanningsfaglig kompetanse, og du ikke har oppfylt kravene, kan du normalt ikke få ny utsettelse på kravene. Du kan dermed ikke ansettes i ny midlertidig stilling.

OBS: det er lurt å starte planleggingen av hvordan kravet kan innfris i god tid før din åremålsstilling utløper. Det fleste bruker minst 2 semestre på å ta de nødvendige kursene.

Kan jeg få godkjenning på alternativt grunnlag og/eller på bakgrunn av lang erfaring?

Muligheten for å få sin utdanningsfaglige kompetanse vurdert på alternativt grunnlag (dvs. uten universitetspedagogisk utdanning) har vært et tidsavgrenset tilbud til bistillingsansatte ved Det medisinske fakultet. Prosjektet var eksternt finansiert og er nå avsluttet.

Oppfølging og godkjenning gjøres ved det instituttet du tilhører.

Om du mener du allerede har utdanningsfaglig kompetanse og bør fritas fra 200-timers-kravet (det universitetspedagogiske programmet) kan du søke fritak ved å henvende deg til Program for universitetspedagogikk. Undervisningsvolum kan ikke erstatte universitetspedagogisk utdanning.

Jeg er i starten av min akademiske karriere – hva bør jeg gjøre?

Det er viktig at du allerede nå lager deg et system for å samle på dokumentasjon på aktiviteter, kurs og arbeid som er med på å bygge din utdanningsfaglige kompetanse. Det er en god ide å starte på en pedagogisk mappe og gjøre det til en vane å oppdatere den årlig (slik du ellers vil oppdatere din forsknings-CV).

Jeg er usikker på om jeg innfrir kravene. Kan jeg få veiledning?

Ja, Enhet for læring tilbyr veiledning ved forespørsel. Vi arrangerer også workshops for deg som vil lage en pedagogisk mappe – annonseres fortløpende på våre nettsider.

Bruk også kollegaer som sparringspartnere. Ved å lese hverandre mappeutkast kan dere bidra med verdifull veiledning til hverandre.

Hvem skal vurdere om jeg innfrir kravet om utdanningsfaglig kompetanse?

Svaret på dette avhenger av type stilling du har:

 • Søker du på en utlyst stilling eller søker opprykk skal den sakkyndige komiteen som oppnevnes vurdere om du er kvalifisert i hht. til kravene i forskriften. Komiteen skal gjøre en eksplisitt vurdering av din utdanningsfaglige kompetanse.
 • Hvis du tilsettes som førsteamanuensis uten at du har utdanningsfaglig kompetanse, skal instituttleder følge deg opp, etterspørre en plan og sikre at dette er på plass innen 2 år.
 • Er du tilsatt i bistilling og trenger å dokumentere utdanningsfaglig kompetanse før fornying av åremålsstilling, søker du til eget institutt om godkjenning. Bruk dette skjema.

Om du mener du allerede har utdanningsfaglig kompetanse og bør fritas fra det universitetspedagogiske programmet kan du søke fritak ved å henvende deg til Program for universitetspedagogikk.

Jeg er sakkyndig og skal vurdere søkere til utlyst stilling eller professoropprykk – hvordan skal jeg vurdere søkernes utdanningsfaglige kompetanse?

Som sakkyndig skal du vurdere om søker innfrir både de vitenskapelige og pedagogiske kompetansekravene i forskriften.

 • For søkere til førsteamanuensis: Der søker ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse ved ansettelse, skal bedømmelseskomiteen beskrive hva som gjenstår. Søkeren vil da bli pålagt å oppfylle kravene innen to år fra ansettelsen. Søkere til førsteamanuensisstillinger skal bedømmes på om de oppfyller krav til utdanningsfaglig basiskompetanse, men dette skal ikke ha betydning for om søkerne finnes formelt kvalifisert eller for rangeringen søkerne.

 

 • For søkere til professor (utlyst stilling eller opprykk): En bør forvente at søknaden inneholder en pedagogisk mappe med tilhørende vedlegg. Søker skal som hovedregel dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse (200-timers-kravet) samt de tre tilleggskravene for professor for å kunne anses som professorkompetent. Kontakt Enhet for læring eller UPED for detaljert informasjon om hvilke kurs som kan anses som tellende i 200-timers-kravet. Mener komiteen det kan gjøres unntak fra skal dette begrunnes. Se punktet over om «Hva er kravet til utdanningsfaglig kompetanse for professor?» for utfyllende beskrivelse av de tre tilleggskravene for professor. Punkt I og III er punkter som krever at søkeren viser, gjennom beskrivelser, refleksjon og drøftinger, hvordan man har jobbet med å utvikle og forbedre egen undervisning og veiledning over tid. Utviklingen bør være drevet av fokus på studentens læringsutbytte. 

Retningslinjer for den sakkyndige vurderingen som sendes komiteen sammen med oppdraget er oppdatert i hht. gjeldende krav.