Hjem
Fagområde for allmennmedisin

MedUt

Forskningsgruppen er åpen for alle undervisere ved FAM (IGS og det medisniske fakultet) som ønsker å ha et aktivt forhold til egen undervisning. Gruppen skal fungere som et interessefellesskap der relevant utdanning og utvikling av egen undervisning kan drøftes. Det er et mål at man i gruppen kan støtte hverandre i forskning på egen undervisning og utvikling av denne. Det er ønskelig med forskning på undervisningsmetoder som også kan ha ekstern interesse og validitet.

Illustrasjonsfoto, Colourbox.com
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Forskergruppen MedUt (Forskningsgruppe for medisinsk utdanning) er forankret i Fagområde for allmennmedisin, men er åpen for forskere fra andre miljøer ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) og Det medisinske fakultet. MedUt har som mål å inspirere til kritisk tenkning og produsere høykvalitets forskning, teoriutvikling og kunnskapsimplementering innen medisinsk utdanning. MedUt samarbeider med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer, inkludert Maastricht University (NL), McGill University (CA), University of Antwerpen (BE), Karolinska Institutet (SE), NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) og Universitetet i Oslo.

Hvorfor utdanningsforskning - ved et medisinsk fakultet?

Kvaliteten på helsevesenet avhenger av legers kunnskap, ferdigheter og klokskap. Klinikernes evne til  å ta vare på pasientene, identifisere relevante problemer og anvende medisinsk kunnskap fornuftig, avhenger av kvaliteten på utdanningen. Og profesjonell identitet tar form gjennom interaksjoner mellom teoretiske og praktiske læringsmiljøer. Utdanning av høy kvalitet er ikke bare basert på banebrytende pedagogisk kunnskap og instruksjonsmetoder, men også på tilstrekkelig teoretisk forståelse av hva som står på spill i helsevesenet, hva de endelige målene for medisinen er, og hvordan medisinsk utdanning kan forme individer og samfunn. 

Medisinsk utdanningsforskning er et raskt voksende forskningsfelt med stor vitenskapelig aktivitet over hele verden. Nye digitale teknologier og den raske fremveksten av kunstig intelligens utgjør nye muligheter, men også trusler for utdanning. For et medisinsk fakultet, med høy grad av spesialisering og nødvendig fokus på biomedisinsk kunnskap, er det viktig å også ha klinikere som dedikerer seg til medisinsk utdanningsforskning og bidrar til innovasjon og utdanningskvalitet i alle studieprogram, inkludert utvikling av underviserne selv. 

Mål

MedUts mål er å bidra til god forskning, teoriutvikling og kunnskapsimplementering innen medisinsk utdanning, i samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.
 

Prosjekter

CanNorMent - mixed-methods-studien:

Forskere ved Det medisinske fakultet i Bergen samarbeider med Universitetet i Troms og McGill University (i Montreal, Canada) om en studie som omhandler mentorordningen.

Ved alle de tre studiestedene inngår medisinstudenter i ulike mentorordninger. Mentorordningene er imidlertid nokså ulike og prosjektet fokuserer derfor på mentorene som nøkkelressurs.

Hvordan drives mentorgruppene ved de ulike studiestedene? Hvordan opplever mentorene sin rolle som mentor, og hva motiverer dem til å være mentorer?

Forskningsprosjektet bruker både spørreskjema og kvalitative forskningsintervjuer til å samle data om disse spørsmålene. Prosjektet vil generere viktig informasjon om hvordan mentorordninger, i ulike kontekster, bør drives og fasiliteres for å sikre stabile og gode læringsprosesser for studentene.

Prosjektleder: Edvin Schei, professor ved IGS.

Medisinstudenters profesjonelle identitetsdannelse under praksis på sykehus (PROFMED)

PROFMED aims to improve medical students’ hospital placement learning, and support the development of a professional doctor’s identity, by 1) systematically preparing students for workplace participation, and 2) educating the hospital doctors who interact with students.

Prosjektleder: Edvin Schei, professor ved IGS.

Skam i medisinsk utdanning

Fokusgruppeintervjuer med medisinstudenter i Bergen.

Prosjektleder Edvin Schei. Med S. Hjörleifsson, IGS og Beth Whelan, Memorial University, Newfoundland, Canada.

Artikkel tilgjengelig fra: Shame in medical clerkship: “You just feel like dirt under someone’s shoe” | Perspectives on Medical Education (springer.com)
 

Å hilse eller ikke å hilse

I en ny analyse av intervjudataene fra skamstudien har vi utforsket studentenes fortellinger om å føle seg fremmedgjort og miste handlefrihet som studenter som følge av mangel på eksplisitt eller implisitt hilsen og imøtekommende atferd under kliniske utplasseringer.

Artikkel: Alienation in the teaching hospital: How physician non-greeting behavior impacts medical students’ learning and professional identity formation” av Valestrand EA, Whelan B, Eliassen KER og Schei E, er sendt til Perspectives on Medical Education, sept. 2023.

MedUt-deltakere: Eivind Valestrand, Knut Eirik Eliassen, Beth Whelan og Edvin Schei.
 

Uønsket variasjon i klinisk veiledning av medisinstudenter i norsk allmennpraksis

Kvalitative og kvantitative data fra sisteårs medisinstudenter før og etter utvidelse fra 4 til 6 ukers praksisperiode.

Prosjektleder: førsteamanuensis Thomas Mildestvedt.

Profesjonell identitetsdannelse hos medisinstudenter og leger 

I dette ph.d.-prosjektet tar vi sikte på å oppnå en dypere forståelse av hvordan identitet dannes hos medisinstudenter og leger. Vi er interessert i deres fortellinger og hvordan de bruker disse for å gi mening om seg selv og sine erfaringer. Vi har publisert to artikler:

1. Threshold conceps in group-based mentoring and implications for faculty development: A qualitative analysis

2. The liminal landscape of mentoring – Stories of physicians becoming mentors  

Stipendiat: Eivind A Valestrand
Veileder : Førsteamanuensis Monika Kvernenes 
Medveileder: Professor Edvin Schei og professor Steinar Hunskår

Utdanning for helhetlig omsorg: Erfaringsbasert læring og dannelsen av profesjonell identitet i medisinsk utdanning.

Et samarbeid med Programs in Whole Person Care, McGill University, Canada.

Prosjektleder: Edvin Schei

Sosiale aspekter ved tverrprofesjonell kommunikasjon og læring

Et samarbeid med Ingunn Johanne Ness, SLATE, UiB

Prosjektleder Anders Bærheim

Flere praksisplasser og bedre veiledning for medisinstudenter på fastlegekontorene (FRONESIS)

Prosjektet skal bidra til at medisinutdanningene i Norge har et tilstrekkelig antall praksisplasser på fastlegekontorene, av god kvalitet og med kompetente praksisveiledere. Den overordnede hensikten er å utdanne kompetente leger til fastlegeordningen i kommunene.

Julie: 

Mitt ph.d.-prosjekt handler om allmennleger (fastleger) som veiledere for medisinstudenter i kliniske praksis ved fastlegekontorene. Vi gjennomfører en tverrsnittsundersøkelse for å samle inn data om fastlegenes vilje, behov, motivasjon og holdninger til å være veiledere for studenter i praksis. Vi utfører også en kvalitativ intervjustudie om studenters og fastlegers erfaringer der to medisinstudenter er sammen i den kliniske utplasseringsperioden

MedUt-deltakere: Steinar Hunskår (prosjektleder og veileder), Gunnar Tschudi Bondevik (praksiskoordinator, veileder), Julie Solberg Knutsen (ph.d.-kandidat), Knut Eirik Eliassen (daglig leder) og Karen Haugvaldstad (rådgiver). 

Mer informasjon her: Flere praksisplasser og bedre veiledning for medisinstudenter på fastlegekontorene (FRONESIS) 

Paskon


Tidlig pasientkontakt (PASKON) er et obligatorisk emne for førsteårs medisinstudenter i Bergen, som lærer studentene pasientnær medisin. PASKON er en del av «Profesjonalitetssøylen» i pensum ved medisinstudiet.

MedUt har for tiden to forskjellige forskningsprosjekter i PASKON:

- Pasienter som lærere, sammen med Winny Ang, Universitetet i Antwerpen (BE).

- Studentveiledere og tilbakemeldingskompetanse, sammen med medisinstudent Anna Victoria Flankegård.

MedUt deltakere: Knut Eirik Eliassen, Eivind Valestrand, Edvin Schei.
 

Canadiske gruppemedlemmer