Hjem
Det psykologiske fakultet
Det psykologiske fakultet

Arbeid med optimal enhetsstruktur

Dette er en informasjonsside for arbeidet med utredning av optimal enhetsstruktur. Her finner du rapporten utarbeidet av komitéen, relevante fakultetsstyresaker, tidsplan for prosessen, og informasjon om allmøter.

Illustrasjonsbilde av arbeidsprosess
Illustrasjonsfoto for prosess.
Foto/ill.:
Shutterstock

Hovedinnhold

Bakgrunn

I fakultetsstyremøte 31.08.2023 ble det vedtatt å begynne en prosess for utredning av optimal enhetsstruktur. Vedtaket i sak 75/23 er formulert slik i protokollen: 

Med utgangspunkt i diskusjonen i fakultetsstyret bes fakultetsledelsen om å forberede en sak til neste fakultetsstyremøte med forslag til mandat og sammensetning av komité for å utrede forslag til optimal enhetsstruktur med færre enheter ved Det psykologiske fakultetet.

Saksfremlegget legger til grunn følgende bakgrunn for saken:

Fakultetet har i dag en struktur med fem institutter som ble etablert i 2009 samt to selvstendige sentre (sentre med egen økonomi). Både forrige og nåværende strategiplan inkluderer det å vurdere om dagens instituttstruktur er mest tjenlig når det gjelder utdanningstilbudene, forskningstemaene og potensielle samarbeidsflater. I tillegg har fakultetet lønns- og personellressurser knyttet til det å holde oss med fem institutter. På denne bakgrunn inviteres fakultetsstyret til å diskutere mulig oppstart av det å utrede forslag til optimal enhetsstruktur med færre enheter ved Det psykologiske fakultetet, inklusive hvilke overordnede spilleregler som bør gjelde i en slik prosess. Foreliggende sak omhandler ikke verken forslag til mandat, informasjonskanaler, komité, tidshorisont, o.l., - dette er forhold som eventuelt vil inngå som forslag i en fakultetsstyresak 19.oktober 2023.

I fakultetsstyremøtet 19. oktober 2023 (styresak 85/23) ble det så vedtatt å utrede forslag til optimal enhetsstruktur med færre institutter ved Det psykologiske fakultet. Det skulle opprettes en komité der alle instituttene og fakultetsadministrasjonen skulle være representert. Sammensetningen skulle være fire vitenskapelige ansatte, tre teknisk/administrativt ansatte og to studenter.

Mandat for komitéen

Komiteens endelige mandat ble bestemt i fakultetsstyremøtet 19.10.2023, og er formulert slik i protokollen fra møtet:

Med utgangspunkt i fakultetets faglige visjoner i strategiplanen for 2023-2030 bes komitéen på overordnet nivå om å utvikle relevante scenarioer for optimal enhetsstruktur ved fakultetet med færre institutter enn dagens fem. Komiteen bes om følgende:

  • Utvikle relevante modeller med to institutter, relevante modeller med tre institutter og relevante modeller med fire institutter
  • Vurdere fordeler og ulemper ved hver av modellene når det gjelder forskning, utdanning, administrasjon, arealbruk, økonomi og arbeidsmiljø
  • Anbefale en modell

Komitéen bes om å gi løypemeldinger på fakultetsstyremøter underveis mot ferdigstilling av rapport. Rapporten bes levert innen utgangen av mars 2024.

Å vurdere hvorvidt en endring i instituttstrukturen er ønskelig, ligger altså utenfor komiteens mandat. Komiteens oppdrag er å beskrive ulike mulige fremtidige modeller for instituttstruktur med færre institutt enn dagens fem og vurdere disse i lys av kriteriene i mandatet.

Tidsplan

Tidsplan for arbeidet med optimal enhetsstruktur.
Foto/ill.:
Det psykologiske fakultet

Fakultetsstyresaker

Lenker til alle relevante fakultetsstyresaker for prosessen
S 51/23 Strategiplan for Det psykologiske fakultet 2023-2030
S 75/23 Optimal enhetsstruktur ved Det psykologiske fakultet - åpning av prosess
S 85/23 Optimal enhetsstruktur ved Det psykologiske fakultet - mandat og komité
S 95/23 Oppnevning av komité for å utrede struktur med færre institutter, jf. styresak 85/23
S 20/24 Arbeidet med optimal enhetsstruktur: mottak av rapport fra komité

Rapport

Her kan du lese rapporten utarbeidet av komitéen. Rapporten ble ferdigstilt i mars 2024.  

Bilde av forsiden til rapporten
Foto/ill.:
Det psykologiske fakultet

 

Under allmøtet 05.04.24 ble rapporten presentert av komitéens leder. Presentasjonen er tilgjengelig her

Høring

Som en oppfølging av fakultetsstyrets mottak av rapporten, ble den sendt på høring til fakultets enheter, fakultetsadministrasjonen, Fagrådet for profesjonsutdanningen, verneombudet og studentene ved det psykologiske fakultet. Fristen er satt til 16.mai 2024.  

Høringsbrevet er tilgjengelig her.

Allmøter

  • 08.03.24, kl.13:00-14:00 på Teams
  • 05.04.24, kl.13:00-14:30 på Teams (invitasjon ble sendt ut til alle ansatte 29.02.24 via Outlook)