Hjem

Utdanning

Masteremne

Geodynamikk og bassengmodellering

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir en innføring i kvantitativ geodynamikk. I første delen blir det gitt en oversikt over platetektoniske prosesser. Deretter følger utviklingen av ligningen som beskriver energibalanse i litosfæren, og hvordan ligningen kan anvendes for forskjellige geologiske modeller og prosesser. Vertikale bevegelser uttrykt som landheving eller exhumation og begrepene isostasi og bøyningsstivhet blir så gjennomgått. Mekanismer for deformasjon av skorpe og litosfære blir belyst og inkluderer diskusjon om drivkrefter for platebevegelser, litosfærens reologi, og elastiske, sprøe og viskøse deformasjonsprosesser. Bergartenes respons overfor påførte krefter blir diskutert og modellert. Dynamiske prosesser som inkluderer litosfærestrekking, bassengdannelse, og kontinentale kollisjoner blir diskutert. Til slutt gir emnet en innføring i kvantitativ geomorfologi, storskala erosjonsmodeller og korte lange transportmekanismer. Emnet bruker Matlab for beregninger og synliggjøring av temperaturutvikling, styrke, bassenginnsynkning, og enkle erosjonsmodeller.

Læringsutbyte

Etter fullført emne GEOV254 skal studenten kunne:

- løse varmeligningen for enkle geologiske problem

- lage Matlab program for beregning av temperatur og varmestrøm for forskjellige geologiske scenarioer

- lage Matlab program for styrke-beregning av litosfæren

- forklare "Eulerian" og "Lagrangian" referanserammer

- forklare begrepene landhevning, innsynkning, "exhumation", "denudation"

- forklare lokal og regional isostasi, og løse enkle isostatiske problem relatert til erosjon og sedimentasjon

- beskrive basis for ligningen som uttrykker havdyp som funksjon av alder

- beskrive McKenzies riftmodell, og forklare begrepene skorpe og mantel strekningsfaktorer, backstripping, og tektonisk-, termal- og isostatisk innsynkning

- gi grunnleggende definisjoner på spenning og deformasjon

- forklare hva som kontrollerer reologien i oseansk og kontinental litosfære

- forklare storskala erosjonsmodeller, og kort- og langsiktige transportmekanismer

Krav til forkunnskapar

GEOV111, GEOV112

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit bachelorprogram/masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltagelse på alle de 12 obligatoriske øvingene

Obligatoriske aktiviteter er kun gyldig i inneværende semester.

Vurderingsformer

Mappeevaluering:

  • Skriftlig levering av 12 obligatoriske øvelser etter hver enkelte forelesning
  • Muntlig presentasjon av en av de 12 obligatoriske øvelsene
  • Individuell skriftlig lekse/oppdrag til innlevering
  • Muntlig samtale om skriftlig lekse/oppdrag og annet kurs innhold

 

Det er kun mulig å vurderingsmelde se i semester med undervisning

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

10 sp overlapp med GEOF264

Vurderingssemester

Det er kun moglegheit for vurderingsmelding og mappeinnlevering i semestra emnet vert undervist

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Eksamensinformasjon

  • Vurderingsordning: Mappeevaluering

    Trekkfrist
    01.11.2017