Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Organismebiologi 1

Main content

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår.

Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er torsdag i veke 2. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag i veke 3.

Tidspunkt for første forelesing finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB. Det er obligatorisk oppmøte på første førelesning. Dersom du ikkje kan møte på første førelesning må du ta kontakt med studieseksjonen: studie@bio.uib.no

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål for emne er å gi en oversikt over livets opprinnelse, systematikk og evolusjon. Studenten vil bli presenteret for generelle bygningstrekk hos sentrale organismegrupper via forelesninger og laboratorium øvelser. Klassiske dissekerings- og mikroskoperingsteknikker vil bli brukt til å demonstrere morfologiske strukturer og biosystematiske detaljer hos utvalgte planter og dyr. Mikrobielle detekteringsmetoder vil bli brukt til å karakterisere og identifisere utvalgte prokaryote organismer.

Emnet inkluderer et omfattende laboratoriekurs.

For studenter som skal fortsette med emnet BIO102 vil det være obligatorisk å delta på feltkurs som hører til BIO102 i slutten av vårsemesteret.

Læringsutbyte

Kunnskapar:

 • Skal kjenne til dei forskjellige hovudgruppene av prokaryote organismar, protistar, sopp, plantar og dyr, og kva som definerer desse.
 • Skal kjenne til sentrale omgrep og analysemetodar som blir brukt innan studiar av fylogeni, taksonomi og biologisk mangfald.
 • Kan gjere greie for korleis dei forskjellige organismegruppene har utvikla seg.
 • Skal kjenne til dei ulike organismegruppene sin biologi og anatomi for å forstå deira biosystematiske plassering, evolusjonsforløp og slektskap.

Ferdigheitar:

 • Kan bruke grunnleggjande laboratorieteknikkar for å studere, identifisere og klassifisere sentrale organismegrupper
 • Kan framstille eigne resultat frå laboratoriearbeid i form av teikningar, tabellar og figurer etter relevante deler av IMRaD (Introduksjon, Materiale og metode, Resultat, Diskusjon) formatet.

Generell kompetanse:

 • Kan samarbeide med medstudentar for gjennomføring av laboratorieøvingane.
 • Kan reflektere over og vise evne til kritisk tenking rundt eigne resultat og funn.
 • Kan opptre ansvarleg i forhold til reglar og retningslinjer for arbeid i laboratoriet.
 • Kan klassifisere organismar etter spesifikke karaktertrekk.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

 BIO100 (BIO110)

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og laboratoriekurs

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

 

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 Deltakelse på laboratoriekurs og godkjent labjournal. Obligatorisk aktivitet er gyldig i seks semester, inkludert semesteret du gjennomfører obligatorisk aktivitet.

Vurderingsformer

Skriftlig avsluttende eksamen 3 timer, labjournal må være godkjent for å få gå opp til avsluttende eksamen.

Eksamen består av tre deler som hver teller 1/3, mikrobiologi, zoologi og botanikk. Alle de tre delene må være bestått for å bestå eksamen.

Våren 2021 er det følgande endringar i vurdering i emnet:

 • Karakterskala "bestått/ikkje bestått" i staden for karakterskala A-F
 • Skriftleg digital skuleeksamen heime i staden for skriftleg skuleeksamen på campus

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

BIO111 Zoologi (5 sp), BIO112 Botanikk (5 sp), BIO113 Mikrobiologi (5 sp)

BIF101 (6 sp)

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 1. juni for haustsemesteret og 1. januar for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Programansvarleg

Programstyret  har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Institutt for biovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  28.05.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  14.05.2021
  Andre opplysninger
  Våren 2021 er det følgande endringar i vurdering: Karakterskala "bestått/ikkje bestått" i staden for karakterskala "A-F" og skriftleg digital skuleeksamen heime i staden for skriftleg skuleeksamen på campus.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen