Hjem
Årsstudium

Sosiologi, årsstudium

 • Lengde1 år
 • Poenggrense51.9 / 45.8
 • Plassar21
 • SpråkNorsk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng60

Introduksjon

Introduksjon

Sosiologi er vitskapen om samfunnslivet i vid forstand. Sosiologar studerer relasjonane mellom menneske i små og store sosiale fellesskap; mellom individ, grupper og organisasjonar både på det lokale, nasjonale og globale plan.

Opptak til årsstudium gir studierett i eitt år (60 studiepoeng). Du tek til saman 30 studiepoeng kvart semester. Du kan studere alle opne emne innan samfunnsfaga våre.

Det er tre måtar å fylle eit årsstudium på:

 1. Du kan studere emne frå eitt fag.
 2. Du kan setje saman emne som gir deg undervisningskompetanse i eit fag i vidaregåande skole.
 3. Du kan fritt setje saman opne emne frå ulike fag ved Universitetet i Bergen.

Målgruppe

Vil du supplere tidlegare utdanning? Ønsker du å studere samfunnsvitskaplege fag i eitt år? Vil du ha undervisningskompetanse i eit nytt fag?

Eit årsstudium i samfunnsvitskaplege fag er først og fremst retta mot deg som allereie har teke eit studium på høgskole- eller universitetsnivå. Dersom du ønskjer eit lengre studium bør du velje eit bachelorprogram.

Årsstudiet i sosiologi gir undervisningskompetanse i ungdomsskulen og i vidaregåande skule i samfunnsfag og samfunnskunnskap dersom du fyller eit heilt år med tilrådde emne frå faget .

Kva kan du bli

Studievegar

Undervisningskompetanse

Dei fleste samfunnsvitskaplege faga gir undervisningskompetanse dersom du fyller eit heilt år med anbefalte emne frå det aktuelle faget.

Følgande samfunnsvitskaplege fag gir undervisningskompetanse i ungdoms- skolen og i vidaregåande skole i samfunnsfag og samfunnskunnskap: administrasjon og organisasjonsvitskap, samanliknande politikk, sosialantropologi og sosiologi.

Følgande samfunnsvitskaplege fag gir undervisningskompetanse i sine fag: geografi, informasjonsvitskap, medievitskap og samfunnsøkonomi.

Vidare studium

Avlagde eksamenar vil kunne brukast i ein bachelorgrad dersom du går over til eit bachelorprogram på eit seinare tidspunkt. Dette gjeld spesielt for dei bachelorprogramma der det er stor grad av valfridom i delar av studiet. Når du er tatt opp på eit årsstudium er det mogleg å søke intern overgang til fleire samfunnsvitskaplege bachelorprogram. Viss du vil bli lærar, kan du etter fullført mastergrad (og minst eit undervisningsfag) ta påbyggingsstudium i praktisk pedagogikk (PPU).

Oppbygging

Oppbygging

Årsstudium med spesialisering:

1. semester

 • SOS103
 • MET102 eller eit valfritt sosiologiemne i rekkja SOS105-SOS118

2. semester

 • SOS101
 • MET102 eller eit valfritt sosiologiemne i rekkja SOS105-SOS118

Årsstudium med innføringsemne og exphil:

1. semester:

2. semester:

Årsstudium i sosiologi (krav 60 SP)
Emneval for årsstudium i sosiologi (krav 60 SP)
Det er flere måter å sette opp et årsstudium på. Årsstudium med spesialiseringsemner anbefales studenter med tidligere studieerfaring (minst 10 studiepoeng fra universitet eller høyskole). Årsstudium med innføringsemner og Ex.phil anbefales studenter uten tidligere studieerfaring. Du kan også velge fritt blant åpne emner ved UiB som til sammen utgjør 60 studiepoeng. Veivalget kan endres senere dersom du ombestemmer deg.
Årsstudium med spesialiseringsemne (krav 60 SP)
Emnesamansetjinga kvalifiserer til opptak til samfunnsfagdidaktikk (gir undervisningskompetanse).
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOS103Samfunnsstrukturer i endring151
SOS101Klassisk og moderne sosiologisk teori151–22
Vel minst to emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MET102Samfunnsvitskapleg metode151–21
SOS105Arbeid under kapitalismen151–21
SOS106Økonomisk sosiologi151–21
SOS108Utdanning og samfunn151–21
SOS109Life courses in a Scandinavian welfare state151–21
SOS111Familien i endring151–21
SOS112Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner151–21
SOS113Velferd og ulikhet151–21
SOS115Miljøsosiologi151–21
SOS116Klasse, stratifikasjon og sosial mobilitet151–21
SOS117Diverse Societies and International Migration151–21
SOS118Horizontal Mobility in Sociological Perspective151–21
Årsstudium med innføringsemne og Ex.phil. (krav 60 SP)
Anbefales studenter uten tidligere studieerfaring
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101
SOS100AExamen facultatum - invitasjon til sosiologi med fordjupingstema201–21
SOS101Klassisk og moderne sosiologisk teori151–22
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MET102Samfunnsvitskapleg metode151–22
SOS105Arbeid under kapitalismen151–22
SOS106Økonomisk sosiologi151–22
SOS108Utdanning og samfunn151–22
SOS109Life courses in a Scandinavian welfare state151–22
SOS111Familien i endring151–22
SOS113Velferd og ulikhet151–22
SOS115Miljøsosiologi151–22
SOS116Klasse, stratifikasjon og sosial mobilitet151–22
SOS117Diverse Societies and International Migration151–22
SOS118Horizontal Mobility in Sociological Perspective151–22
SOS112Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner151–22
Vel fritt blant emne som til saman utgjer 60 studiepoeng (krav 60 SP)
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april. For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars. Du søker gjennom Samordna opptak.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Årsstudium i sosiologi

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184240

Les heile studieplanen

Kontakt

Sosiologisk institutt

studierettleiar.svfa@uib.no
55 58 98 50 (10-14)