Hjem
Studentsider
Masteremne

Særemne i geografi

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeGEO317
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk eller engelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår. Haust uregelrett.

Mål og innhald

Emnet skal gje studenten ei grundig innføring i eit avgrensa forskingsområde i geografi, gjerne med relevans for masteroppgåva. Emnet skal formidle forståing for aktuelle forskingstema i geografi. Emnet er ein valfri del av mastergraden i geografi, der studentane spesialiserer seg i eit nærare definert område av faget, av teoretisk og/eller metodisk art. Det tematiske innhaldet på emnet vert definert av studenten sjølv, i samråd med rettleiar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap innanfor det utvalde geografiske fagområdet og spesialisert innsikt i eit avgrensa fagområde.
 • har god innsikt i teoretisk basis og metodiske innfallsvinklar for dette feltet.
 • har kjennskap til nyare forsking innan fagfeltet.

Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan presentere eit valt tema i ein skriftleg rapport basert på relevant litteratur.
 • kan presentere eit valt tema og gjere greie for relevant litteratur i plenum.
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskjelder og nytte desse til å strukturere og formulere faglige resonnement.
 • kan strukturere, førebu og halde ein presentasjon om emnet på eit nivå som medstudentar kan forstå.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere relevante geografiske problemstillingar.
 • kan bruke sin kunnskap og ferdigheiter på nye område og beherskar geografien sine uttrykksformer.
 • kan kommunisere om faglege problemstillingar, analyser og konklusjonar innanfor geografi, både skriftlig og munnleg.
 • kan gje konstruktiv tilbakemelding om fagleg innhald og presentasjonsteknikk i eit skriftleg arbeid og til foredragshaldarar.
 • kan vidarutvikle eigen kompetanse og fagleg spesialisering.

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad i geografi.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

 • Masterprogrammet i geografi (MASV-GEOG)
 • Master's Programme in Physical Geography (MASV-PHYG)
 • Master's Programme in Geographies of Sustainable Development (MASV-MEHA)

Arbeids- og undervisningsformer

Individuelle studiar, rettleiing og seminar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Levere og få godkjent pensumliste (500-700 sider)
 • Aktiv deltaking på seminar
 • Tilbakemelding til medstudentar, både munnleg og skriftleg
 • Munnleg seminarpresentasjon (30 min inkludert 5-10 min. til spørsmål) før innlevering av semesteroppgåve

Vurderingsformer

Semesteroppgåve (5000-7000 ord ekskludert referansar).

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret. 

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der. 

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB.

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for geografi har det administrative ansvaret for emnet. 

Kontakt

Institutt for geografi

Studieveileder@geog.uib.no