Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
Dette er

TVEPS i barnehage

Informasjon til barnehager som tar imot tverrfaglige studentgrupper fra TVEPS.

Bildemontasje, TVEPS i barnehage
Fokus på helse og livsmestring: Bildene er hentet fra presentasjoner som TVEPS-gruppene våre har hatt i barnehage.
Foto/ill.:
TVEPS/UiB

Hovedinnhold

(OBS! Gjennomføring av TVEPS i barnehage ble endret høsten 2022. Oppdatert oversikt over gjennomføring av denne typen TVEPS-praksis finner du nederst under tittel Praktisk gjennomføring.)

Omsorg og lek er grunnleggende i barnehagen. Gjennom lek og omsorg kan voksne inspirere, støtte og legge til rette for læring. I barnehagen skal barna blant annet lære om sunn mat og oppfordres til fysisk aktivitet og sunne levevaner.

God helse er sentralt for barns utvikling og mestring, - og det gjør barnehagene til en god arena for helsefremmende arbeid. Nærmere beskrevet i Utdanningsdirektoratets Rammeplan for barnehagen:

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes.

TVEPS-praksis i barnehage gir studenter fra helse- og sosialfagutdanningene mulighet til å samarbeide tverrfaglig, samtidig som de får øve seg på formidling og kommunikasjon med barn. 

Hva er TVEPS?

Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring - TVEPS trener helse- og sosialfagstudenter fra Universitetet i Bergen (UiB) og Høgskulen på Vestlandet (HVL) i tverrprofesjonelt samarbeid (se mer info i faktaboksen).

Vi sender tverrfaglige grupper til sykehjem, hjemmetjeneste og en rekke andre praksisarenaer der studentene gjennomfører utredning av enkeltpasienter/-brukere.

I barnehage har vi fokus på formidling av tema innen helse og livsmestring til barn. 

I barnehage består gruppene av 4 til 5 studenter, som etter endt utdannelse kommer til å møte barn i sin yrkesutøvelse. Studentgruppen får formidle kunnskap til barnehagebarn, med mål om å fremme tverrfaglig utvikling hos studentene og gi merverdi for barnehagen og barna.

Gruppene som skal i barnehage har som regel en barnehagelærerstudent på gruppen, i tillegg til 3 til 4 studenter fra de helse- og sosialfaglige utdanningene. 

Eksempler på temaer som gruppene har tatt opp er selvfølelse, kropp og fordøyelse, gode og vonde følelser, tenner og ernæring, sansene våre, førstehjelp og det å sette grenser for egen kropp. Oppleggene inviterer til dialog med barna og inneholder ofte musikk og motoriske elementer.

Les også: Blest om TVEPS i barnehage: fire studenter snakker om førstehjelp og grensesetting til barnehagebarn 

Hvorfor TVEPS?

Samarbeid på tvers av profesjoner og tjenestenivåer innen helse- og sosialfag har hatt økende fokus gjennom mange år, og tverrfaglighet er sentralt i forebyggende og helsefremmende arbeid med barn og unge.

Tverrfaglig samhandling er nærmere beskrevet i Kunnskapsdepartementets nye forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanningene, vedtatt i 2017. Her inngår tverrprofesjonell samhandling som 1 av 12 obligatoriske læringsutbytter som studentene skal kunne etter endt studieløp; § 2. Felles læringsutbytte, punkt 4 i Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger. UiB og HVL har gått sammen om å oppfylle kravene i forskriften gjennom å gi studentene obligatorisk TVEPS-praksis.

Hvordan foregår TVEPS-praksis i barnehage? 

 1. I kontakt med barnehagen finner TVEPS egnet dag for praksis. TVEPS er fra september til november om høsten og januar til mai om våren. 
 2. Studentene velger/blir tildelt grupper og får informasjon om praksisen på et felles oppstartsmøte

Oppdraget TVEPS-gruppene får er: lag et interaktivt, pedagogisk opplegg om helse og livsmestring tilpasset barnehagebarn i alderen 4 til 6 år. Vi oppfordrer studentgruppene til å ta kontakt med barnehagen på forhånd, men legger ingen føringer. En del av læringen er å ta selvstendig ansvar for gjennomføring av praksisen.

Gruppen skisserer undervisningsopplegg og sender dette til koordinator i TVEPS, som igjen sender det til kontaktperson i barnehagen.

 1. Praksisdag: Studentgruppen er kun denne ene dagen i barnehagen.

Praktisk gjennomføring*:

 • 09:00 Studentgruppen kommer til barnehagen.
 • 09:00-11:30 Studentene er på avdelingen i barnehagen og deltar i samling, lek, gjøremål, måltid, blir kjent med barna
 • Pause
 • Ca 12:00/12:30 Studentene har samling med barna. Gjennomføring av opplegg med fokus helse og livsmestring, som de har forberedt på forhånd.
 • Ca 14:00 Praksisdag avsluttes. (Debrief innad i studentgruppen m/fasilitator)

Det betyr at studentene kun gjennomfører opplegget de har forberedt på forhånd en (1) gang for barna. I ettkant av studentenes gjennomføring er det et TVEPS-dialogmøte. Her deltar pedagogisk leder på avdelingen + evt andre ansatte. Vi oppfordrer de ansatte i barnehagen til å gi konstruktive tilbakemeldinger på selve opplegget og hvordan kommunikasjonen med barna foregikk. Dialogen ledes av fasilitator (fagperson) fra TVEPS. 

 • Hva fungerte/hva fungerte ikke? Hvorfor?
 • Har studentene gjort seg noen erfaringer i løpet av praksisdagen?
 • Hvordan kommunisere med barn/unge? Erfaring fra tidligere; praksis/privat?
 • Hvordan har de ulike profesjonene bidratt inn i gruppen?

*Klokkeslett kan endres etter dagsrytmen i barnehagen. Ta gjerne kontakt med barnehagen på forhånd

I etterkant av praksisen leverer studentene refleksjoner om TVEPS-praksisen via et spørreskjema. Skjemaet har avkryssingsspørsmål om læringsutbytte og åpne tekstspørsmål der det oppfordres til å gi tilbakemelding om praksisen.

Tips til barnehagen

 • Dersom studentgruppen tar kontakt kan dere gjerne komme med ønsker til opplegget. 
 • Vi ønsker at pedagogisk leder på avdelingen deltar og kommer med innspill til studentene i dialogmøtet.
 • Les også: Tverrfaglig læring og formidling i barnehage

TVEPS i barnehage

Denne studentgruppen hadde "matens vei gjennom kroppen" som tema.

Produsent:
Gunhild Agdesteen