Hjem
Ansattsider for Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Veiledning sakkyndig vurdering

Veiledning for bedømmelse til mellomstillinger

Det samfunnsvitenskapelige fakultet har utarbeidet en veiledning for bedømmelse til mellomstillinger.

Hovedinnhold

Minstekrav for å bli ansatt i fast vitenskapelig stilling ved Universitetet i Bergen, er doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende faglig nivå. Ved kunngjøring av den enkelte stilling kan det stilles mer spesifiserte krav. Ansettelsesmyndigheten kan stille krav om at den som blir ansatt forplikter seg til å gjennomgå en bestemt opplæring, for eksempel pedagogisk basisutdanning, innen en fastsatt frist, jfr. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger kap.1.

I tillegg til denne veiledningen utgjør følgende dokumenter grunnlag for bedømmelseskomiteens arbeid:

Bedømmelseskomité

Søkere til mellomstillinger skal vurderes av en bedømmelseskomité.

Komiteen skal sammensettes slik at den har kompetanse til å vurdere alle søkerne som oppfyller vilkårene i utlysningen og stillingsbeskrivelsen. Begge kjønn skal være representert i den sakkyndige komiteen, med mindre det kan begrunnes at slik representasjon ikke er mulig. Kun én av de sakkyndige kan være ansatt ved UiB. På de fagområder hvor det er hensiktsmessig skal det så langt det er mulig være minst en sakkyndig fra utlandet.

Minst én av de sakkyndige skal ha professorkompetanse, og de øvrige minst førsteamanuensiskompetanse eller tilsvarende kompetanse innenfor sentrale deler av fagområdet. Ett av medlemmene skal oppnevnes som leder.

I tillegg til de ordinære sakkyndige – og etter forslag fra disse – kan det i særlige tilfeller utpekes en eller flere spesialsakkyndige til å uttale seg om deler av det materiale søkerne har sendt inn. Eventuelle spesialsakkyndige avgir individuelle vurderinger som oversendes til veiledning for de ordinære sakkyndige.

Mandat

Første utvelging av kvalifiserte søkere

På bakgrunn av søknad, CV og liste over vitenskapelige arbeider skal komiteen foreta en gjennomgang av alle søknadene og finne frem til hvilke søkere den anser som faglig sett best kvalifiserte. Det skal gis en kort, likeverdig og individuell omtale av alle søkerne. Komiteen gir deretter en begrunnelse for utvelgelsen av de søkerne den anser som faglig sett best kvalifiserte.

Denne gruppen blir invitert til å levere inntil 10 vitenskapelige arbeider for vurdering.

Bedømmelse

Den sakkyndige komiteen vurderer sistnevnte gruppe og foretar en begrunnet rangering.

Sakkyndig bedømmelse skal normalt foreligge innen tre måneder etter at komiteen har mottatt alle dokumenter.

 

Vurderingsgrunnlag

Ved vurdering av søkerne skal det særlig legges vekt på følgende kvalifikasjoner:

 1. Vitenskapelige kvalifikasjoner
 2. Pedagogiske kvalifikasjoner
 3. Administrativ erfaring

Søkerne er bedt om å inndele sin skriftlige produksjon i følgende kategorier:

 • Gradsavhandlinger, monografier
 • Publikasjoner i vitenskapelige tidsskrifter med refereeordning
 • Publiserte bokverk/bokkapitler
 • Publikasjoner i fagtidsskrifter uten refereeordning
 • Publiserte oversiktsframstillinger (oversiktsartikler, resymé, utdrag osv.)
 • Forskningsrapporter i f.eks. intern rapportserie
 • Publiserte populærvitenskapelige framstillinger, upubliserte undervisningskompendier og utredninger.
 • Framstillinger av andres arbeid (bedømmelser, anmeldelser, vurdering av innstillinger o.l.).
 • Annen skriftlig produksjon

Vitenskapelige kvalifikasjoner

Sammen med søknaden skal det følge en fullstendig liste over søkerens vitenskapelige arbeid. Søkeren skal selv peke på de vitenskapelige arbeidene (opp til 10) som anses viktigst i produksjonen.  Alle utpekte arbeid må være blant de som sendes inn for bedømmelse. Bedømmelseskomiteen har anledning til å konsentrere seg om en særlig grundig vurdering av disse utvalgte arbeidene. Den øvrige produksjon kan også vurderes, spesielt for å finne om søkerens forskning har den nødvendige bredde, eller for å avklare rangeringen av søkerne.

A. Egen forskning

For å kvalifisere til mellomstilling må søkeren legge fram egne vitenskapelige arbeid av god kvalitet. Arbeidene må inneholde selvstendige bidrag til det aktuelle fagfelt.

Arbeidene bør være publisert, fortrinnsvis i tidsskrifter med refereeordning, på forlag med refereeordning eller i gradsbedømt monografi - eller klart være av en slik kvalitet at de kvalifiserer for slik offentliggjøring og utbredelse.

Eneforfatterskap eller førsteforfatterskap bør i alminnelighet telle mer enn medforfatterskap. I "Veiledning for søkere" bes søkerne om selv å angi hva deres innsats i eventuelle fellesarbeid har vært.

Bedømmelseskomiteen skal legge vekt på søkerens produksjon i de siste fem år. I den samlete vurdering skal likevel alle arbeid inngå, særlig med tanke på produktivitet og bredde.

Dersom søkere står tilnærmet likt på de utvalgte arbeid, er det naturlig å gi total produksjon avgjørende vekt i den innbyrdes rangering.  Ved vurdering av omfang av den vitenskapelige produksjonen skal det tas hensyn til dokumenterte foreldre- og omsorgspermisjoner.  Dersom søkeren har betydelig produksjon i tilgrensende fagområder som er klart relevant for den aktuelle stillingen, skal dette gis meritterende verdi.

Det skal legges vekt på evne til å utvikle og gjennomføre forskningsprosjekter, samarbeid i grupper, gjerne på tvers av faglige skillelinjer samt evne til å skape kontakt i det internasjonale forskningsmiljø.

B. Populærvitenskapelig virksomhet

Dokumentert og god populærvitenskap skal være meritterende. Den populærvitenskapelige virksomhet vil kunne dokumenteres ved avholdte foredrag eller publiserte arbeid.

 

Utdanningsfaglig kompetanse

Det kreves utdanningsfaglig kompetanse. Søkeren kan erverve slik kompetanse etter at ansettelse har funnet sted. Utdanningsfaglig kompetanse skal dokumenteres gjennom en utdanningsfaglig mappe. Denne skal inneholde oversikt over praktisk erfaring og kompetanse, dokumentasjon av dette og et kortfattet refleksjonsnotat.

Dokumentasjon og kriterier vil være noe forskjellig for vitenskapelig og pedagogisk kompetanse. Men i begge tilfeller er det søkerens ansvar å dokumentere sine kvalifikasjoner, også slik at det gir grunnlag for kvalitativ vurdering.

Følgende sjekkliste vil gjøre kontroll, beskrivelse og sammenligning av søkernes kompetanse mer oversiktlig:

A. Pedagogisk basisutdanning

Kurs i universitetspedagogikk, praktisk pedagogisk utdanning, universitetsutdanning i pedagogikk eller tilgrensende fag, lærerprøve, etterutdanningskurs.

Dokumentasjon: vitnemål, kursbevis.

B. Refleksjonsnotat

 

C. Evalueringsrapporter

Dokumentasjon: Rapporter om studie- og undervisningsevaluering som omfatter søkerens undervisning omtales og vedlegges. Både framgangsmåtene og resultatene bør omtales og vurderes.

C. Undervisning, veiledning og eksamensarbeid

Undervisningsformer: forelesninger, seminarer, demonstrasjoner, øvinger, fjernundervisning m.v.

Veiledning: master-/hovedoppgaver, forskerutdanning o.a.

Deltaking i eksamener og andre former for vurdering av studenter, sensur.

D. Egne pedagogiske publikasjoner, kompendier og undervisningsmateriell

Dokumentasjon: Hvis materialet er omfattende, legges bare et representativt utvalg ved søknaden. Resten kan nevnes på en oversiktsliste.

E. Forsøks- og utviklingsarbeid

Rapporter som viser deltaking i prosjekter knyttet til utvikling av undervisning, så som alternative undervisningsformer, veiledning eller læringsmiljø. Dokumentasjon: Planer, rapporter, attester m.v.

F. Mottatte studentpriser

Dokumentasjon: mottatte priser med begrunnelser.

Administrativ erfaring

I vurderingen av søkere skal det også legges vekt på administrativ erfaring og kompetanse av forskjellig slag. Blant de viktigste momenter som bør vektlegges her er deltakelse i råd, utvalg, komiteer som arbeider innen forsknings- og utdanningsspørsmål på institutt-/fakultetsnivå, evt. universitetsnivå, forskningspolitiske engasjement, internasjonalt nivå (for eksempel FN-oppnevnte ekspertgrupper), administrasjon av større multinasjonale forskningsavtaler, administrasjon av forskningsprosjekter m.v.

Vurdering

Særlige forhold

For søkere som ikke har avlagt doktorgrad, må det godtgjøres på en overbevisende måte at søkeren har tilsvarende kompetanse i sin vitenskapelige produksjon.

Dersom det er tvil om en ellers kvalifisert søker kan gjennomføre undervisning på det foreskrevne språk, kan komiteen foreslå at søkeren avlegger en praktisk prøve på sin undervisningsferdighet.

Samlet vurdering og rangering

Komiteen skal gi en klar vurdering av søkernes faglige kvalifikasjoner vurdert opp mot utlysningsteksten og de formelle krav som stilles, i tillegg til å rangere de søkerne som er best kvalifisert.

Det må fremkomme av bedømmelsen hvem som er kvalifisert, og den faglige avstanden mellom de kvalifiserte må beskrives i tillegg til rangering. Bedømmelsen skal være mest omfattende for de best kvalifiserte søkerne. Bedømmelse og rangering skal ta hensyn til det tidsspenn resultatene er oppnådd innenfor, og det skal legges mest vekt på nylig oppnådde resultater.

Dersom det i utlysningsteksten er åpnet for midlertidig ansettelse i kvalifiseringsstilling med sikte på kvalifisering og fast ansettelse, skal den sakkyndige komité uttale seg om søkere har faglige forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjoner i løpet av fastsatt midlertidig ansettelsesperiode.

Komiteen skal ikke uttale seg om spørsmål om likestilling, fortrinnsrett, personlig egnethet eller andre forhold som ikke gjelder søkernes samlede dokumenterte faglige kvalifikasjoner.

De sakkyndige skal normalt arbeide som komité, men i enkelte tilfelle kan det bestemmes at de sakkyndige skal avgi individuelle vurderinger. Er det dissens i komiteen, skal begrunnelsen for de forskjellige standpunkter fremgå av uttalelsen.

Bedømmelsens form

Komiteens hovedoppgave er å redegjøre for søkernes akademiske kompetansenivå, samt rangere de mest kompetente søkerne. Komiteens rapport skal utformes etter følgende punkter:

 1. Komiteen skal innledningsvis gjøre rede for hvilke krav som er satt til kompetanse og hvilke særlige kriterier som komiteen har lagt til grunn for å bedømme de kvalifiserte søkerne, med referanse til utlysningstekst og stillingsomtale.
 2. Det skal fremgå hvilke søkere som ikke er invitert til å levere inn vitenskapelige arbeider og en kort begrunnelse for dette.
 3. Den gruppen søkere som har innsendt vitenskapelige arbeider, gis en grundig omtale når det gjelder utdanning, vitenskapelige kvalifikasjoner og praksis. I denne omtalen skal antall innleverte publikasjoner oppgis med titler og evt. medforfattere, samt publiseringskanal.
 4. Komiteen gir dernest en samlet, sammenlignende vurdering av de best kvalifiserte søkerne og rangerer dem. Komiteen bør gi uttrykk for om forskjellen i kvalifikasjoner er betydelig, for å lette innstillings- og tilsettingsmyndighetens senere vurderinger.
 5. Dersom stillingen er lyst ut med moderat kjønnskvotering, skal innstillende myndighet vurdere hvorvidt kvoteringsreglene vil komme til anvendelse. Den sakkyndige komiteen må opplyse saken best mulig og gjøre rede for hva som skiller søkerne.

Innstillingsmyndighet

Instituttleder ved gjeldende institutt er innstillende myndighet ved ansettelse i vitenskapelige stillinger. Innstilling skjer ut fra sakkyndig bedømmelse etter krav angitt i utlysning og stillingsbeskrivelse. Det skal i tillegg gjennomføres intervju, referanseinnhenting, prøveforelesninger eller andre prøver som grunnlag for innstillingen. Instituttleder eller stillingens nærmeste overordnede skal delta ved intervju. Ved prøveforelesninger eller andre prøver bør samme myndighetsperson delta.

Er det tre eller flere kvalifiserte søkere til en stilling, skal minst tre kvalifiserte søkere innstilles i den rekke følge de bør komme i betraktning. Er det to kvalifiserte søkere, skal begge innstilles.

Ved valget mellom søkere som er tilnærmet like godt kvalifiserte, skal det legges vekt på likestillingshensyn ved innstillingen, hvis det ene kjønn er klart underrepresentert innen den aktuelle stillingskategori på vedkommende fagområde.

Innstillingen skal være en skriftlig uttalelse om søkernes utdanning, vitenskapelige og andre formelle kvalifikasjoner, arbeidserfaring og personlig egnethet for stillingen på bakgrunn av krav i utlysning, søknadene, uttalelse fra sakkyndig komité med eventuelle merknader, opplysninger fra intervju, referanser og prøveforelesninger.