Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Gresk: Epikk og lyrikk

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeGRE104
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk, engelsk ved behov.
  • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Undervisninga blir normalt gitt i haustsemesteret.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet omfattar i første rekkje lesing av episke og lyriske tekstar frå den arkaiske perioden (750-480 f. Kr.), men også poetiske tekstar frå klassisk, hellenistisk og romersk tid kan inngå. Det blir også gitt innføring i gresk språkhistorie (serleg hovuddraga av greske dialektgrupper og litteraturspråk) og metrikk, eit oversyn over gresk religionshistorie og mytologi, og auka kjennskap til gresk litteraturhistorie (med serleg vekt på dei forfattarane som blir lesne).

Læringsutbyte

Kunnskapar

Kandidaten har

- auka kjennskap til gresk språk og grammatikk med vekt på språkhistorie, dialektgrupper, litteraturspråk og metrikk

- auka kjennskap til gresk litteraturhistorie med vekt på episk og lyrisk dikting

Ferdigheiter

Kandidaten kan

- lese metriske greske tekstar på eiga hand med bruk av ordbok

- identifisere former og analysere setningar på gresk ved hjelp av grammatikk.

- gjere greie for viktige greske poetar

Generell kompetanse

Kandidaten kan
- setje seg inn i den grammatiske strukturen i eit nytt språk
- arbeide med tekstar på andre språk ved hjelp av grammatikk, ordbok, tekstkommentar o.l.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

Ein tilrår at eksamen i GRE101 og GRE102 er avlagt før studenten går opp til eksamen i GRE104.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Denne eksamenen er open for personar utan studierett, etter søknad til Utdanningsavdelinga. Se UHL §3-10.)

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga blir gitt i form av førelesingar over delar av pensum, med serleg innføring i metrikk og språkhistorie.

Om lag 52 timar (to dobbelttimar i veka).

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttet sine retningsliner for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verte aktuelt vil studentane få informasjon om det ved semesterstart, og før fristen for semesterregistrering 1. februar / 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen.

Vurderingsformer

Eksamen består av ein munnleg prøve, der kandidaten skal lese, omsetje og analysere metriske tekstar frå pensum, og svare på spørsmål med utgangspunkt i tekstane og frå pensum elles.

Våren 2021 blir munnleg eksamen digital, som tiltak mot spreiing av koronavirus.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Karakterskala A-F.

Vurderingssemester

Haust og vår

Litteraturliste

Pensum er til saman på omlag 45 sider greske poetiske tekstar (30 line = 1 side) som skal lesast i kommenterte utgåver. Dessutan inngår systematiske framstellingar av gresk språkhistorie og metrikk, og oversyn over gresk religionshistorie og mytologi.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for klassiske fag

Emneansvarleg

Fagmiljøet i klassiske fag

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Eksamensinformasjon