Hjem
Mediebruk, kultur og offentlig tilknytning: Informasjonsfrihet i “stordata’ens tidsalder

Prosjektgruppen som skal gjennomføre MeCIn

Prosjektet drives av en gruppe forskere ved norske forskningsinstitusjoner, med hovedsete ved Universitetet i Bergen.

Hovedinnhold

Hallvard Moe er prosjektleder for MeCIn. Hallvard er professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Han har jobbet med studier av mediepolitikk og av sosiale mediers funksjon i politisk debatt. Hallvard har også lenge interessert seg for normativ demokratiteori. Høsten 2015 til våren 2017 er han medlem av det regjeringsoppnevnte Mediemangfoldsutvalget. Mer info og tekster på academica.edu.

Brita Ytre-Arne er ansvarlig for delprosjektet som kvalitativt studerer tilknytningen til offentligheten blant samfunnsborgerne. Brita er fra høsten 2016 førsteamanuensis i medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Hennes viktigste forskningsinteresser er mediebruk og medienes publikum. Brita har blant annet forsket på sosiale medier i samfunnsdebatten og magasinlesning som medieerfaring, og er spesielt interessert i kvalitativ forskningsmetode. Hun er nestleder for CEDAR - Consortium on Emerging Directions in Audience Research. Mer informasjon og tekster på Britas nettsted.

Jan Fredrik Hovden leder delprosjektet som kartlegger tilknytning til offentligheten i Norge. Jan Fredrik er sosiolog og professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Han har jobbet med en rekke studier - hovedsaklig kvantitative - av medie- og kulturbruk i ulike grupper, deriblandt studenter, journalister, politikere, kulturarbeidere, og også i befolkningen mer allment og i sosiale eliter. I disse studiene er spørsmål om sosiale forskjeller og sosial klasse sentrale. Jan Fredrik har også jobbet med studier av de som produserer medienes tekster, deriblandt journalister og kulturarbeidere mer allment. Mer informasjon og tekster på Jan Fredriks nettsted.

Kjersti Thorbjørnsrud leder MeCIns delprosjekt som fokuserer på de som i mindre grad knytter seg til den brede offentligheten. Kjersti er forsker II ved Institutt for samfunnsforskning. Hun har hovedfag i statsvitenskap og doktorgrad i medievitenskap. Kjersti har ledet flere større forskningsprosjekt, har arbeidet med ulike etnografiske metoder, med en særlig interesse for ytringsfrihetsspørsmål og for spørsmål knyttet til immigrasjon. Innenfor dette feltet har Kjersti blant annet studert marginaliserte grupper.

Tine Ustad Figenschou jobber med Kjersti på delprosjektet om de som faller utenfor offentligheten. Tine er medieviter og førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har skrevet om globale medier med fokus på tv-nyheter, og har med både kvalitative og kvantitative metoder studert forholdet mellom de med fravikende synspunkt og hovedstrømninger i offentlig debatt.

Torgeir Uberg Nærland jobber med Brita på det kvalitative delprosjektet. Torgeir er postdoktor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Han har jobbet med teoretiske og empiriske problemstillinger knyttet til musikkens rolle i demokrati og offentlighet. Torgeir har også forsket på opphavsrett, høyrepopulisme og offentlige tjenester i et medieperspektiv.

Hilde Sakariassen jobber med Jan Fredrik på det kartleggende delprosjektet. Hilde er stipendiat i medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun har skrevet masteroppgave om sosiale medier og digitale ulikheter knyttet til alder og vil fortsette med å se på sosiale medier i sin doktorgrad. Mer informasjon om Hildes doktorgradsprosjekt finner du her.

Våren 2017 jobber Anders Helgerud, Ingrid Johannessen og Andrada Munteanu som vitenskapelige assistenter for prosjektet.

I tillegg har MeCIn et vitenskapelig råd som består av ledende internasjonale forskere:

Lennart Rosenlund, professor emeritus ved Universitetet i Stavanger.

Klaus Bruhn Jensen, professor ved Københavns universitet

Nick Couldry, professor ved London School Economics and Political Science

José van Dijck, professor ved Universitetet i Amsterdam