Hjem
Enhet for læring

Pedagogisk kompetanse for vitenskapelig ansatte - FAQ

Hva er utdanningsfaglig basiskompetanse?

Det som tidligere het «pedagogisk basiskompetanse» er nå omdøpt til utdanningsfaglig basiskompetanse. UHR har laget nasjonale retningslinjer for hva slik basiskompetanse omfatter: Nasjonale veiledende retningslinjer for UH-pedagogisk basiskompetanse - Universitets- og høgskolerådet (uhr.no)

I forskrift om ansettelse om opprykk til undervisnings- og forskningsstillinger omtales utdanningsfaglig basiskompetanse slik:

«Gjennomført eget program (minimum 200 timer)/relevante kurs og egen praktiske undervisning, og opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning (grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå).»

Ved UiB oppnås utdanningsfaglig basiskompetanse normalt ved å gjennomføre program for universitetspedagogikk. Les mer her: https://www.uib.no/uniped

Det er også anledning til å søke om å få godkjent tilsvarende kompetanse på alternativt grunnlag. En søker da til fakultetet. For mer informasjon, se "Kriterier for alternativ godkjenning av utdanningsfaglig kompetanse" (faktaboks til høyre).

Hvem gjelder kravet for?

Det er krav om at alle som ansettes i førsteamanuensisstilling skal dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse. Hvis en søker ikke kan dokumentere slik kompetanse må vedkommende skaffe seg dette innen 2 år (vilkår i arbeidsavtalen).

Søkere til stilling som professor skal dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse som beskrevet over før ansettelse som professor. Det stilles tilleggskrav for søkere til professorstilling. I tillegg skal følgende tre tilleggskrav dokumenteres:

 • Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
 • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.- nivå
 • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

(se mer under)

Forskriften differensierer ikke på stillingsprosent. Det vil si at det i utgangspunktet stilles like krav til ansatte i mindre stillingsprosenter som til ansatte i hovedstillinger. Ved ansettelse/fornyelse av åremålsstilling som professor kreves det en pedagogisk mappe som dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse, inkl. tilleggskravene.

Hvordan operasjonaliseres tilleggskravet for professor ved Det medisinske fakultet?

I tillegg utdanningsfaglig basiskompetanse som beskrevet over, stilles de krav om at søkere til professorstilling innfrir tre tilleggskrav. Disse omtales nærmere under.

 • Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid

Dette punktet har til hensikt å sikre at underviseren viser motivasjon og evne til å utvikle egen undervisning. Slike egenskaper kan vises gjennom initiativ til å evaluere egen undervisning, oppsøke og lytte til studentenes tilbakemeldinger, initiativ til å revidere egen undervisning, prøve ut nye virkemidler og til å oppsøke kunnskap om hvordan en kan videreutvikle egen undervisning, for eksempel gjennom deltakelse på seminarer, kurs eller konferanser. En kan også vise slik utvikling ved å reflektere over egen endringsprosess eller «læringsreise» som underviser og gi en reflekterende beskrivelse av hva en har endret på over tid samt begrunnelser for endringene. Utviklingen bør strekke seg over minimum 5 år.

 • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.- nivå

Med «bred» erfaring menes at man har veileder minst 3 studenter master/ph.d-nivå hvorav minst en bør være hovedveileder på ph.d-nivå. Dersom søkeren er innenfor et fagfelt der tilfanget av studenter er lite eller veiledningsvirksomheten har en annen form eller målgruppe kan søkeren argumentere for dette i søknaden.

 • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

Dette kan være ulikt type arbeid som ledelse og/eller utvikling av studieprogram, deltagelse i arbeidsgrupper, samarbeidsfora, deltakelse i/leder av evalueringer og utredninger, arbeid med søknader og gjennomføring av større utviklingsprosjekt innenfor utdanning, kollegaveiledning eller organisering og gjennomføring av tiltak for å styrke kollegaers pedagogiske kompetanse som enkeltpersoner eller gruppe.

Finnes det unntak fra hovedregelen?

Ja, det kan gjøres unntak i kravene til utdanningsfaglig basiskompetanse for stillinger med kort funksjonstid (dvs. mindre enn 3 år). Når funksjonsperioden forlenges utover unntaksperioden, skal det stilles krav til utdanningsfaglig kompetanse samt tilleggskrav for professor. Det vil si at kravet slår inn ved fornying av åremålsstillinger. Det kan gjøres unntak i kravene til utdanningsfaglig basiskompetanse når stillingsinnehaver ved tilsetting har mindre enn tre år igjen til pensjonsalder. Se Regler for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse ved UiB: https://regler.app.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.1-Personalforvaltning/3.1.2-Regler-om-tilsetting/Regler-for-vurdering-av-utdanningsfaglig-kompetanse-ved-UiB 

Hvordan kan utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres?

En pedagogisk mappe ved UiB inneholder minimum tre elementer:

 • En undervisnings-CV: en samlet oppstilling av de pedagogiske oppgaver en underviser har hatt, gjerne fremstilt kronologisk og/eller tematisk. 
 • Etkortfattet refleksjonsnotat/undervisningsfilosofi som tar utgangspunkt i egen undervisningserfaring og omhandle oppnådde resultater, utviklingsarbeid og kontinuerlig arbeid med kvalitetsutvikling. Selvrefleksjon skal fortrinnsvis være knyttet kunnskap om studenters læring i høyere utdanning. Teksten kan også omfatte refleksjoner rundt egen underviserrolle, hva som kjennetegner læring og god undervisning i ditt fag, argumenter for valg av strategier, virkemidler og metoder. Refleksjonsnotatet skal ha et omfang på om lag to sider.
 • Vedlegg/dokumentasjon.

Eksempler på vedlegg/dokumentasjon kan være kursbevis inkl. program eller bekreftelse av hva en lærte på kurset, deltagelse på utdanningsfaglige konferanser, bidrag/paper til utdanningsfaglige konferanser, publikasjoner av fagdidaktisk art, lærebøker, prosjektrapporter, evalueringer, priser, uttalelser fra ledere, kollegaer eller studenter.

Den pedagogiske mappen bør ikke være for omfattende, og som hovedregel vil et omfang tilsvarende 3-6 sider pluss vedlagt dokumentasjon være tilstrekkelig. Se egen mal.

Jeg planlegger å søke opprykk – hva bør jeg gjøre?

Har du fullført basiskurs i universitets- og høyskolepedagogikk fra UiB eller annen institusjon i Norge eller i utlandet bør du:

 • finne dokumentasjon for at du har tatt basiskurset
 • lage en undervisnings-CV som viser dine undervisningserfaringer
 • sette sammen en pedagogisk mappe etter mal
 • orientere deg om hvordan du kan vise at du også tilfredsstiller tilleggskravene for professor (se over)

Hvis du ikke har tatt basiskurset bør du finne ut om du kan ta basiskurset, eventuelt andre kurs som du selv kan sette samme og som kan tilsvare den kompetansen som basiskurset gir. Du søker til fakultet om å få godkjent tilsvarende kompetanse på alternativt grunnlag. Du søker med en pedagogisk mappe samt et søknadsbrev der du argumenterer for at din samlede erfaring og kompetanse tilsvarer kriteriene for utdanningsfaglig kompetanse.

Du bør ha godkjent en slik søknad før du søker opprykk eller søker professorstilling da UFK er en forutsetning for professoropprykk.

Jeg har en åremålsstilling/bistilling som snart skal vurderes fornyet – hva bør jeg gjøre?

Dersom du har hatt en midlertidig stilling med krav om UFK, og du ikke har oppfylt kravene, kan du ikke få ny utsettelse på kravene. Du kan dermed ikke ansettes i ny midlertidig stilling.

Det er per i dag ikke avklart hvordan reglene slår inn dersom utdanningsfaglig kompetanse ikke var et krav for den forrige ansettelsen.

Se også «Jeg planlegger å søke opprykk – hva bør jeg gjøre?»

Jeg er i starten av min akademiske karriere – hva bør jeg gjøre?

Det er viktig at du allerede nå lager deg et system for å samle på dokumentasjon på aktiviteter, kurs og arbeid som er med på å bygge din utdanningsfaglige kompetanse. Lag en mappe på skrivebordet der du legger program for seminarer og kurs du deltar på, prosjektrapporter og søknader du har vært med på å skrive, evalueringer m.m.

Du bør også starte på en pedagogisk mappe og gjør det til en vane at du oppdaterer den årlig.

Vær også på utkikk etter kurs, seminarer, workshops eller andre kompetansebyggende aktiviteter du kan delta på og som er relevant for ditt pedagogiske arbeid.

Jeg er usikker på om jeg innfrir kravene. Kan jeg få veiledning?

Ja, Enhet for læring tilbyr veiledning ved forespørsel. Vi arrangerer også workshops for deg som vil lage en pedagogisk mappe. Se våre hjemmesider https://www.uib.no/med/enhetforlæring for annonserte aktiviteter og kontaktinfo.

Bruk også kollegaer som sparringspartnere. Ved å lese hverandre mappeutkast kan dere bidra med verdifull veiledning til hverandre.