Hjem
Enhet for læring
Pedagogisk kompetanse

Pedagogisk kompetanse for vitenskapelig ansatte - FAQ

Hovedinnhold

Kravene til utdanningsfaglig kompetanse er endret – hva er nytt?

For stilling som førsteamanuensis er det ingen endringer; kravet er pedagogisk basisopplæring tilsvarende 200 timer slik som før. Kravet kan innfris inntil 2 år etter ansettelse. Kravet er knyttet til TITTELEN, og gjelder for alle nytilsettinger/fornyinger etter 1.9.2019. Kravet gjelder alle stillingsprosenter og uavhengig av finansieringskilde.

For stilling som professor gjelder følgende endringer:

 • Kompetansekravet omfatter basiskravet som over, men uten mulighet til 2 års utsettelse) + tre tilleggskrav (se «Hvordan operasjonaliseres tilleggskravet for professor ved Det medisinske fakultet?»)
 • Også her er kravet knyttet til TITTELEN, og gjelder for nytilsettinger/fornyinger/opprykk etter 1.9.2019. Kravet gjelder alle stillingsprosenter og uavhengig av finansieringskilde.

 

Forskriften trådte i kraft 01.09.2019.

Du finner forskriften her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129

Hva er utdanningsfaglig kompetanse?

Det som tidligere het «pedagogisk basiskompetanse» er nå omdøpt til utdanningsfaglig basiskompetanse. UHR har laget nasjonale retningslinjer for hva slik basiskompetanse omfatter: Nasjonale veiledende retningslinjer for UH-pedagogisk basiskompetanse - Universitets- og høgskolerådet (uhr.no)

I forskrift om ansettelse om opprykk til undervisnings- og forskningsstillinger omtales førsteamanuensiskravet slik:

«Gjennomført eget program (minimum 200 timer)/relevante kurs og egen praktiske undervisning, og opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning (grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå).»

Ved UiB oppnås dette normalt ved å gjennomføre program for universitetspedagogikk. Les mer her: https://www.uib.no/uniped

Det er også anledning til å søke om å få godkjent tilsvarende kompetanse på alternativt grunnlag. En søker da til fakultetet. Dette tilbudet gjelder primært bistillingshavere. For mer informasjon om hvordan en søker, se "Kriterier for alternativ godkjenning av utdanningsfaglig kompetanse" (faktaboks til høyre).

Hvem gjelder kravene for?

Det er krav om at alle som ansettes i førsteamanuensisstilling skal dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse. Hvis en søker ikke kan dokumentere slik kompetanse må vedkommende skaffe seg dette innen 2 år (vilkår i arbeidsavtalen). For tiden (2021) praktiserer fakultet 2-årige tilsettinger i dette tilfellet, slik at det er samsvar mellom tilsettingsperioden og tidspunktet for når kompetansen skal være oppnådd.

For å kvalifisere til stilling som professor skal utdanningsfaglig basiskompetanse som beskrevet over dokumenteres før ansettelse eller opprykk. Tilleggskravene for professorstilling skal som hovedregel også være innfridd før ansettelse eller opprykk. Forskriften differensierer ikke på stillingsprosent. Det vil si at det i utgangspunktet stilles like krav til ansatte i mindre stillingsprosenter som til ansatte i hovedstillinger. Ved ansettelse/fornyelse av åremålsstilling som professor kreves det en pedagogisk mappe som dokumentasjon på utdanningsfaglig basiskompetanse samt tilleggskravene.

Hvordan operasjonaliseres tilleggskravet for professor ved Det medisinske fakultet?

I tillegg utdanningsfaglig basiskompetanse som beskrevet over, stilles de krav om at søkere til professorstilling innfrir tre tilleggskrav. Disse omtales nærmere under. Kravene er:

 1. Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
 2. Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.- nivå
 3. Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

 

 1. Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid

Dette punktet har til hensikt å sikre at underviseren viser motivasjon og evne til å utvikle egen undervisning. Slike egenskaper kan vises gjennom initiativ til å evaluere egen undervisning, oppsøke og lytte til studentenes tilbakemeldinger, initiativ til å revidere egen undervisning, prøve ut nye virkemidler og til å oppsøke kunnskap om hvordan en kan videreutvikle egen undervisning, for eksempel gjennom deltakelse på seminarer, kurs eller konferanser. En kan også vise slik utvikling ved å reflektere over egen endringsprosess eller «læringsreise» som underviser og gi en reflekterende beskrivelse av hva en har endret på over tid samt begrunnelser for endringene. Utviklingen bør strekke seg over minimum 5 år.

 1. Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.- nivå

Med «bred» erfaring menes at man har veiledet studenter i ulike kontekster (bacheloroppgave, hovedoppgave, masteroppgave og/eller ph.d-kandidater, studenter i praksis m.m.). De fire norske medisinske fakultetene har laget felles nasjonale retningslinjer som fastsetter at for å kvalifisere som professor i medisin skal man ha vært hovedveileder for minst én ph.d-kandidat til gjennomført og godkjent disputas. Dersom søkeren er innenfor et fagfelt der tilfanget av studenter er lite eller veiledningsvirksomheten har en annen form eller målgruppe kan søkeren argumentere for dette i søknaden.

 1. Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

Dette kan være ulikt type arbeid som ledelse og/eller utvikling av studieprogram, deltagelse i arbeidsgrupper, samarbeidsfora, deltakelse i/leder av evalueringer og utredninger, arbeid med søknader og gjennomføring av større utviklingsprosjekt innenfor utdanning, kollegaveiledning eller organisering og gjennomføring av tiltak for å styrke kollegaers pedagogiske kompetanse som enkeltpersoner eller gruppe.

Finnes det unntak fra hovedregelen?

Ja, men de er få og i praksis sjeldne:

 1. Det kan gjøres unntak i kravene til utdanningsfaglig basiskompetanse for stillinger med kort funksjonstid (dvs. mindre enn 3 år). Når funksjonsperioden forlenges utover unntaksperioden, skal det stilles krav til utdanningsfaglig basiskompetanse samt eventuelt tilleggskrav for professor. Det vil si at kravet slår inn ved fornying av åremålsstillinger.
 2. Det kan gjøres unntak i kravene til utdanningsfaglig basiskompetanse når stillingsinnehaver ved tilsetting har mindre enn tre år igjen til pensjonsalder. Se Regler for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse ved UiB: https://regler.app.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.1-Personalforvaltning/3.1.2-Regler-om-tilsetting/Regler-for-vurdering-av-utdanningsfaglig-kompetanse-ved-UiB 
 3. Departementet har åpnet for unntak fra kravene i særskilte tilfeller. Listen ligger høyt for å få unntak. Et eksempel er utenlandske professorer som kommer fra institusjoner som ikke har tilsvarende krav, eller personer som har hatt sin vitenskapelige karriere utenfor utdanningsinstitusjoner. Slike søkere kan av fakultetet gis tidsbegrenset unntak fra kravene til basiskompetanse og til professor.

Hvordan kan utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres?

Kompetansen dokumenteres i en pedagogisk mappe. En pedagogisk mappe ved UiB inneholder minimum tre elementer:

 • En undervisnings-CV: en samlet oppstilling av de pedagogiske oppgaver en underviser har hatt, gjerne fremstilt kronologisk og/eller tematisk. 
 • Et kortfattet refleksjonsnotat/undervisningsfilosofi som tar utgangspunkt i egen pedagogiske erfaring og omhandle oppnådde resultater, utviklingsarbeid og kontinuerlig arbeid med kvalitetsutvikling. Selvrefleksjon skal fortrinnsvis være knyttet forskningsbasert kunnskap om studenters læring i høyere utdanning. Teksten kan også omfatte refleksjoner rundt egen underviser- og/eller veilederrolle, hva som kjennetegner læring og god undervisning i ditt fag, argumenter for valg av strategier, virkemidler og metoder. Refleksjonsnotatet skal ha et omfang på om lag to sider.
 • Vedlegg/dokumentasjon. Eksempler på vedlegg/dokumentasjon kan være kursbevis inkl. program eller bekreftelse av hva en lærte på kurset, deltagelse på utdanningsfaglige konferanser, bidrag/paper til utdanningsfaglige konferanser, publikasjoner av fagdidaktisk art, lærebøker, prosjektrapporter, evalueringer, priser, uttalelser fra ledere, kollegaer eller studenter. Husk å lag en vedleggsoversikt og sørg for at alle vedlegg er omtalt i søknaden slik at de kan leses i en sammenheng.

Den pedagogiske mappen bør ikke være for omfattende, og som hovedregel vil et omfang tilsvarende 3-6 sider pluss vedlagt dokumentasjon være tilstrekkelig. Se egen mal.

Jeg planlegger å søke opprykk – hva bør jeg gjøre?

Har du fullført basiskurs i universitets- og høyskolepedagogikk fra UiB eller annen institusjon i Norge eller i utlandet bør du:

 • finne dokumentasjon for at du har tatt basiskurset
 • lage en undervisnings-CV som viser dine undervisningserfaringer (se egen mal)
 • sette sammen en pedagogisk mappe
 • orientere deg om hvordan du kan vise at du også tilfredsstiller tilleggskravene for professor (se over)

Hvis du ikke har tatt basiskurset bør du finne ut om du kan ta basiskurset, eventuelt andre kurs som du selv kan sette samme og som kan tilsvare den kompetansen som basiskurset gir.

Din utdanningsfaglige kompetanse skal som hovedregel vurderes av den sakkyndige komiteen som oppnevnes for å vurdere opprykkssøknaden.

Jeg har en åremålsstilling/bistilling som snart skal vurderes fornyet – hva bør jeg gjøre?

Har du fullført basiskurs i universitets- og høyskolepedagogikk fra UiB eller annen institusjon i Norge eller i utlandet bør du:

 • finne dokumentasjon for at du har tatt basiskurset
 • lage en undervisnings-CV som viser dine undervisningserfaringer (se egen mal)
 • sette sammen en pedagogisk mappe
 • orientere deg om hvordan du kan vise at du også tilfredsstiller tilleggskravene for professor (se over)

Hvis du ikke har tatt basiskurset bør du finne ut om du kan ta basiskurset, eventuelt andre kurs som du selv kan sette samme og som kan tilsvare den kompetansen som basiskurset gir.

Mange bistillingshavere vil kunne dokumentere tilsvarende kompetanse på alternativt grunnlag. Du søker til fakultet om å få mappen din godkjent. Søknaden, inkl. pedagogisk mappe og et søknadsbrev der du argumenterer for at din samlede erfaring og kompetanse tilsvarer kriteriene for utdanningsfaglig kompetanse, sendes til post@med.uib.no og hrmed@uib.no.

Dersom du har hatt en midlertidig stilling med krav om utdanningsfaglig kompetanse, og du ikke har oppfylt kravene, kan du ikke få ny utsettelse på kravene. Du kan dermed ikke ansettes i ny midlertidig stilling.

Jeg er i starten av min akademiske karriere – hva bør jeg gjøre?

Det er viktig at du allerede nå lager deg et system for å samle på dokumentasjon på aktiviteter, kurs og arbeid som er med på å bygge din utdanningsfaglige kompetanse. Lag en mappe på skrivebordet der du legger program for seminarer og kurs du deltar på, prosjektrapporter og søknader du har vært med på å skrive, evalueringer m.m.

Du bør også starte på en pedagogisk mappe og gjør det til en vane at du oppdaterer den årlig.

Vær også på utkikk etter kurs, seminarer, workshops eller andre kompetansebyggende aktiviteter du kan delta på og som er relevant for ditt pedagogiske arbeid.

Jeg er usikker på om jeg innfrir kravene. Kan jeg få veiledning?

Ja, Enhet for læring tilbyr veiledning ved forespørsel. Vi arrangerer også workshops for deg som vil lage en pedagogisk mappe. Se våre hjemmesider https://www.uib.no/med/enhetforlæring for annonserte aktiviteter og kontaktinfo.

Bruk også kollegaer som sparringspartnere. Ved å lese hverandre mappeutkast kan dere bidra med verdifull veiledning til hverandre.