Hjem
Ansattsider for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Veiledning for søkere til stipendiatstilling

Det samfunnsvitenskapelige fakultet har utarbeidet en veiledning for søkere til stipendiatstillinger ved fakultetet.

Hovedinnhold

Vi ønsker med dette veiledningsdokumentet å hjelpe søkere med å utforme sin søknad slik at totalkompetansen blir anskueliggjort best mulig. En god søknad skal være komplett og velordnet. I søknaden skal arbeidsgiver finne svar på alle sine spørsmål.

Søknad

Søknad med alle vedlegg skal legges inn elektronisk via www.jobbnorge.no:

 • En kort redegjørelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke på stillingen
 • Navn og kontaktopplysninger til to referansepersoner, en av disse må være hovedveilederen på masteroppgaven eller tilsvarende oppgave
 • Prosjektbeskrivelse
 • CV
 • Karakterutskrifter og vitnemål fra bachelor og mastergrad
 • Relevante attester
 • Eventuell liste over vitenskapelig arbeid (publikasjonsliste)
 • Eventuelle publikasjoner
 • Dersom du har mastergrad fra utenlandsk lærested, eller 2-årig disiplinbasert mastergrad (eller tilsvarende) innen et annet fagområde enn du vil bli tilknyttet, kan du bli bedt om å sende inn en oversikt over pensum til den mastergraden du har oppnådd

Søknaden må inneholde alle opplysninger og alt materiale som det skal tas hensyn til ved vurderingen av dine faglige kvalifikasjoner.

Vedlegg

Her følger råd og veiledning til utfylling av vedleggene:

CV

Du bør organisere din CV i oversiktlige kapitler: Personalia, Utdanning, Arbeidserfaring, Undervisningserfaring, Vitenskapelig virksomhet, Populærvitenskapelig virksomhet og Administrativ erfaring. Etternavn bør påføres i øvre venstre hjørne av samtlige sider.

Prosjektbeskrivelse

En plan for forskningsarbeidet i form av en prosjektbeskrivelse på normalt 5-8 sider skal følge søknaden. Prosjektbeskrivelsen skal gjøre rede for tema, problemstillinger og valg av teori og metode. Her følger noen momenter man bør ta hensyn til under utarbeidelse av prosjektbeskrivelsen:

 • Søkeren må dokumentere god kjennskap til forskningsområdet, både nasjonalt og internasjonalt.
 • Problemstillingen må være klart framstilt og tilfredsstillende avgrenset. Det må vises at prosjektet innebærer en utvidelse av eksisterende kunnskap, og/eller at kunnskapen gir grunnlag for videre forskning på feltet.
 • Det må vises at de metodene og teoriene som tenkes brukt, er godt egnet til å besvare problemstillingen, eller at det er gode muligheter til å utvikle den nødvendige metode og teori. Analysemetoder må beskrives.
 • Vurderinger knyttet til forskningsetikk. Det skal fremgå av søknaden om prosjektet er avhengig av tillatelse fra forskningsetiske komiteer eller andre myndigheter eller fra private (som informanter, pasienter og foreldre). Slike tillatelser bør om mulig være innhentet og legges ved søknaden.
 • Søker må vurdere om forskningsprosjektet innebærer behandling av personopplysninger.
 • Framdriftsplan for de ulike delene av forskningsprosjektet, herunder eventuelle utenlandsopphold.
 • Planer for opplæringsdelen og faglig formidling.
 • Budsjett med henblikk på utgifter til drift: programvare, bøker, kurs, datainnsamling, feltarbeid og lignende.
 • Opplysninger om eventuelle immaterialrettslige avtaler som er inngått med tredjeparter.
 • Det skal sannsynliggjøres at prosjektet kan gjennomføres på normert tid og innen de økonomiske rammebetingelsene som foreligger.

Vitenskapelig arbeid med liste over disse

Dersom du har gitt ut vitenskapelige arbeider ut over gradsavhandlinger, ber vi deg opprette en liste over disse.

Publikasjoner som har spesiell relevans for prosjektet, eller andre vitenskapelige arbeider som du ønsker det skal tas hensyn til ved søknadsvurderingen, merkes av i listen.

Eneforfatterskap teller i alminnelighet mer enn medforfatterskap. Du må derfor angi din egen innsats i eventuelle fellesarbeid og legge ved en medforfattererklæring.

Vitnemål/attester

Kopi av vitnemål og karakterutskrifter må være bekreftede. Attester og annen dokumentasjon du mener er relevant, kan også vedlegges

Vurdering

Vurdering og vektlegging av kvalifikasjoner

I vurderingen av søkerne legges det vekt på grunnkvalifikasjoner, vitenskapelige kvalifikasjoner, prosjektkvalitet og personlig egnethet. Innenfor grunnutdanningen tillegges masteroppgaven og karakteren for den samlede mastereksamen størst vekt.

Prosessen videre

De best kvalifiserte kandidatene vil bli invitert til intervju. Instituttleder ved gjeldende institutt har innstillingsmyndighet, og vil finne fram til den av søkerne som ut fra en helhetsvurdering er best kvalifisert til stillingen, rangere aktuelle kandidater og fremme forslag til vedtak overfor ansettelsesorganet.

Du kan beregne at det vil ta inntil 3 måneder fra søknadsfrist til eventuell ansettelse er foretatt. Alle søkere vil få beskjed på oppgitt e-postadresse om utfallet av prosessen når innstilt kandidat har takket ja til stillingen.

Diverse informasjon

 • Utdanning: For opptak til forskerutdanningen ved fakultetet kreves gjennomført 5-årig mastergrad eller tilsvarende utdanning innen det fagområdet søkeren vil bli tilknyttet. Minstekravet for søkere som har vitnemål med bokstavkarakterer, skal normalt være B både på masteroppgaven og for mastergraden som helhet.
 • Veileder(e): Opptak til forskerutdanningen forutsetter at instituttet har veiledningskapasitet i forhold til ditt prosjekt.
 • Nåværende stilling: Søkere som har fulltids doktorgradsstipend (fra NFR eller tilsvarende kilder), kommer normalt ikke i betraktning.
 • Tidligere stipend: Ansettelsesperioden for universitetsstipendiater er 4 år, inkludert pliktarbeidstid som utgjør 25 % av samlet ansettelsestid. Det blir gjort fradrag for evt. tidligere ansettelse i rekrutteringsstilling. Er eller har du vært ansatt i stipendiatstilling, må du oppgi nøyaktig antall måneder ansettelsesforholdet har vart. Unntatt fra dette er studentstipend og stipend som ikke er knyttet til forskerutdanning.
 • Forskerutdanningen: Stipendiaten som blir tilbudt stillingen blir tatt opp i fakultetets forskerutdanning fra ansattdato. Stipendiaten vil motta brev om dette i posten. Forøvrig kan du finne informasjon om fakultetets forskerutdanning på våre nettsider.
 • Avtale ved opptak til organisert forskerutdanning: Det er utarbeidet en standardavtale ved opptak til organisert forskerutdanning ved UiB, som bl.a. regulerer forholdet mellom den enkelte kandidat og respektive institutt, veileder(e) og eventuell ekstern arbeidsgiver. Avtalen inngås i forbindelse med opptak til forskerutdanningen.
 • Overdragelse av rettigheter til Universitetet i Bergen: Alle ph.d.-kandidater skal inngå kontrakt med sin arbeidsgiver som regulerer rettigheter til økonomiske utnyttelse av forskningsresultater.
 • Driftsmidler: For tiden har stipendiatene kr. 36.000,- pr år i driftsmidler til kjøp av bøker, programvare, konferansedeltakelse, feltarbeid/datainnsamling o.a. Instituttene stiller til rådighet kontorplass med PC m.m. Instituttet dekker utgifter til feltarbeid/datainnsamling ut over de ordinære driftsmidlene, såfremt instituttet godkjenner budsjett i søknaden (se under ”Prosjektbeskrivelse”). Etter opptak i forskerutdanningen er det også mulig å søke fakultetet om støtte til utenlandsopphold ved forskningsinstitusjon.