Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Gresk: Stilskriving og attiske talarar

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeGRE203
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk, engelsk ved behov.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Undervisninga blir normalt gitt i vårsemesteret.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet tilbyr eit studium av eit utval tekstar frå dei attiske talarane (særleg Lysias, Demosthenes, Isokrates). Også retoriske tekstar frå keisartida (t. d. Dion Khrysostomos, Ailios Aristeides, Libanios, Gregorios frå Nazianz) kan inngå i studiet.

Det vil óg bli gitt ei innføring i historia til den klassiske retorikken, med lesing av sentrale teoretiske tekstar i omsetjing.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Kandidaten har:

- større kjennskap til gresk grammatikk og stilistikk gjennom analyse av dei tekstane som blir lesne

- tileigna seg utvida kunnskap om dei trekka som kjenneteiknar den litteraturen og kulturen studiet fokuserer på.

Ferdigheiter

Kandidaten kan:

- omsetje nivåtilpassa tekstar frå engelsk eller norsk til gresk

- kan analysere, resymere og vidareformidle greske tekstar

Generell kompetanse

Kandidaten kan: - setje seg inn i den grammatiske strukturen i eit nytt språk - formidle kunnskap om grammatiske strukturar i gresk

Krav til forkunnskapar

Minimum eitt av emna: GRE101, GRE102, GRE103, GRE104

Tilrådde forkunnskapar

Avlagt eksamen i minst 3 av greskemna på 100-nivå.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Skrivekurs, ev. også førelesingar over delar av pensumtekstane.

Ein enkelttime i veka.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttet sine retningsliner for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verte aktuelt vil studentane få informasjon om det ved semesterstart, og før fristen for semesterregistrering 1. februar / 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen.

Vurderingsformer

Eksamen består av ein heimeeksamen på seks timar, der kandidaten skal omsetje ein tekst frå engelsk eller norsk til gresk med ordbok, og svare på spørsmål frå andre delar av pensum.

Karakterskala

Karakterskala A-F.

Vurderingssemester

Haust og vår

Litteraturliste

Pensum er på til saman omlag 100 sider gresk prosatekst (30 liner = 1 side). Minst 50 av desse sidene skal lesast i kommenterte utgåver. Dessutan inngår ei oversiktleg framstilling av klassisk retorikk og relevante delar av handbøker i grammatikk og stilistikk.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Trekkfrist
  14.09.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen