Hjem
Ansattsider for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Retningslinjer for vurdering av søkere til stipendiatstilling

Det samfunnsvitenskapelige fakultet har utarbeidet retningslinjer for vurdering av søkere til stipendiatstillinger.

Hovedinnhold

 

Stilling som stipendiat er en åremålsstilling og har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Normal åremålsperiode er 4 år med 25 % pliktarbeid. Ansettelsesperioden skal omfatte 3 år med ren forskerutdanning. Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling slik at total tid til forskerutdanning blir 3 år.

Opptak til forskerutdanningen er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat. Se for øvrig Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Komité

Instituttleder oppnevner en innstillingskomité. Komiteen skal bestå av minst to vitenskapelig ansatte på minimum førsteamanuensisnivå og en personalkonsulent som bidrar med administrativ støtte. I særlige tilfeller kan en postdoktor med kompetanse innenfor sentrale deler av fagområdet benyttes. UiB-ansatte postdoktorer uten pliktarbeid kan ikke benyttes. Begge kjønn skal være representert i komiteen, med mindre det kan begrunnes at slik representasjon ikke er mulig. Ett av medlemmene skal oppnevnes som leder.

I tillegg til denne veiledningen, utgjør følgende dokumenter grunnlag for bedømmelseskomiteens arbeid:

Mandat

Komiteen har ansvar for å vurdere søkernes faglige kvalifikasjoner, prosjektbeskrivelse og personlige egenskaper. Komiteen inviterer de kandidatene den anser som faglig sett best kvalifiserte til intervju. Intervju og eventuelle referanser brukes til å få fram kandidatenes motivasjon, personlige egenskaper og ferdigheter som er relevante for stillingen. Innstillende myndighet eller stillingens nærmeste overordnede bør være tilstede på intervjuene.

Komiteen utarbeider en rapport med informasjon om rekrutteringsprosessen, begrunnelse for valg av kandidater til intervju, oversikt over de aktuelle kandidatenes kvalifikasjoner, praksis og inntrykk fra intervju og referanser. Komiteen skal gi en samlet, sammenlignende vurdering av de best kvalifiserte søkerne og rangere dem. Normalt skal minimum tre personer rangeres.

Rapporten skal foreligge innen en måned etter at komiteen har mottatt alle dokumenter.

Vurdering

I vurderingen av søkerne skal det legges vekt på:

  1. Grunnkvalifikasjoner
  2. Vitenskapelige kvalifikasjoner
  3. Prosjektkvalitet
  4. Personlig egnethet

1. Grunnkvalifikasjoner

Omfanget av utdanningsbakgrunnen må normalt tilsvare en mastergrad på 120 studiepoengs omfang som bygger på en bachelorgrad på 180 studiepoengs omfang (normalt 2+3 år), eller en integrert mastergrad av 300 studiepoengs (5 års) omfang. I mastergraden skal det normalt inngå et selvstendig arbeid av et omfang på minimum 30 studiepoeng.

Det forutsettes at mastergraden har en teoretisk-empirisk innretning. En praktisk innrettet mastergrad («erfaringsbasert») som ikke gir det forskningsforberedende nivået som forutsettes for opptak kan ikke godkjennes.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet godkjenner også ettårige mastergrader som grunnlag for opptak til ph.d.-programmet dersom den aktuelle graden 

  1. utgjør del av en helhetlig høyere utdanning som totalt tilsvarer minst fire års universitetsutdanning i Norge,  
  2. har et nivå tilsvarende kravene til norske mastergrader
  3. inneholder tilstrekkelig og relevant metodeopplæring, og 
  4. inneholder et selvstendig arbeid som har et omfang på minimum 30 studiepoeng.

Dersom søkeren kan dokumentere relevante tilleggs emner på masternivå og/eller andre klart forskningsrelevante aktiviteter (vitenskapelig arbeid/produksjon) kan dette inngå i vurderingen av punkt 2, 3 og 4 over. 

Mastergraden skal vanligvis være innen det fagområdet det søkes opptak om. Mener fagmiljøet at søkeren mangler nødvendige kunnskaper innen fagfeltet, kan fakultetet, etter anbefaling fra fagmiljøet, pålegge tilleggskrav utover den obligatoriske opplæringsdelen i ph.d.-programmet.  

Minstekravet for søkere skal normalt være B, eller tilsvarende, både på det selvstendige arbeidet og for mastergraden som helhet. Det blir lagt spesiell vekt på karakteren på det selvstendige arbeidet. 

Søkere som har mastergrad fra utenlandsk lærested, eller som ikke har mastergrad innen fagområdet det søkes opptak til, skal legge ved oversikt over pensum til mastergrad. Søkere fra ikke-europeiske universitet vil normalt ikke få medregnet sitt første år med høyere utdanning.

I vurderingen av søkerne skal det tas hensyn til om kandidaten har tilleggsutdanning som er relevant for det aktuelle forskningsprosjektet. Relevant praksis i form av forsknings- og/eller assistentarbeid i studietiden og/eller etter avsluttet studium skal gis uttelling i vurderingen av aktuelle søkere.

2. Vitenskapelige kvalifikasjoner

Komiteen skal legge særlig vekt på vitenskapelige kvalifikasjoner dokumentert gjennom skriftlige arbeider i tillegg til masteroppgave, med prioritet for internasjonalt rettete publikasjoner hvor søkeren er ene- eller medforfatter. I "Veiledning for søkere" bes søkerne om å angi egen innsats i eventuelle fellesarbeid og legge ved en medforfattererklæring.

Søkeren er bedt om tydelig å avmerke de vitenskapelige arbeidene som anses som mest betydningsfulle.

3. Prosjektkvalitet

I vurderingen av prosjektets kvalitet skal komiteen legge vekt på i hvilken grad arbeidet vil kunne føre fram til en avhandling av internasjonal standard og på et høyt faglig nivå når det gjelder problemformuleringer, begrepsmessig presisering, metodisk, forskningsetisk, teoretisk og empirisk grunnlag, dokumentasjon og framstillingsform. Videre skal komiteen legge vekt på i hvilken grad forskningsarbeidet representerer et selvstendig bidrag til eksisterende kunnskap. Slike bidrag kan være begrepsanalyse, teori- og metodeutvikling og empiriske bidrag.

Det må legges stor vekt på realismen i forskningsprosjektet. Komiteen må vurdere nøye om innhold og rammebetingelser for prosjektet er av en slik art at det med stor sannsynlighet kan gjennomføres innenfor rammen av stipendperioden, dvs. tre år. I denne vurderingen må komiteen være oppmerksom på at det vil bli gjort fradrag for en eventuell tidligere ansettelse i rekrutteringsstilling, hvor vedkommende har arbeidet med (deler av) prosjektet.

4. Personlig egnethet

Komiteen skal foreta en vurdering av personlig egnethet for de kandidatene komiteen anser som faglig sett best kvalifiserte. Dette skal gjøres gjennom intervju og eventuelt referanseinnhenting. Innstillende myndighet eller stillingens nærmeste overordnede bør være tilstede på intervjuene.

Intensjonen med intervjuet er å gi søkerne utfyllende informasjon om stillingen, få informasjon om søker utover skriftlig søknad for å sikre best mulig vurderingsgrunnlag og få belyst egnethet ut ifra de krav som ligger til stillingen.

Vurderingen av personlig egnethet må i stor grad bygge på skjønn. Dersom personlig egnethet skal kunne tillegges avgjørende vekt ved rangeringen av ellers kvalifiserte søkere, må komiteen sørge for at den har et forsvarlig faktisk grunnlag for vurderingen. Det bør gå klart frem av rapporten hvilke egenskaper ved en ellers godt kvalifisert søker som tilsier at vedkommende sin personlige egnethet for stillingen er dårligere. I så fall må saken være tilstrekkelig opplyst med hensyn til dette kriteriet. Egenskapene som vektlegges må ha relevans for arbeidet som skal utføres.

Innstilling

Rangering

I rangeringen av søkerne skal komiteen vurdere grunnkvalifikasjoner, vitenskapelige kvalifikasjoner, prosjektkvalitet og personlig egnethet. Faglige kvalifikasjoner er et ubetinget krav.

Komiteen skal gi en klar vurdering av søkernes faglige kvalifikasjoner vurdert opp mot utlysningsteksten og de formelle krav som stilles, i tillegg til å rangere de søkerne som er best kvalifisert.

Dersom noen av de rangerte søkerne tidligere har hatt en rekrutterings- eller ansettelsesperiode hvor vedkommende har arbeidet med (deler av) prosjektet, skal dette gjøres klart i innstillingen.

Innstillingsmyndighet

Rapporten fra komiteen danner utgangspunkt for videre behandling i fakultetets innstillings- og ansettelsesorganer.

Instituttleder ved gjeldende institutt er innstillende myndighet. Instituttleder skal finne fram til den av søkerne som ut fra en helhetsvurdering er best kvalifisert til stillingen, rangere aktuelle kandidater og fremme forslag til vedtak overfor ansettelsesorganet.

Er det tre eller flere kvalifiserte søkere til en stilling, skal minst tre kvalifiserte søkere innstilles i den rekke følge de bør komme i betraktning. Er det to kvalifiserte søkere, skal begge innstilles.

Ved valget mellom søkere som er tilnærmet like godt kvalifiserte, skal det legges vekt på likestillingshensyn ved innstillingen, hvis det ene kjønn er klart underrepresentert innen den aktuelle stillingskategori på vedkommende fagområde.

Innstillingen skal være en skriftlig uttalelse om søkernes utdanning, vitenskapelige og andre formelle kvalifikasjoner, arbeidserfaring og personlig egnethet for stillingen på bakgrunn av krav i utlysning, søknadene og uttalelse fra komiteen.