Hjem
Ansattsider for Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Vurdering av søkere til ph.d.-programmet med ekstern arbeidsgiver

Vurdering og opptak av kandidater med ekstern arbeidsgiver

Hovedinnhold

Søkere med annen arbeidsgiver enn Det samfunnsvitenskapelige fakultet, må søke om opptak. Før søknaden sendes til fakultetet må søker henvende seg til aktuelt institutt for å få en vurdering fra en potensiell hovedveileder. Det skal normalt søkes om opptak til ph.d.-utdanning innen tre (3) måneder etter oppstart av det forskningsprosjektet som skal lede frem til ph.d.-graden. Dersom det gjenstår mindre enn ett (1) års fulltidsarbeid med forskningsprosjektet ved søknadstidspunkt, bør søkeren avvises.

Søknadsskjema

Søknaden sendes til Det samfunnsvitenskapelige fakultet for registrering. Fakultetet påser at søknaden er fullstendig utfylt og inneholder alle obligatoriske vedlegg før søknaden videresendes til det aktuelle institutt for vurdering. 

Vurdering og innstilling

Søknaden skal vurderes av det aktuelle instituttet, som avgir innstilling til fakultetet. Det er instituttleder eller den/det organ instituttleder bemyndiger, som avgir innstilling. Instituttene oppfordres til å inkludere flere fagpersoner i vurderingen av opptakssakene.

I vurderingen av søkerne skal instituttene legge vekt på:

Grunnkvalifikasjoner

Påse at kravene til utdanningsbakgrunn og karakterkrav er oppfylt. Dersom kravet til utdanningsbakgrunn ikke er oppfylt, og instituttet likevel anbefaler opptak, må dette kommenteres spesielt og eventuelt om kandidaten bør pålegges tilleggsutdanning før opptak, eller i begynnelsen av forskerutdanningsløpet

Vitenskapelige kvalifikasjoner

Kommentere eventuelle vitenskapelige kvalifikasjoner dokumentert gjennom skriftlige arbeider i tillegg til masteroppgave. Publikasjoner, der arbeidet til søkeren klart kan identifiseres, kan inngå i vurderingen av grunnkvalifikasjoner

Prosjektkvalitet - vurdering fra veileder

Påse at det foreligger en reell faglig vurdering av prosjektbeskrivelsen fra den foreslåtte interne hovedveilederen. 

I vurderingen av prosjektets kvalitet skal foreslått hovedveileder:

 1. Omtale i hvilken grad arbeidet vil kunne føre fram til en avhandling av internasjonal standard og på et høyt faglig nivå når det gjelder problemformuleringer, begrepsmessig presisering, metodisk, teoretisk og empirisk grunnlag, dokumentasjon og framstillingsform
 2. Omtale i hvilken grad forskningsarbeidet representerer et selvstendig bidrag til eksisterende kunnskap. Slike bidrag kan være begrepsanalyse, teori- og metodeutvikling og empiriske bidrag
 3. Omtale realismen i forskningsprosjektet
 4. Vurdere nøye om innhold og rammebetingelser for prosjektet er av en slik art at det med stor sannsynlighet kan gjennomføres innenfor rammen av stipendperioden, dvs. tre år

Dersom det er mangler i vurderingen fra hovedveileder skal instituttet inkludere dette i sin innstilling. 

Finansiering og arbeidsvilkår

 • Påse at kravet til finansiering av livsopphold og forskningsutgifter for hele forskerutdanningsperioden er oppfylt
 • Påse at lønn/stipend tilfredsstiller UDIs krav til inntekt hvis søkeren kommer fra land utenfor Schengen (I 2021 minst 123 519 kr per år)
 • Påse at finansieringskilden kan gi forlengelse av lønn/stipend ved eventuell permisjon (sykdom, barn eller velferdspermisjon)
 • Påse at finansieringskilden kan bidra med midler for å dekke utgifter til kontorplass og annen nødvendig infrastruktur
 • Påse at minst 50 % av arbeidstiden kan benyttes til forskerutdanningen. Dette innebærer en samlet opptaksperiode på maksimalt 6 år
 • Påse at søker har tilgang til nødvendige driftsmidler 
 • Ta stilling til om prosjektet kan gjennomføres med de økonomiske midler som kandidaten har til rådighet

Hvis instituttet anbefaler opptak av kandidater som har en finansieringsplan hvor det ikke inngår driftsmidler skal det legges ved en erklæring om at instituttet vil stille til rådighet nødvendige midler for at kandidaten kan gjennomføre sin doktorgradsutdanning på forsvarlig måte. Minimumsbeløpet er for tiden kr 36 000, men behovet må vurderes i hvert enkelt tilfelle

Konklusjon

På bakgrunn av en helhetlig vurdering av søkeren skal det i innstillingen skrives en konklusjon – om instituttet anbefaler opptak eller ikke

Vi gjør ellers oppmerksom på at kandidaten normalt skal tilbys minst én biveileder, i tillegg til hovedveileder. Hovedveileder oppnevnes ved opptak. Biveileder bør senest oppnevnes ved inngåelse av ”Avtale ved opptak til organisert forskerutdanning”.

Vedtak

Instituttet oversender sin innstilling til fakultetet. Fakultetet vurderer om formelle kvalifikasjonskrav er innfridd. Vedtak fattes av dekanus. Ved opptak oppnevnes samtidig en hovedveileder og eventuelt medveileder(e).Alle søkere får skriftlig melding fra fakultetet om vedtaket.