Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Forskning

LIVE@Home.Path

En innovativ og tverrfaglig studie med fokus på å bedre omsorgen for hjemmeboende med demens.

Velferdsteknologi
Foto/ill.:
Grete Reimers

Hovedinnhold

Over 70 000 personer i Norge har demens, og en betydelig økning er forventet de neste årene. Mer enn halvparten av disse bor i eget hjem. Demens er en hjernesykdom som kjennetegnes av kognitiv svikt og nedsatt funksjon i dagliglivet. Sykdomsforløpet gjør at disse har stadig økende behov for hjelp og støtte fra pårørende og offentlige helsetjenester.

Det er behov for å utvikle bedre og målrettede tilbud for denne gruppen, både for å øke kvaliteten på tjenestene, ta vare på pasientenes verdighet og sikkerhet, men også for å redusere byrden for pårørende og behovet for sykehjemsplass.

Det er gjort forsøk på å imøtekomme disse problemstillingene og gode tiltak er opprettet. Samtidig viser kompleksiteten i feltet og variasjonen i individuelle behov at isolerte enkelttiltak ikke er nok.

 

Hva er viktig for DEG?

Med utgangspunkt i spørsmålet «Hva er viktig for DEG?» tilbys undervisning, kombinert med støtte fra frivillige og bruk av teknologiske løsninger. Samtidig styrkes tverrfaglig samarbeid gjennom undervisning og støtte for fastleger og hjemmesykepleie.

Som en del av prosjektet gjennomføres en rekke studier for å øke kunnskapen om problemstillinger knyttet til hjemmeboende personer med demens. Gjennom kvalitative intervjuer ønsker vi å få vite mer om hva denne gruppen tenker om sin egen situasjon, om det å motta hjelp og hva som er viktig for dem i hverdagen – nå og i tiden fremover.

 

Informasjon for deltakere og frivillige i studien. 

 

Informasjon om telefonintervju med pårørende om Covid-19 som tillegg til LIVE@Home.Path