Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Farmasøytisk forskingsmetodikk

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Emnet er sett saman av to delar:

Spektroskopi, 2 sp
Biokjemisk metodikk, 1 sp

Spektroskopi:
Denne delen femner om analyse av organiske forbindelsar ved hjelp av spektroskopiske metodar. Infrarød (IR) og ultrafiolett (UV) spektroskopi vil verte gjennomgått, medan hovudfokus er retta mot kjernemagnetisk resonans spektroskopi (NMR) og massespektrometri (MS). Ved hjelp av informasjon frå IR, UV, MS og NMR spektra skal studentane læra å identifisera ukjente forbindelsar. Aktuelle farmasøytiske problemstillingar vil bli gjennomgått.

Biokjemisk metodikk:
Biokjemisk metodikk tek opp teorien bak og praktisk gjennomføring av ein del grunnleggjande teknikkar i molekylærbiologi og biokjemi. Hovudfokus er lagt på reinsing av plasmider, transformering av desse i kompetente bakteriar, PCR, bruk av restriksjonsenzym, SDS-PAGE og western/spott blotting (gjenkjenning av native protein med antistoff). Emnet tar også for seg korleis man kan designe «drugs» mot spesielle proteiner; i dette tilfelle Annexin A2 som er involvert i celletransformering i mange krefttypar, metastasering og utvikling av resistens mot kjemoterapi.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgande læringsutbytte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Spektroskopi:

Kunnskapar

Studenten kan

¿ tolke spektroskopiske data fra IR, UV/synlig, NMR og MS enkeltvis og kombinert.

Ferdigheter

Studenten beherskar å

¿ bestemme strukturen til enkle orga-niske forbindelsar ved hjelp av IR, UV/synlig, NMR og MS

Biokjemisk metodikk

Kunnskap:

Studenten kan

¿ Meistre basiskunnskap for dei praktiske metodane som vert nytta i laboratoriekurset, slik som vekst og induksjon av bakterier, PCR, bruk av restriksjonsenzymer, lage og benytte agarosegeler, uttrykke og reinse rekombinante proteiner samt karakterisere disse ved hjelp av SDS-PAGE og spott blott.

¿ Forstå bruken av programvare for å analysere 3D struktur av proteiner.

Ferdigheter:

Studenten kan:

¿ Meistre enkle kloningar, PCR-teknikken, uttrykke rekombinante protein i bakteriar og kunne bruke SDS-gelelektroforese og Western/spot blot teknikken.

¿ Analysere proteina i deira 3D struktur.

Generell kompetanse:

Studenten kan

¿ Setje seg inn i og meistre vanlege molekylærbiologiske teknikkar og kunne utføre liknande eksperiment.

Tilrådde forkunnskapar

Spektroskopi: FARM103, FARM110, FARM130, FARM131, FARM250, FARM150, FARM260, MAT101

Biokjemisk metodikk: FARM150

Arbeids- og undervisningsformer

Biokjemisk metodikk:
Kurset består av en full vekes kurs på laboratoriet (ca 40-45 timer) + 2 halve dagar uka etter og inkluderer fleire forelesingar om spesifikke teknikkar som er brukt i kurset og en diskusjon av oppnådde resultantar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er obligatorisk oppmøte på kurs i biokjemisk metodikk.

Sjå meir informasjon under vurderingsformer.

Vurderingsformer

Spektroskopi:
Skriftleg eksamen (2 timar). Karakter A-F.

Biokjemisk metodikk:
Obligatorisk oppmøte på kurs. Karakter Bestått/Ikkje bestått.

Den samla karakteren på FARM301A er karakteren som blir gitt på spektroskopi, da biokjemisk metodikk gir karakteren bestått/ikkje bestått.

Tillatt hjelpemiddel på eksamen, Spekroskopi: Læreboken (Williams and Fleming: Spectroscopic methods in organic chemistry 6th Edition.). Det er ikke tillatt med notater i læreboken som benyttes på eksamen. Understrekning/markering av tekst, figurer og tabeller i læreboken er tillatt.

Hjelpemiddel til eksamen

Tillatne hjelpemiddel på eksamen:

Spekroskopi:
Læreboken (Williams and Fleming: Spectroscopic methods in organic chemistry 6th Edition.). Det er ikkje tillate med notatar i læreboka som vert nytta på eksamen. Understreking/markering av tekst, figurar og tabellar i læreboka er tillate.

Karakterskala

Ved sensur av emnet Spektroskopi vert karakterskalaen A-F nytta.

Biokjemisk metodikk: Obligatorisk oppmøte på kurs. Karakter Bestått/Ikkje bestått.

Institutt

Klinisk institutt 2: studie@kliniskmedisin.uib.no

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesarar finn du på Mitt UiB.
Klinisk institutt II, studie@kliniskmedisin.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftlig oppgave, skriftlig

  Varigheit
  2 timer
  Trekkfrist
  01.02.2020
  • Eksamensdel: Spektroskopi

   Dato
   04.05.2020, 09:00
   Varigheit
   2 timer
  • Eksamensdel: Biokjemisk metodikk