Hjem
Studentsider
Masteremne

Fiskesjukdommar - fiskeimmunologi

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Det er obligatorisk oppmøte på første førelesning.

Mål og innhald

Målet for emnet er å utvikle kunnskap hos studentene om fiskens immunsystem, dets interaksjon med fiskepatogener og responser på stimulering og vaksiner. Det skal og omfatte enkelte krepsdyr. Denne kunnskapen utvikles gjennom forelesninger, gruppearbeid, skriftlige oppgaveinnleveringer og gjennom laboratoriekurs.

Emne gir en oversikt over immunsystemet hos fisk med vekt på arter i oppdrett. En lærer om ulike organer, celler og molekyler om hvordan disse fungerer, samarbeider og hvordan celler og funksjoner reguleres og stimuleres. Videre skal studentene særlig få utvikle kunnskap om vaksiner, immunstimulanter, vaksinasjon og immunstimuleing for akvatiske organismer med vekt på aktuell immunprofylakse for oppdrettsarter.

Gjennom gruppearbeid vil en utvikle evner til samarbeid som kan føre til bedre læring. Skriftlige inneleveringer skal fremme evne til framstilling og sammenfatning av ervervet kunnskap, også fra vitenskapelige publikasjoner. Målet med laboratoriekurset er å fremme forståelse, interesse og nysgjerrighet for immunologi gjennom pratisk arbeid med immunceller og studier av deres funksjoner.

Læringsutbyte

Etter fullført kurs skal studentene kunne

 • Beskrive fiskens immunsystem, og sentrale trekk i krepsdyrs immunsystem som er relevant for immunstimulering av arter i oppdrett.
 • Beskrive funksjoner til immunorganer
 • Beskrive immuncellene og deres funksjoner og reseptorer
 • Beskrive det uspesifikke immunsystemet, sentrale molekyler og celler samt deres interaksjoner og aktivering
 • Beskrive det spesifikke immunsystemet og aktivering av dette
 • Beskrive sentrale immunmolekyler og deres biologiske aktiviteter
 • Beskrive antigen-antistoff reaksjoner og forstå immunologisk spesifisitet
 • Beskrive immunsystemets aktivitet ved intra- og ekstracellulære infeksjoner.
 • Beskrive mekanismer for intracellulært drap av patogener.
 • Beskrive mekanismene for antigenpresentasjon
 • Beskrive ulike vaksinetyper og vaksinasjonsmetoder som er brukt for fisk.
 • Beskrive immunstimulanter og bruk av disse
 • Kunne vurdere dokumentasjon av vaksiner til fisk
 • Laboratoriekurset gir innsikt i isolering og studier av fiskens immunceller, utvalgte cellemerkinger, funksjonelle analyser og måling av aktuelle immunresponser i fisk.

Krav til forkunnskapar

BIO113, MOL100

Tilrådde forkunnskapar

Grunnleggende biologi

Studiepoengsreduksjon

MOL212: 5sp

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til profesjonsstudiet i fiskehelse ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller opptakskrav.

Opptakskrav: Gjennomført grunnemne i biologi/fiskehelse

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Kollokvie med individuelle presentasjonar og laboratoriejournal. Godkjende obligatoriske aktivitetar er gyldig i 6 semester.

Vurderingsformer

Munnleg eksamen (60%) og innleveringar (40%)

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Administrativt ansvarleg

Institutt for biovitenskap

E-mail: Studie@bio.uib.no

Kontakt

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon