Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Opptak - Ph.d. - Forskerutdanning - Doktorgrad

Hvordan søke opptak

Søknad om opptak til forskerutdanningen skrives på eget søknadsskjema.

Hovedinnhold

Opptak for ansatte i stipendiatstilling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetet har en egen veiledning for søkere til stipendiatstilling ved fakultetet. Kriteriene for vurdering fremgår i fakultetets retningslinjer for vurdering av søkere til stipendiatstillinger. Søkere som blir tilsatt i stipendiatstilling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, vil få opptak i forbindelse med tilsetting. Innen en måned etter opptaksvedtaket skal stipendiaten formalisere opptaket med en avtale om opptak til ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Opptak for ansatte med ekstern arbeidsgiver

Søkere med annen arbeidsgiver enn Det samfunnsvitenskapelige fakultet, må søke om opptak. Før søknaden sendes til fakultetet må søker henvende seg til aktuelt institutt for å få en vurdering fra en potensiell hovedveileder. Det skal normalt søkes om opptak til ph.d.-utdanning innen tre (3) måneder etter oppstart av det forskningsprosjektet som skal lede frem til ph.d.-graden. Dersom det gjenstår mindre enn ett (1) års fulltidsarbeid med forskningsprosjektet ved søknadstidspunkt, bør søkeren avvises.

Søknadsskjema

Søknaden sendes til Det samfunnsvitenskapelige fakultet for registrering. Fakultetet sørger deretter for å videresende søknaden til det aktuelle institutt for vurdering. 

Søknader som ikke er fullstendig utfylt og som ikke inneholder alle obligatoriske vedlegg kan bli avvist. Vedleggsliste og veiledning for utfylling er tatt inn i søknadsskjemaet. Søknad om opptak skrives på eget søknadsskjema: bokmål versjon - nynorsk versjon

Søknad om opptak skal inneholde følgende vedlegg:

  • vitnemål (for søkere med utenlandsk utdanning må vitnemål på både bachelor- og mastergrad leveres)
  • cv
  • sammendrag av masteroppgave
  • prosjektbeskrivelse på 5-10 sider, inkludert budsjett og framdriftsplan
  • faglig vurdering fra veileder
  • dokumentasjon på finansiering og rettigheter ved sykdom (kopi av tilsettingsbrev/arbeidskontrakt/tilsagnsbrev)
  • erklæring fra arbeidsgiver om finansiering av driftskostnader

Søknader om opptak behandles fortløpende.

Vurdering

Søknaden skal vurderes av det aktuelle instituttet, som avgir innstilling til fakultetet. Det er instituttleder eller den/det organ instituttleder bemyndiger, som avgir innstilling.

Instituttet skal påse at søknaden er fullstendig og at kravene til utdanningsbakgrunn og finansiering er oppfylt. Dersom kravet til utdanningsbakgrunn ikke er oppfylt, og instituttet likevel anbefaler opptak, må dette kommenteres spesielt og eventuelt om kandidaten bør pålegges tilleggsutdanning før opptak. Videre skal instituttet påse at det foreligger en reell faglig vurdering av prosjektbeskrivelsen fra den foreslåtte hovedveilederen.

Som ledd i vurderingen skal instituttet ta stilling til om prosjektet kan gjennomføres med de økonomiske midler som kandidaten har til rådighet. Hvis instituttet anbefaler opptak av kandidater som har en finansieringsplan hvor det ikke inngår driftsmidler, skal det legges ved en erklæring om at instituttet vil stille til rådighet nødvendige midler for at kandidaten kan gjennomføre sin doktorgradsutdanning på forsvarlig måte. Minimumsbeløpet er for tiden kr 36 000, men behovet må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Innstilling

På grunnlag av prosjektbeskrivelsen skal instituttet utarbeide en innstilling basert på Veiledning for bedømmelse av søkere til stipendiatstillinger ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen. Konklusjonen – om instituttet anbefaler opptak eller ikke – skrives også direkte i søknadsskjemaets punkt 12.

Vedtak

Instituttet oversender søknad med innstilling til fakultetet. Fakultetet vurderer om formelle kvalifikasjonskrav er innfridd. Vedtak fattes av dekanus. Ved opptak oppnevnes samtidig en hovedveileder og eventuelt medveileder(e).

Alle søkere får skriftlig melding fra fakultetet om vedtaket.