Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Landformdannande prosessar

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gi innsikt i og forståing av korleis landformer vert danna og dei prosessane som ligg til grunn. I tillegg skal emnet gi generell kunnskap om korleis natur set grenser for menneskeleg aktivitet. Ved emneslutt skal studenten sjølv kunne identifisere ulike landformer, mellom anna ved hjelp av kart og flyfoto, forstå korleis dei blir danna og teoriane bak, og vere fortruleg med omgrep og fagterminologi.

Emnet skal formidle forståing for korleis naturlege/geologiske prosessar verkar på ulike skala i tid og rom og deira relasjon til endringar i klimatiske forhold , og dei samfunnsmessige konsekvensane det har.

Innhald:

Emnet introduserer det geofaglege innhaldet i naturgeografien. Emnet gir ei systematisk innføring i ulike landformdannande prosessar som forvitring, masserørsle, glasiale-, fluviale-, eoliske- og marine prosesser, deira verkemåte og samhandling og teoriar knytt til desse. Tema er generelle, men med særskild fokus på norske landformer. Det vil også bli gitt ei viss innføring i grunnleggjande geologi samt ei innføring i generell hydrologi og pedologi (jordsmonnlære).

Studiet avsluttar med eit feltkurs kor kunnskapar blir utøvd i praksis og vist gjennom ein innlevert rapport (gruppearbeid) som vert vurdert.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjere greie for dei viktigaste landformdannande prosessar i Noreg og globalt
 • kjenner til sentrale teoriar for landskapsutvikling
 • kan forklare samanhengen mellom platetektonikk, indre prosesser og global geomorfologi
 • kan forklare berggrunnen si betyding for utforminga av landformer
 • kan beskrive dei store trekka i Noreg si geologiske historie
 • kan gjengi dei store trekka i istidshistoria i Noreg og Skandinavia
 • kan beskrive Jorda si klimahistorie i grove trekk
 • har kunnskap om samspelet mellom naturprosessar og menneskeleg aktivitet
 • kan forklare dei samfunnsmessige konsekvensane av naturgitte forhold og naturressursar i Noreg og andre land

Ferdigheiter

Studenten

 • kan kjenne att ulike jordsmonn, jordartar og landformer ute i naturen
 • kan identifisere prosessmiljø ute i naturen
 • kan bruke navigasjonsutstyr (GNSS, t.d. GPS) for å samle inn geografiske data
 • kan ta i bruk topografisk kart, flyfoto og fagleg kunnskap til å gjere ei naturgeografisk landskapsanalyse av eit område
 • kan utføre ei kvartgeologisk kartlegging i felt under rettleiing og som del av ei gruppe
 • kan teikne eit kvartærgeologisk kart i samsvar med ein oppgitt standard
 • kan føre feltdagbok, og skilje mellom skildring og tolking
 • kan rapportere feltdata skriftleg og munnleg, som del av ei gruppe

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i sentrale naturgeografiske problemstillingar
 • kan formidle sentrale naturgeografiske teoriar skriftleg
 • kan bruke eit presist naturgeografisk fagspråk

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

GEO115 eller GEO110

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

2-3 førelesingar á 2 timer pr veke. Totalt 24-26 førelesingar

1 heildagsekskursjon

1 feltførebuande seminar á 2 timer pr. veke. Totalt 3 seminar

1 feltkurs 4-5 dagar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjent 3 seminaroppgåver. Deltaking på dagsekskursjon og feltkurs. Feltrapporten vil vere eit gruppearbeid (2-4 studentar pr. gruppe) og vert vurdert som det. Feltrapporten skal presenterast i plenum. Informasjonsmøtet er obligatorisk.

Vurderingsformer

Vurdering i emnet har to delar:

 • Gruppevis feltrapport. Feltrapporten vil vere eit gruppearbeid (2-4 studentar pr. gruppe) og vert vurdert som det (20%)
 • Skuleeksamen 5 timer (80%)

Det blir gitt ein samla karakter. Begge delar må vere bestått for å få karakter i emnet.

Studentar som har bestått emnet før 2018 kan ved søknad til post@geog.uib.no innen 01.02.2019 bli vurdert etter skuleeksamen (100%).

Karakterskala

Karakterskala A-F

Fagleg overlapp

 • GEOL106 - 10 studiepoeng reduksjon
 • GEOG111 - 15 studiepoeng i reduksjon
 • GEOV106 - 10 studiepoeng i reduksjon
 • GEOV101 - 5 studiepoeng i reduksjon

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Emneevaluering

Institutt for geografi evaluerer ein tredjedel av kursporteføljen kvart semester. GEO111 vil difor bli evaluert kvar tredje gong kurset vert undervist.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for geografi

Studieveileder@geog.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Gruppevis feltrapport og skuleeksamen

  Trekkfrist
  08.05.2019
  • Eksamensdel: Gruppevis feltrapport

   Innleveringsfrist
   22.05.2019, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   03.06.2019, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  03.06.2019, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   03.06.2019, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted