Hjem
Studentsider
Masteremne

Økonomistyring i helsesektoren

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Styring i helsesektoren og i helseføretak er utfordrande. Organisasjonane er komplekse, og dei krev høg profesjonell kompetanse hos utøvarane. Helseinstitusjonane er svært store, og mange har einingar spedt utover store geografiske område. I tillegg skjer tenesteleveransane mellom institusjonar, som krev koordinering både horisontalt og vertikalt. Statleg eigarstyring inneber også eigarkrav og politisk styrte rammevilkår som lovar, reglar og finansieringsmodellar i stadig endring. Desse rammevilkåra påverkar helseføretaka si tilpassing og leiarar sitt handlingsrom.

Helsesektoren er ressurskrevjande og den har ein viktig plass i dei offentlege budsjetta, i politikken og i debattane. Anvender vi ressursane på ein god måte? Dette spørsmålet dreier seg både om å gjere dei rette tinga og å gjere tinga riktig, det vil si å organisere drifta slik at kvar pasient blir behandla med høg kvalitet og høg kostnadseffektivitet. Dette gir to perspektiv på styring, det samfunnsøkonomiske og det bedriftsøkonomiske. I dette kurset vil begge bli drøfta, men det er ein hovudvekt på det bedriftsøkonomiske perspektivet.

Læringsutbyte

Kunnskap

Studenten kan gjere greie for

 • Det bedriftsøkonomisk og det samfunnsøkonomiske perspektivet på styring
 • Korleis vi kan forstå økonomistyring i helseføretaka?
 • Ulike måtar å forstå økonomisk informasjon
 • Forklare styringssirkelen
 • Ulike finansieringsmodellar som nyttast i helsesektoren
 • Kostnadsdrivarar og kostnadsstruktur i helsesektoren
 • Kalkylemodellar
 • Regnskapsbasert styringsinformasjon i helseføretaka
 • Korleis ressursbruk i helsesektoren kan målast og evaluerast
 • Korleis finansieringssystemet kan nyttast som styringsverktøy

Ferdigheiter

Studenten kan

 • Bruke bedriftsøkonomisk terminologi
 • Gjere kostnads- og flaskehalsanalysar
 • Identifisere kostandsdrivarar til bruk i aktivitetsbasert kostnadskalkulasjon
 • Bruke rekneskap til prestasjonsmåling

Generell kompetanse

 • Dette emnet vil gi deg som student relevant og grunnleggande kunnskap om bedriftsøkonomiske omgrep og tenkemåtar til bruk i helsesektoren

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

Medisinstudiet frå 6. semester

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesningar
 • Lese litteratur og delta i diskusjonar av litteratur

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Heimeeksamen

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Fagleg overlapp

Ingen

Vurderingssemester

Vår

Emneansvarleg

Professor Oddavar Kaarbøe

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  13.01.2023, 12:00
  Innleveringsfrist
  13.01.2023, 16:00
  Trekkfrist
  14.12.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen