Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Fond og legater

UTLYSNING AV FAKULTETETS FOND OG LEGATER FOR 2017

Fristen for å søke midler fra de fakultetsspesifikke fond og legater for 2017 er 1. desember 2016.

Fond og legater som det kan søkes tildeling fra i 2017 er:

Det alminnelige naturvitenskapelige forskningsfond ved Universitetet i Bergen. Formål: Å fremme forskning og annen vitenskapelig virksomhet ved Det matematiske-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen. Estimert utdelingsbeløp i 2017: kr 59.000.

I 2015 startet Styret for fond og legater ved UiB en prosess for å se på om en eventuell omdanning av enkelte av fakultetets fond og legater ville være formålstjenlig. I styremøte 28.4.2016, sak 2/16, ble det fattet følgende vedtak:

 

Med forbehold om Stiftelsestilsynets godkjenning, slås disse stiftelsene:

     Konsul Axel Heibergs og Fabrikkeier Hans B. Fasmers fond

     Bergen Myrdyrkningsforenings fond

     Fabrikkeier Hans B. Fasmers fond

sammen under navnet «Fabrikkeier Hans B. Fasmers, Bergen Myrdyrkningsforenings og konsul Axel Heibergs fond».

Styret slutter seg til forretningsførerens forslag til formålsangivelse og bestemmelser om utdeling, samt om oppdatering av vedtektene, jf ovenfor.

 

Med forbehold om Stiftelsestilsynets godkjenning, slås

     Konsul Joachim Frieles legat nr. 1,

     sammen med

     Felleslegat til fordel for biologisk forskning ved Universitetet i Bergen.

Styret slutter seg til forretningsførerens til nye vedtekter, jf. ovenfor.

 

Med forbehold om Stiftelsestilsynets godkjenning, avvikles disse fondene:

- Overlege Klaus Hansens legat til UiB

Som avviklingsstyre foreslås oppnevnt:

Kirsti Robertsen Aarøen

Per Gunnar Hillesøy

 

Vi gjør oppmerksom på at det er stiftelsestilsynet som kan fatte endelig vedtak om sammenslåing og avvikling. Sakene er ikke ferdigbehandlet i stiftelsestilsynet enda og en vil derfor ikke utlyse midler fra disse stiftelsene i år.

For Johan Lothe og hustrus legat pågår fortsatt prosessen for å se om en eventuell omdanning vil være formålstjenlig. Styret har ikke fattet vedtak i denne saken enda.

Innkomne søknader til fondet som er lyst ut i år, vil bli vurdert av en komité oppnevnt av fakultetsstyret. Komiteen vil vektlegge en god prosjektbeskrivelse der det fremgår tydelig formålet med søknaden, og i hvilken periode det søkes for. Prosjektet skal være i samsvar med fondets formål, jf. vedlagte vedtekter.

Studenter ved Universitetet i Bergen oppfordres til å søke studentlegater: http://www.uib.no/utdanning/studentliv/okonomi-og-forsikring/legat-og-fond/universitetet-i-bergen-sine-studentlegat

Søknad sendes elektronisk innen 1. desember til: okonomi@mnfa.uib.no. Søknader som blir sendt til andre adresser vil ikke bli vurdert.

Tildeling kan påregnes medio mars.

Link til andre fond og stiftelser ved Universitetet i Bergen