Hjem

Sosiologi, master, 2 år

Masterprogrammet i sosiologi gir ei brei orientering i teoriar, ulike empiriske felt og metodiske tilnærmingar i faget. Med ein master i sosiologi får du ein allsidig fagleg, analytisk og metodisk kompetanse som samfunnet og næringslivet treng. Du får evne til å fortolke, forstå og forklare ulike samfunnsfenomen.
 • Lengde2 År
 • Plassar27
 • KarakterkravMinimum C
 • SpråkNorsk
 • Studiepoeng120
 • StartHaust

Hovedinnhold

Velkommen til masterstudiet i sosiologi ved Det samfunnsvitskaplege fakultet.

Frammøte: Onsdag 14. august kl. 10.00: Velkommen til det samfunnsvitskaplege fakultetet, i Egget på Studentsenteret.

Program: Her finn du program for studiestarten.

Ta med: Du treng ikkje ta med deg noko spesielt den første dagen.

Bli klar som student: Meir informasjon om det du treng å vite og gjere før studiestart, finn du på Ny student-siden.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Informasjonssenteret på 55 58 98 50 eller studierettleiar.svfa@uib.no. 

Kva lærer du?

På masterprogrammet i sosiologi får du ein kombinasjon av generell kunnskap i teori og metodekunnskap. I løpet av programmet får du kunnskapar og ferdigheiter i empirisk sosiologi. Det får du blant anna ved å bruke statistiske analyseteknikkar og kvalitative tilnærmingar. 

Ein student som tar masterprogram i sosiologi  

 • lærer å skaffe seg relevant informasjon om samfunnsspørsmål, å analysere desse med relevante metodar og teoretisk kunnskap, og å gi munnlege og skriftlege presentasjonar av resultata, basert på sakleg argumentasjon 
 • utviklar analytiske kapasitetar og sjølvstendig vurderingsevne i møte med ulike samfunnsspørsmål 
 • har velutvikla forståing av kva som ligg til grunn for samfunnsvitskapleg kunnskap og om samfunnsforskinga sine etiske reglar 

Du kan fordjupe deg i tema som  

 • velferdsstatens institusjonar og verkemåte 
 • sosial ulikskap, kjønnsrelasjonar og klasseforhold 
 • arbeidslivets organisering og endring 
 • utdanning og utdanningsval 
 • migrasjon og etniske relasjonar 
 • familie og livsløp 

Full liste med læringsutbyte

Studiekvardag

Masterprogrammet held til på Sosiologisk institutt. Det første året  skal du innom både kvalitativ og kvantitativ metode i tillegg til sosiologiske teoritradisjonar og analyse.  Studiet er sett samen av forelesingar, seminargrupper, masteroppgåve og sjølvstudium. Dei to første semestra vil det vere mest forelesingar og seminargrupper (om lag 4-8 timar pr veke). Dei to siste semestra består av arbeid med masteroppgåva.  

Første semester blir du orientert om forskingsprofilar og faglege interesseområde til dei vitskapleg tilsette. Sjølve masteroppgåva strekker seg over to semester. Du får rettleiing i utforminga av prosjektskissa og i arbeidet med masteroppgåva. I arbeidet får du fast plass på lesesalen for masterstudentane.  

Om du skriv masteroppgåve med tema innanfor eit av instituttets profilområde, kan du bli knytt til ei av forskargruppene ved instituttet.  

Korleis er det å studere sosiologi? Kva skriv studentane masteroppgåver om? 

Meir informasjon under

Sosiologi, mastergrad

Produsent:
UiB

Kva kan du jobbe med?

Vanlege arbeidsplassar etter fullført master i sosiologi er: 

 • Administrativt arbeid i kommunar, fylkeskommunar og stat 
 • Bedriftsutvikling 
 • Internasjonalt arbeid  
 • Arbeid i departement 
 • Politikk 
 • Utdanning og opplæring 
 • Forsking 
 • Ideelle organisasjonar 
 • Prosjektarbeid 
 • Informasjons- og kommunikasjonsarbeid 

Med masteroppgåve kan du fordjupe deg innanfor tema i sosiologien som du er interessert i, og rette oppgåva inn mot ønska karrierevegar.  

Meir informasjon under

Sosiologi

Produsent:
UiB

Her finn du historier frå nyutdanna sosiologar

Opptakskrav og søknadsfrist 

For å søke på dette studieprogrammet må du oppfylle 

Søknadsfristen er 15. april. 

Søk her 

Oppbygging

Mastergraden i sosiologi har fem obligatoriske emne (50 studiepoeng), eit valfritt emne på 10 studiepoeng og ei masteroppgåve på 60 studiepoeng.  

1. semester, haust 

 • SOS302 Sosiologiske teoritradisjonar (10 studiepoeng) 
 • SOS304 Metode – kvalitative tilnærmingar (10 studiepoeng) 

Vel eit valemne:  

 • SOS320 Velferd, ulikskap og livsløp (10 studiepoeng) 
 • SOS321 Migrasjon, integrasjon og mobilitet (10 studiepoeng) 
 • SOS322 Arbeid, klasse og utdanning (10 studiepoeng) 

 2. semester, vår 

 • SOS301 Sosiologisk analyse (10 studiepoeng) 
 • SOS303 Metode – statistisk analyse (10 studiepoeng) 
 • SOS340 Prosjektutvikling (10 studiepoeng)  

 3. semester og 4. semester  

 • SOS360 Masteroppgåva (60 studiepoeng) 

Sjå oversikt over studieløp

Utveksling

Du kan ta delar av utdanninga di utanlands, og vi har fleire utvekslingsavtalar. Studentar på utveksling må ta emne i sosiologi til erstatning for dei obligatoriske emna i graden.  

Vi hjelper deg med å finne utdanningstilbod frå våre samarbeidspartnarar som er mogleg å gjennomføre på masternivå.  

Slik reiser du på utveksling 

Vidare studiemoglegheiter

Du kan bli lektor om du tar eit år med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), som gir undervisningskompetanse i samfunnsfag. Svært mange sosiologar arbeider som lektorar i vidaregåande utdanning.

Du kan ta doktorgrad (ph.d.) ved å søke opptak til forskarutdanninga

Spørsmål om studiet? 

Telefon: 55 58 90 56 

E-post: studieveileder@sos.uib.no  

Studieplan

Ein studieplan er eit formelt dokument mellom deg som student og Universitetet i Bergen. Studieplanen skal gi tydelege rammer for studiet, beskrive læringsmåla du skal oppnå og korleis studiet er bygd opp. 

Les heile studieplanen

Søk her​​​​​​​