Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Forskningsprosjekter ved SKOK

Her finner du informasjon om pågående forskningsprosjekt ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning. Noen forskningsprosjekt har også egne prosjektsider hvor du kan lese mer om hvert enkelt prosjekt. Du finner også lenke med kontaktinformasjon til prosjektleder for alle prosjekt i listen under.

I arkivet
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Pågående prosjekt

Få en oversikt over de pågående forskningsprosjektene ved SKOK. Nederst på siden finner du også en lenke til avsluttede prosjekter.

PROTECT - The Right to International Protection

Tittel: PROTECT - The Right to International Protection. A Pendulum between Globalization and Nativization?
Prosjektleder: Professor Hakan G. Sicakkan, UiB
Forskere ved SKOK: Christine M. Jacobsen, Marry-Anne Karlsen                                   Universitetspartnere: Queen Mary University of London, University of Giessen, Ryerson University, Ghent University, University of Surrey, University of Catania, University of Ljubljana, Lund University, Wits University, University of Stuttgart
Prosjektperiode: 2020-2023
Finansiert av: EU - Horisont 2020

PROTECT er eit forskingsprosjekt som studerar internasjonalt vern av flyktningar, og det blei offisielt lansert 1. februar 2020. Prosjektet blir gjennomført av eit internasjonalt konsortium av 11 universitet i Europa, Canada og Sør-Afrika. Prosjektleiar er Professor Hakan G. Sicakkan på vegne av Institutt for samanliknande politikk ved UiB.

Professor Christine M. Jacobsen og postdoktor Marry-Anne Karlsen ved SKOK er ein del av UiB si forskingsgruppe i PROTECT. Dei jobbar med arbeidspakke WP4, som kartlegg førstelinjetenesta som tek i mot migrantar og asylsøkarar i utvalde innreisesoner i Frankrike, Italia, Spania, Hellas, Sør-Afrika og Canada. Dei nyttar si etnografiske erfaring og ekspertise for å undersøke dersom og korleis FN sine plattformar om flyktningar og migrasjon påverkar førstelinjetenesta si forståing av 'sårbarheit,' spesielt med tanke på kjønn og juridisk status, og dersom/korleis denne forståinga endrar korleis dei samarbeidar for å ta hand om særskilde behov

Sikring av framtiden: Resiliente byer relatert til migrasjon

Forskere: Ph.D-kandidat Anders Rubing og professor Randi Gressgård
Prosjektperiode: 2019-2023
Finansiering: Universitetet i Bergens strategiske satsningsområde "SDG Bergen": Bærekraftsmålene 

I det som hevdes å være en stadig mer kompleks og usikker verden, ser vi et økende krav om langsiktige resiliensstrategier. For eksempel heter det i FNs rapport om global bærekraft, "Resilient People, Resilient Planet", at resiliens er et svar på komplekse problemer i en kompleks verden, der en antar at framtiden er uforutsigbar og usikker. UiBs tverrfaglige satsning på globale utfordringer og forpliktelser i forhold til FNs bærekraftige utviklingsmål understreker ytterligere et slikt framtidsengasjement. 

Det som står på spill i sikkerhetspolitikken, endrer seg i tråd med at nye oppfatninger om framtiden og liv som sådan vokser fram – idet liv (både menneskeliv og natur) antas å være full av uforutsigbare og iboende farer så vel som muligheter. Når liv i mindre grad antas å være styrbart eller kontrollerbart, får den usikre framtiden direkte innvirkning på nåtiden: den setter rammene for hvordan globale sikkerhetsutfordringer diskuteres. 

For å få bedre innsikt i hvordan resiliens-orienterte sikkerhetssystemer setter rammene for og former globale utfordringer tilknyttet migrasjon, retter prosjektet søkelyset mot den semantiske produksjonen av urbane sikkhethetsproblematikker på dette styringspolitiske feltet. Det empiriske søkelyset er på transnasjonale møteplasser eller nettverk der sikkerhetsutfordringer formes og sirkuleres i form av for eksempel gode erfaringer ("best practices") eller "smarte" sikkerhetsteknologier. Prosjektet er spesielt opptatt av nye, mer subtile former for kjønnede og rasialiserte utfordringer åpnet opp av framtidsskapende praksiser i nåtiden.   

Temporary protection as a durable solution? The 'return turn' in asylum policies in Europe (TemPro)

Tittel: Temporary protection as a durable solution? The 'return turn' in asylum policies in Europe (TemPro)
Prosjektleder: Seniorforsker Jessica Schultz, Chr. Michelsens Institute
Prosjektmedarbeider ved SKOK: Marry-Anne Karlsen
Prosjektperiode: 2020-2024
Finansieringskilde: Norges Forskningsråd

TemPro undersøker de markante endringer som asyl-, integrasjons- og returlovgivninger har tatt i Nord Europa siden 2015. Disse endringene vektlegger i større grad enn tidligere framtidig retur, og inkluderer økt bruk av midlertidig beskyttelse, strengere krav for å få permanent opphold, og tilbakekallelse av oppholdstillatelser. Prosjektet benytter et interseksjonelt perspektiv for å utforske endringene i det juridiske landskapet og flyktningers levde erfaringer.

Økt midlertidighet skaper dilemmaer knyttet til inkludering og velferd, særlig for flyktninger som kommer fra krigsherjede land som Somalia, Afghanistan og Syria. Retur er for de fleste en fjern mulighet. Samtidig har de kun begrensede rettigheter i samfunnet der de har fått beskyttelse.

FEMSAG - Feminist Theory After Sex and Gender

Tittel: Feminist Theory After Sex and Gender: The nature-nurture complex in feminism reconsidered in light of the Developmental Systems Theory approach to the philosophy of biology
Prosjektleder: Dr. Claus Halberg (filosofi)
Prosjektperiode: 2017 - 2021
Finansieringskilde: Europakommisjonen

FEMSAG – Feminist Theory After Sex and Gender tar sikte på å utvikle begrepslige verktøy for å belyse spørsmål knyttet til arv og miljø-problematikken, en problematikk som ligger i kjernen av samtidens debatter om kjønn innen vitenskap, filosofi og politikk. Denne overordnede målsetningen søkes implementert gjennom tre individuelle arbeidspakker (WP). I den første av disse fokuseres det spesielt på nyere forsøk innen feministiske vitenskapsstudier på å gå i rette med såkalte slagsider («biases») i forståelsen av kjønn innen aktuell hjerneforskning. WP2 bidrar til den filosofiske debatten innen såkalt materiell feminisme («material feminisms») angående det grunnleggende spørsmålet hvordan begrepene om «natur» og «kultur» kan eller bør forstås, sett fra et feministisk ståsted. I den siste arbeidspakken, WP3, knyttes det an til pågående samtaler om hvordan den fenomenologiske tradisjonen innen europeisk filosofi kan gjøres relevant for forståelsen av transkjønnede personer levde erfaring.

Les mer på prosjektets offisielle nettside.

Native/Immigrant/Refugee: Crossings and Divides

Tittel: Native/Immigrant/Refugee: Crossings and Divides
Prosjektleder: Professor Christine Jacobsen, SKOK
Prosjektmedarbeidere: Marry-Anne Karlsen, SKOK; Beth Piatote, Native American Studies, UC Berkeley; og Leti Volpp, Robert D. and Leslie Kay Raven Professor of Law og senterleder for Center for Race and Gender ved UC Berkeley
Prosjektperiode: 2018-2019
Finansieringskilde: Peder Sather-senteret ved UC Berkeley

Dette prosjektet var første fase av eit samarbeid mellom forskarar på to campusar ved UC Berkeley og Universitetet i Bergen, og utforskar dei innbyrdes forholda mellom kategoriane "innfødd," "innvandrar" og "flyktning" i ein periode med der ein stramma inn grensene. Flyktningar, innvandrarar og innfødde - om dei er urfolk eller ikkje - blir vanlegvis etablerte som fråskilde kategoriar og dermed studerte kvar for seg, men alle tre omgrepa er vikla inn i kvarandre. Denne første delen av det tverrfaglege forskingsprosjektet undersøkte korleis desse kategoriane som fellesskap, og fagfelta som er utvikla for å undersøke dei, kjem saman, forflyttar og formar kvarandre.

Native/Immigrant/Refugee: Immobility and Movement Across Contested Grounds

Tittel: Native/Immigrant/Refugee: Immobility and Movement Across Contested Grounds
Prosjektleder: Professor Christine Jacobsen, SKOK og Leti Volpp, UC Berkeley
ProsjektmedarbeidereBeth Piatote, Native American Studies, UC Berkeley; Fantasia Painter, Native American Studies, UC Berkeley; Marry-Anne Karlsen, SKOK; Kari Anne Drangsland, SKOK; og Jessica Schultz, Det juridiske fakultet, UiB.
Prosjektperiode: 2020-20222
Finansieringskilde: Peder Sather-senteret ved UC Berkeley

Dette forskingsprosjektet er andre fase av samarbeidet mellom forskarar ved UC Berkeley og Universitetet i Bergen, and følger opp prosjektet Native/Immigrant/Refugee: Crossings and Divides.

Native/Immigrant/Refugee: Immobility and Movements Across Contested Grounds skal bidra intellektuelt til korleis vi forstår immobilitet. Covid-19-pandemien har påverka mobiliteten både innad i lokalsamfunn og over internasjonale grenser på ein måte som er utan sidestykke. Dette neste trinnet i det vellukka forskingssamarbeidet mellom SKOK og UC Berkeley ønskjer i lys av Covid-19-krisa å utforske korleis kategoriar som "innfødd," "innvandrar" og "flyktning" blir brukt nedsettande og som grunnlag for krav.

#MeToo

Tittel: Unpacking the #metoo moment: discourses of gender, sexuality and power in academia
Prosjetleder:Postdoktor Redi Koobak
Projektperiode: 2019-2022
Finansieringskilde: Universitetet i Bergen

My project aims to explore the impact of the #metoo movement on the stratified institutional structures of academia in Norway, Estonia and South Africa. I aim to place the discourses that surround sexual harassment within academia into a transnational context. Considering the Global North/Global South binary through the three locations I have chosen, I want to trace the dynamics of global production of knowledge and the effect of the #metoo moment on the local contexts. I look at three main elements: institutional practices, critical pedagogies and visual arts. Firstly, I am interested in how discourses that surround sexual harassment are related to gender, sexuality and power as well as regimes of truth and hegemonic practices within higher education settings. Secondly, in addition to university practitioners, I engage in dialogues with students and their views on how survivors/victims of sexual harassment tell their stories in the context of #metoo academia. Thirdly, because new knowledge is needed on remembering/retelling, representing and resisting practices regarding stories of sexual violence and harassment, I would like to create an archival and exhibitionary space for forms of activism, performance, and art that disrupt and destabilise everyday gender and sexual injustices.

Redi Koobak gjer eit postdoktorprosjekt om #metoo rørsla i akademia.

Planning for Pluralism

Tittel: Planning for pluralism
Forsker: Professor Randi Elin Gressgård (Sosiologi)

Prosjektet analyserer også sikkerhetstiltak som retter seg spesielt mot befolkningsgrupper i såkalte utsatte områder. En rekke forebyggingstiltak, der politi, offentlige etater, frivillige organisasjoner og næringsliv samarbeider, er iverksatt for å motvirke kriminalitet og voldelig ekstremisme. I den forbindelse ser vi en gradvis og et delvis skifte i styringspolitikk, fra tradisjonell sentralstyrt sikkerhetstenkning til større vektlegging av lokalsamfunnets ansvar og beredskap. Denne tendensen, som inngår i en internasjonal orientering mot 'resilience'-tenkning i urban sikkerhetspolitikk, er spesielt framtredende i den nasjonale politireformen, som trådte i kraft i 2015. PLANPLUR ser nærmere på hvordan den nye dreiningen skaper nye problemstillinger – og nye løsninger – i forebyggingspolitikken. Men ettersom det kun dreier seg om et delvis skifte, der tradisjonelle og nye styringslogikker opererer samtidig, oppstår nye styringskonflikter og dilemmaer. Og nettopp fordi disse problemene er resultat av motstridende styringslogikker, kan de ikke løses ved hjelp av ordinære problemløsningsverktøyer. Styringskonfliktene kan ikke løses, bare oppløses. Det skjer gjennom nye kommunikasjonsstrategier. Den omfattende satsningen på kommunikasjon handler med andre ord ikke bare om praktisk-politisk koordinering av samarbeid mellom involverte samarbeidspartnere. Det handler vel så mye om historiefortelling og estetisk-affektiv bruk av 'fakta' til å skape felles framtidsvisjoner for byens innbyggere og involverte aktører.

Utopia and Migration

Tittel: Utopia and Migration. The history of Scandinavian mormons and Utah in the 19th Century
Forsker: Førsteamanuensis Hanne Marie Johansen (Historie)

Hold den seksistiske kjeften din igjen!

Tittel: Shut your sexist mouth up! and other travelling discourses. Russian-language Intersectional digital feminist social media on vk.com
Forsker: PhD stipendiat Dinara Podgornova
Periode: - 2021
Finansiering

Dette prosjektet undersøker korleis interseksjonell feministisk diskurs beveger seg over landegrenser og korleis desse vert brukt og tilpassa i russisktalande feministiske nettstader for forum.  Prosjektet tar for seg debattar om kunnskapsproduksjon innanfor kjønnsstudiar og feministisk aktivisme. Gjennom dette diskuterer prosjetet oversetting og transnasjonal formidling av feministiske tekstar, samt teoriar, aktivismen sine rammar og feministiske kritikkar av interseksjonalitet. Doktorgradsprosjektet er vegleia av professor Randi Gressgård. 

Autisme og kjønn

Tittel: Gender trouble in autism: a post human cartography 
Forsker: PhD stipendiat Emily Maddox
Prosjetkperiode: 2019-2023
Finansiering: Universtiy of Bergen

Emily Maddox er doktorgradsstipendiat ved Senter for Kvinne- og kjønnsforskning (SKOK). I prosjektet hennar studerer ho korleis personar med autisme forstår og konstruerer kjønn. Særleg legg ho vekt på korleis desse personane formar identitet møtet mellom kjønn og autisme. Ho har utdanningsbagrunn frå Storbritania med Mastergrad innan kulturstudiar og kritisk teori og bachelorgrad i kulturstudiar frå Universitetet i Leeds.

I doktorgradsprosjektet studerer Emily kva strukturar som ligg til grunn for vår forståing av patologi og korleis desse strukturane verkar på konstruksjonen av autistiske subjekt. Gjennom kvalitative data og analyser framhever Emily korleis personar med autisme og autistisk kultur er ein hensiktsmessig måte å forstå rammene for kva rom kjønn har i vår tid. Dette er eit frigjerande prosjekt som søker å bidra til eit fagfelt med heilskaplege og varierte metodar og analyseteknikk for å betre forstå autisme og autistar.