Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Grunnkurs i moderne standardarabisk II

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeARA112
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk eller engelsk
 • Ressursar

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Emnet vert undervist hausten 2018. Frå og med våren 2019 vil emnet gå fast kvar vår.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet har som mål å halde fram å gi grunnopplæringa i moderne standardarabisk. I tillegg gir emnet oversyn over den arabiske litteraturhistoria frå midelalderen.

Studentane

 • vidareutviklar uttale og lese- og skriveferdigheiter.
 • held fram med å tileigne seg grunntrekka i moderne arabisk grammatikk.
 • vidareutviklar evner å kommunisere på arabisk om dagligdagse tema og meir abstrakte samfunnsrelaterte tema.
 • held fram med å utvikle strategiar for å kjenne lingvistiske mønster, utrykk og setningar.

Emnet byggjer på ARA111, og er ein obligatorisk del av spesialiseringa i arabisk.
Emnet ARA112 skal formidle forståing for arabisk morfologi, syntaks, den arabiske litteraturhistoria frå midelalderen og arabisk kultur og samfunn.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

- Studenten har eit ordforråd på ca. 1400 ord.

- Studenten har utvida kunnskap om arabisk grammatikk.

- Studenten har grunnleggjande innsikt i arabisk litteraturhistorie.

Ferdigheiter

- Studenten kan lese og omsetje og gjengi innhaldet i enkle tilpassa autentiske tekstar ved hjelp av ordbok.

- Studenten kan omsetje enkle nivåtilpassa tekstar frå norsk til arabisk.

- Studentane kan delta i en konversasjon på moderne standard arabisk (MSA) om enkle tema og i roleg tempo.

- Studenten har basiskunnskap om arabiske media, til dømes nettaviser.

- Studentane kan trekke ut informasjon frå ukjente tekstar og munnleg kommunikasjon i tema som er relatert til dagligliv, studie, reise og andre samfunnsrelevante tema.

Generell kompetanse

- Studenten har grunnleggjande innsikt i grammatiske strukturar på middelsnivå.

- Studenten har kjennskap til daglegliv, skikkar, sedvanar og andre kulturrelaterte tema.

- Studenten har kjennskap til utviklinga av arabisk litteratur i middelalderen.

Krav til forkunnskapar

Ingen formelle krav

Tilrådde forkunnskapar

For å kunne gjennomføre dette emnet må ein ha gode lesekunnskapar i engelsk og gode skriftlege ferdigheiter i norsk. Det blir tilrådd at studentar har førekunnskapar som svarar til ARA111.

Studiepoengsreduksjon

På grunn av fagleg overlapp blir studiepoenguttellinga for ARA112 redusert med 5 studiepoeng om det blir kombinert med ARA101 og 5 studiepoeng om det blir kombinert med ARA103.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Det blir normalt gitt seks dobbeltimar førelesning i veka i seks veker.
Til saman vil talet på kontakttimar bli om lag 72.Fire av timane er førelesningar i arabisk litteraturhistorie.

Undervisinga blir gitt i form av førelesingar, gruppeundervising og munnlege og skiftlege øvingar knytt til læreboka og digitale kjelder. Det blir forventa at studentane bruker ca. 2-4 timar per dag på sjølvstudium.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan undervisningstilbodet bli tilpassa studenttalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det blir kravd at studentane deltek på minimum 27 av 36 førelesingar/øvingar for å få gå opp til vurdering i emnet.

Studentane skal levere 2 øvingsoppgåver knytt til leksjonane i læreboka. Studentane skal også gjennomføre ei lytteprøve og ei munnleg prøve. Alle obligatoriske arbeidskrav må vere bestått i same semester.

Godkjenninga av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i undervisningssemesteret og det påfølgjande semesteret.

Vurderingsformer

Hausten 2020 er midtsemestereksamen endra frå skriftleg eksamen heime til skriftleg skoleeksamen på fire timar. Eksamenen vil innehalde både teoretiske og praktiske oppgåver. Begge komponentane må vere bestått for at emnet skal vere bestått.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen hjelpemiddel er tillatne ved eksamen.

Karakterskala

Det blir nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Vurdering skjer i same semester som undervisningssemesteret.
Det er òg vurdering tidleg i det påfølgjande semesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Lærebøker og digitale ressursar tilpassa kursopplegget. Lærebøker og digitale resursar tilpassa kursopplegget. Cirka 160 sider får læreboka i tillegg til digitale og elektroniske kjelder.

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Programstyret for arabisk.

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar: studierettleiar@if.uib.no

Eksamensadministrasjon: eksamen@if.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  24.09.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  10.09.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen