Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Reservoargeofysikk

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir en gjennomgang av de viktigste egenskapene til ulike typer reservoarbergarter, og hvordan disse kan bestemmes fra seismiske data. Det legges spesiell vekt på å inkludere bergartsfysikk i seismisk reservoar-karakterisering av felt i lete- og produksjonsfasen. Problemstillinger rundt seismisk overvåkning av CO2 deponering vil også bli gjennomgått.

Læringsutbyte

Etter fullført emne GEOV274 skal studenten kunne

- beregne seismiske parametre fra seismiske data

- gjengi sentrale relasjoner mellom reservoar parametere og seismiske parametre

- beskrive sammenhenger mellom bergartens sammensetning (litologi) og seismiske parametre

- gjøre enklere bergartfysisk modellering

- utlede sentrale størrelser brukt i seismisk reservoar-karakterisering

- beregne effekter på seismiske data som følge av endringer i trykk og væskesammensetning i reservoaret

- sammenfatte analyseresultat som vitenskapelig rapport

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

GEOV113, GEOV276

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

2 skriftlege oppgåver. Godkjente obligatoriske aktivitetar er gyldig i 6 påfølgjande semester.

Vurderingsformer

Munnleg eksamen. Tillate hjelpemiddel: ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

10 sp overlapp med GEOF294

Vurderingssemester

Det er kun mulig å vurderingsmelde seg i semester med undervisning

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studiekonsulent ved Institutt for geovitenskap, E-post: studiekonsulent@geo.uib.no

Eksamensinformasjon

  • Vurderingsordning: Munleg

    Trekkfrist
    01.11.2017