Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Organismebiologi 1

Undervisningssemester

Vår.

Frist for å melde seg til undervising i emnet er torsdag i veke 2 for vårsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Mål og innhald

Mål for emne er å gi en oversikt over livets opprinnelse, systematikk og evolusjon. Studenten vil bli presenteret for generelle bygningstrekk hos sentrale organismegrupper via forelesninger og laboratorium øvelser. Klassiske dissekerings- og mikroskoperingsteknikker vil bli brukt til å demonstrere morfologiske strukturer og biosystematiske detaljer hos utvalgte planter og dyr. Mikrobielle detekteringsmetoder vil bli brukt til å karakterisere og identifisere utvalgte prokaryote organismer.

Emnet inkluderer et omfattende laboratoriekurs.

For studenter som skal fortsette med emnet BIO102 vil det være obligatorisk å delta på feltkurs som hører til BIO102 i slutten av vårsemesteret.

Læringsutbyte

 Etter fullført emne skal studenten:

 • ha en grunnleggende forståelse av hvordan organismene har utviklet seg over tid gjennom jordens historie.
 • kunne rekonstruere hvordan enklere livsformer har utviklet seg til mer komplekse og flercellulære former.
 • ha en oversikt på inndelingen av hovedgrupper i livets tre (domener, rekker og fyla).
 • ha kjennskap til diversitet i de ulike hovedgruppers morfologi og kjennetegn
 • kurset skal gi kunnskap om hovedgruppers unike kjennetegn
 • anvende denne kunnskapen til å forstå de enkelte gruppers biosystematiske plassering, evolusjonsforløp og slektskap
 • ha kjennskap til enkelte basale metoder som brukes for å identifisere og klassifisere sentrale organismegrupper.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

BIO100 (BIO110)

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltakelse på laboratoriekurs og godkjent labjournal. Obligatorisk aktivitet er gyldig i seks semester.

Vurderingsformer

Skriftlig avsluttende eksamen 4 timer, labjournal må være godkjent for å få gå opp til avsluttende eksamen.

Eksamen består av tre deler som hver teller 1/3, mikrobiologi, zoologi og botanikk. Alle de tre delene må være bestått for å bestå eksamen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

BIO111 Zoologi (5 sp), BIO112 Botanikk (5 sp), BIO113 Mikrobiologi (5 sp)

BIF101 (6 sp)

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  28.09.2018, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  14.09.2018
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted