Hjem
Enhet for læring
Konferanse

Nasjonal forskningskonferanse i medisinsk og helsefaglig pedagogikk

Vel møtt til den 5. nasjonale forskningskonferansen i medisinsk og helsefaglig pedagogikk!

Velkommen til Universitetet i Bergen 24. -25. oktober 2024
Nasjonal forskningskonferanse i medisinsk og helsefaglig pedagogikk arrangeres ved Universitetet i Bergen 24. -25. oktober 2024
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Medisinsk og helsefaglig pedagogikk er et forskningsfelt i vekst. Denne konferansen er en møteplass for å dele ideer, resultater og etablere samarbeidsrelasjoner på tvers av institusjoner. 

Konferansen har som formål:

1) å fremme forskningsaktivitet innen feltet medisinsk- og helsefaglig pedagogikk
2) å sikre kunnskapsdeling av forskningsbasert kunnskap om utdanning innen medisin og helsefag på bachelor -, master - og profesjonsnivå gjennom presentasjoner, plenumsdiskusjoner, og workshops
3) nettverksbygging, økt samarbeid og utveksling av forskningsideer
4) inspirere til videre utvikling og bruk av forskningsbaserte prinsipper for undervisning, veiledning og vurdering

Målgruppen er aktive forskere innen feltet medisinsk og helsefaglig utdanning samt undervisere, ledere og andre med interesesse for utdanningsforskning.   

Konferansen finner sted i Bergen, i trivelige lokaler ved Alrek Helseklynge. Konferansen gjennomføres med fysisk oppmøte. Det er ingen deltakeravgift og lunsj dekkes av arrangørene med støtte fra vertsorganisasjonen. Du må selv dekke reise og opphold, og evt. konferansemiddag dersom du ønsker å delta.  

Program

Blant hovedtemaene for årets konferanse er tilbakemelding og studenters håndtering av usikkerhet. I tillegg vil ha parallellsesjoner der deltakerne legger frem egen forskning, workshop, tid til nettverksbygging og idemyldring.

Detaljert program og annonsering av hovedtalere kommer.

Hovedtalere: 

Paul Han, M.D., M.A., M.P.H., is a Senior Scientist at the US National Cancer Institute, Division of Cancer Control and Population Sciences. His clinical background is in general internal medicine and palliative medicine, and his research focuses broadly on risk communication and medical decision making, and specifically on the communication and management of uncertainty in medicine.  He is currently visiting Norway through a Fulbright Award, and is working with several scholars in Oslo, Bergen, and Bodø to understand how to improve the management of uncertainty in medical education and practice.

Jan Magnus Aronsen er engasjert i e-læring ved Enhet for helsevitenskapelig pedagogikk (HELP) ved det Medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. For tiden leder han to eksternt finansierte utviklingsprosjekter ved Det medisinske fakultet. Ferdighetsbasert læring (FBL) fokuserer på læring av ikke-tekniske ferdigheter, mens simuleringsbasert læring (SBL) fokuserer på å simulere typiske situasjoner studenter på helseprofesjonsstudier må håndtere etter endt studium. Aronsen er i tillegg merittert utdanner og førsteamanuensis ved Avdeling for molekylærmedisin (fysiologi) og Farmakologisk institutt ved OUS Rikshospitalet, med forskningsfokus på translasjonskardiologi.

Mette Krogh Christensen er lektor og PhD ved Centre for Educational Development, Aarhus Universitet. Hennes ekspertise er praksisnær forskning og utvikling i skjæringspunktet mellem medisinsk didaktikk, pedagogisk kompetenseutvikling, professionel identitet og kollegiale samarbeidsformer. For tiden er hun opptatt av hvordan undervisere og utdanningsledere utvikler og forhandler deres professionelle identitet i utdanningskontekster som er i forandring. Blant annet er hun er veileder for en ph.d.-kandidat og en post.doc innen for dette felter, hvor Audio Diary anvendes som både forskningsmetode og refleksjonsredskap.

Viktige frister

Innsending av abstrakt

Deltakere inviteres til å sende inn abstrakt og presentere resultater fra nyere avsluttet eller pågående utdanningsforskning på konferansen.

Frist for innsending 23. august 2024: Skjema for innsending av abstrakt

Programkomitéen vil vurdere innsendte abstrakt i henhold til kriteriene: 

•      Tematisk relevans (medisinsk-og helsefaglig pedagogisk forskning)
•      Tydelig forskningsspørsmål og beskrivelse av forskningsdesign
•      Originalitet

Vi oppfordrer spesielt stipendiater innen feltet som har disputert i løpet av det siste året til å sende inn abstrakt. Abstrakt kan oppsummere avhandlingen i sin helhet.

Spørsmål? kontakt monika.kvernenes@uib.no

Svar på om bidraget antas i programmet sendes ut i uke 36-37.

Arrangører og programkomite

Konferansen er inititert av og arrangeres som et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Programkomiteen består av:

Monika Kvernenes, Enhet for læring, UiB
Hilde Grimstad, PLUS, NTNU
Kristin Heggen, SHE, UiO
Hilde Wøien, UiO
Iris Borch, HelPed, UiT
Anita Iversen, HelPed, UiT
Knut Eirik Eliassen, UiB
Anna Kleppe Moe, UiB
Stefan Schauber, UiO
May Kristin Valen, HVL
Johanne Altern, HiM