Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
Hva sier TVEPS-studentene?

– Unik mulighet til tverrfaglighet på jusstudiet

Gjennom TVEPS fikk jusstudent Thea Bakke Lekva samarbeide med studenter fra ulike helseprofesjoner, - i behandlingen av ekte pasienter. En spennende og viktig erfaring.

Hovedinnhold

Om man synes menneskerettigheter, forvaltningsrett og velferdsrett er spennende fagfelt, anbefales TVEPS på det sterkeste.

– Jeg fikk innsikt i de ulike juridiske problemstillingene som pasienter og helsepersonell må forholde seg til i det daglige, og lærte mye om tverrfaglig samarbeid. 

Thea Bakke Lekva studerer juss og våren 2019 har hun hatt tverrfaglig praksis gjennom TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring. TVEPS trener medisin- og helsefagstudenter i tverrfaglig samarbeid, men også studenter innen andre studier kan ønske seg til oss.

Gjennom TVEPS fikk Thea sin gruppe praksis på sykehjem. Her fikk de møte to pasienter.  

– Min gruppe besto av 5 studenter fra sykepleie, tannpleie, juss, ernæring og farmasi. Det var interessant å få innsikt i de andre profesjonene, og å se hvordan de jobbet innenfor sine fagfelt. Sammen utarbeidet vi en tiltaksplan for to pasienter, med forslag til ulike tiltak som kunne igangsettes for å forbedre pasientenes hverdag og øke deres livskvalitet. Hvordan kunnskapen fra våre respektive fagfelt utfylte hverandre i møte med pasientene viste seg å være svært nyttig, og samarbeidet innad i TVEPS-teamet fungerte godt.

MER OM: TVEPS-praksis steg for steg

Utfordrende felt

Som jusstudent i en gruppe med medisin- og helsefagstudenter ble det Thea sin oppgave å kartlegge om pasientens rettigheter ble ivaretatt på en god måte. 

–  Jeg følte at min juridiske bakgrunn ga meg et godt grunnlag for å sette meg inn i lovverket, slik at vi sammen kunne utarbeide gode tiltaksplaner for pasientene. Det var mye lovverk å sette seg inn i, da vi ikke har hatt så mye fokus på pasient- og brukerrettigheter på studiet, men det var veldig gøy. 

– Hva lærte du? 

–  Særlig de skjønnsmessige vurderingene av samtykkekompetanse og tvangsvedtak var utfordrende. Dette reflekterer hvor vanskelige de juridiske spørsmålene helsepersonell må forholde seg til hver dag kan være. Grensen mellom jussen, og hva som rent faktisk lar seg gjennomføre i en hektisk arbeidshverdag med knappe ressurser ble klarere for meg. Det har vært spennende og lærerikt.

LES OGSÅ: Fagbladet Juristen sitt intervju med Thea

Fokus på tverrfaglighet

Tverrfaglighet og samarbeid på tvers av yrkesgrupper har økende fokus. For studentene er det viktig å få erfaring fra tverrfaglighet i studiet. På den måten blir de forberedt på yrkeslivet og får nærmere innblikk i andre profesjoners kunnskap; til det beste for pasienten.

TVEPS sitt mål er å skape læringsomgivelser som fremmer tverrprofesjonell utvikling hos studentene, - og som gir merverdi for pasient og praksissted.

– De som møtte oss på praksisstedet var svært imøtekommende, og hadde høye forventninger til oss fra TVEPS-gruppen. Vi fikk gode tilbakemeldinger på dialogmøtet, og opplevde at de ansatte var positive til tiltakene vi hadde foreslått, og at de tok det på alvor. Det var særlig givende at de ønsket å sette i gang med flere av tiltakene, noe jeg tror og håper kan ha bidratt positivt i livene til pasientene.

Hun oppfordrer andre jusstudenter om å melde seg til TVEPS-praksis.

– TVEPS er en unik mulighet til å samarbeide tverrfaglig med andre studenter, og til å få praktisk erfaring i løpet av jusstudiet. Man får god øvelse i å sette seg inn i tidligere ukjente juridiske problemstillinger, og å jobbe med ekte saker. Dersom man synes at menneskerettigheter, forvaltningsrett og velferdsrett er spennende fagfelt, kan TVEPS anbefales på det sterkeste.

Hvem er TVΕPS-studentene?

Studenter som får TVΕPS-praksis er i slutten av utdanningsløpet og kommer fra en rekke fag ved Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet. I TVΕPS blir studenter fra ulike profesjoner satt sammen i grupper og sendt ut i praksis på for eksempel sykehjem, hjemmesykepleie, i barnehage eller Nav. Det siste året har studentene også fått prøve seg på Lærings- og mestringssenteret i Bergen og på Frisklivs- og mestringssenteret i Fjell kommune.

I TVΕPS-praksis får studentene oppgaver som krever at de samarbeider, kommer med forslag eller løser utfordringer i reelle arbeidssituasjoner og med ekte caser. (Saken forts. under videoen)

Hva er TVEPS?

Produsent:
Gunhild Agdesteen

I barnehage vil studentene typisk få i oppdrag å utarbeide tilrettelagte aktiviteter for en gruppe barnehagebarn ut i fra et folkehelseperspektiv. På sykehjem får studentgruppene en dag på seg til å tverrprofesjonelt utrede to pasienter gjennom observasjon, samtale og undersøkelse, og deretter lage en tiltaksplan for hvordan disse kan få en bedre hverdag.

LES: Folkehelse på timeplanen for TVEPSere i barnehage

Ved begge disse praksisarenaene lærer studentene om tverrprofesjonelt samarbeid og får erfare arbeidslivets virkelighet. På sykehjemmet får personalet innspill fra et tverrfaglig ståsted, som kan komme egne arbeidsrutiner og pasientene til gode.