Hjem

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Forskningsprosjekter ved SKOK

Her finner du informasjon om pågående forskningsprosjekt ved Senter for Kvinne- og Kjønnsforskning. Noen forskningsprosjekt har også egne prosjektsider hvor du kan lese mer om hvert enkelt prosjekt. Du finner også lenke med kontaktinformasjon til prosjektleder for alle prosjekt i listen under.

I arkivet
Foto:
Eivind Senneset

Pågående prosjekt

Få en oversikt over de pågående forskningsprosjektene ved SKOK. Nederst på siden finner du også en lenke til avsluttede prosjekter.

WAIT

Tittel: WAIT - I vente på en usikker fremtid: temporaliteter rundt irregulær migrasjon
Prosjektleder: Professor Christine M. Jacobsen (Sosialantropologi)
Forskere ved SKOK: Mary-Anne Karlsen, Kari Anne Drangsland, Randi Gressgård
Eksterne forskere: Shahram Khosravi (Stockholms Universitet), Karl Harald Søvig (UiB), Thomas Hylland Eriksen (UiO), Odin Lysaker (UiA).

WAIT-prosjektet tar utgangspunkt i teorier om tid og begrepet "waitinghood" som redskap for å produsere ny og kritisk kunnskap om de kulturelle forutsetningene for, og implikasjonene av, migrasjon i vår tid. Waitinghood, som kan oversettes med "venten" på norsk, handler om den tilstanden av langvarig venting, usikkerhet og midlertidighet som kjennetegner irregulær migrasjon.

Prosjektet undersøker hvordan lovverk, kulturelle normer og maktforhold strukturerer tid på bestemte måter, og hvordan disse strukturene virker på subjektive erfaringer og livsprosjekter. Prosjektet fokuserer på fire europeiske byer – Oslo (Norge), Stockholm (Sverige), Marseille (Frankrike) og Hamburg (Tyskland).

LES MER

 

WAIT- stipendiat Tid og irregulær migrasjon

Tittel: WAIT- I vente på en usikker fremtid: temporaliteter rundt irregulær migrasjon
Forsker: Kari Anne Drangsland

Stipendiatprosjektet er en del av "WAIT Waiting for an uncertain future: the temporalities of irregular migration (Research Council of Norway). Drangslands prosjekt er en undersøkelse av spørsmål knyttet til tid og irregulær migrasjon i Hamburg, basert på ti måneder etnografisk feltarbeid.

WAIT-prosjektet tar utgangspunkt i teorier om tid og begrepet "waitinghood" som redskap for å produsere ny og kritisk kunnskap om de kulturelle forutsetningene for, og implikasjonene av, migrasjon i vår tid. Waitinghood, som kan oversettes med "venten" på norsk, handler om den tilstanden av langvarig venting, usikkerhet og midlertidighet som kjennetegner irregulær migrasjon.

Prosjektet undersøker hvordan lovverk, kulturelle normer og maktforhold strukturerer tid på bestemte måter, og hvordan disse strukturene virker på subjektive erfaringer og livsprosjekter. Prosjektet fokuserer på fire europeiske byer – Oslo (Norge), Stockholm (Sverige), Marseille (Frankrike) og Hamburg (Tyskland).

FEMSAG

Tittel: Feminist theory after sex and gender: The nature-nurture complex in feminism reconsidered in light of the Developmental Systems Theory approach to the philosophy of biology
Prosjektleder: Dr. Claus Halberg (filosofi)
Prosjektperiode:01.07.2017 - 30.06.2020
Finansieringskilde: Europakommisjonen

Feminist theory after sex and gender(FEMSAG) er et tverrfaglig og metodologisk nyskapende forskningsprosjekt som vil sette veltablerte og stadig operative antakelser angående arv vs. miljø-komplekset i feministisk teori under lupen. Prosjektets betimelighet er gitt ved den stadige interessen, både i forskning og i samfunnet forøvrig, for «essensielle» kjønnsforskjeller i tenkning, emosjon og atferd og deres antatte biologiske basis. FEMSAG tar først og fremst sikte på å stramme opp det begrepslige rammeverket som typisk legges til grunn når feministiske vitenskapskritikere går løs på «født sånn»-tilnærminger til dette spørsmålet.

LES MER 

Native/Immigrant/Refugee: Crossings and Divides

Tittel: Native/Immigrant/Refugee: Crossings and Divides
Prosjektleder: Professor Christine Jacobsen, SKOK
Prosjektmedarbeidere: Marry-Anne Karlsen, SKOK; Beth Piatote, Native American Studies,UC Berkeley; and Leti Volpp Robert D. and Leslie Kay Raven Professor of Law Director, Center for Race and Gender UC Berkeley
Prosjektperiode: 2019
Finansieringskilde: Peder Sather senteret ved UC Berkeley

Our project is called Native/Immigrant/Refugee: Crossings and Divides, and it explores the interrelationships of the categories “native,” “immigrant,” and “refugee” at a time of tightening borders.  Refugees, immigrants, and natives—whether indigenous persons or not—are typically constructed as separate categories, and thus studied in isolation from one another.  But each term is entangled with the others.  These identities can serve as the basis of claims and entitlements, or be used to cast persons outside borders of belonging.  Our key questions look to the interrelated legal and cultural construction of these three groups. 

Anticipate visits to exchange research and a workshop to be held in Norway in the fall.  

Planning for pluralism

Tittel: Planning for pluralism
Forsker: Professor Randi Elin Gressgård (Sosiologi)

Prosjektet analyserer også sikkerhetstiltak som retter seg spesielt mot befolkningsgrupper i såkalte utsatte områder. En rekke forebyggingstiltak, der politi, offentlige etater, frivillige organisasjoner og næringsliv samarbeider, er iverksatt for å motvirke kriminalitet og voldelig ekstremisme. I den forbindelse ser vi en gradvis og et delvis skifte i styringspolitikk, fra tradisjonell sentralstyrt sikkerhetstenkning til større vektlegging av lokalsamfunnets ansvar og beredskap. Denne tendensen, som inngår i en internasjonal orientering mot 'resilience'-tenkning i urban sikkerhetspolitikk, er spesielt framtredende i den nasjonale politireformen, som trådte i kraft i 2015. PLANPLUR ser nærmere på hvordan den nye dreiningen skaper nye problemstillinger – og nye løsninger – i forebyggingspolitikken. Men ettersom det kun dreier seg om et delvis skifte, der tradisjonelle og nye styringslogikker opererer samtidig, oppstår nye styringskonflikter og dilemmaer. Og nettopp fordi disse problemene er resultat av motstridende styringslogikker, kan de ikke løses ved hjelp av ordinære problemløsningsverktøyer. Styringskonfliktene kan ikke løses, bare oppløses. Det skjer gjennom nye kommunikasjonsstrategier. Den omfattende satsningen på kommunikasjon handler med andre ord ikke bare om praktisk-politisk koordinering av samarbeid mellom involverte samarbeidspartnere. Det handler vel så mye om historiefortelling og estetisk-affektiv bruk av 'fakta' til å skape felles framtidsvisjoner for byens innbyggere og involverte aktører.

Utopia and Migration

Tittel: Utopia and Migration. The history of Scandinavian mormons and Utah in the 19th Century
Forsker: Førsteamanuensis Hanne Marie Johansen (Historie)

Dinara Podgornova

Dette prosjektet undersøker korleis interseksjonell feministisk diskurs beveger seg over landegrenser og korleis desse vert brukt og tilpassa i russisktalande feministiske nettstader for forum.  Prosjektet tar for seg debattar om kunnskapsproduksjon innanfor kjønnsstudiar og feministisk aktivisme. Gjennom dette diskuterer prosjetet oversetting og transnasjonal formidling av feministiske tekstar, samt teoriar, aktivismen sine rammar og feministiske kritikkar av interseksjonalitet. Doktorgradsprosjektet er vegleia av professor Randi Gressgård. 

Noor Jdid

Doktorgradsstipendiat

Emily Maddox

Doktorgradsstipendiat

Anders Rubing

Doktorgradsstipendiat