Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Datahandtering

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeINFO125
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk eller engelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet presenterer teori og praksis knytt til utforming og bruk av relasjons- og NoSQL-databasar. Dette omfattar datamodellering med EER, relasjonsmodellen. databaseutforming og normalisering, spørjespråk samt prinsipp for fil-organisering og indeksering. Emnet tar også opp skillet mellom ulike typar data. Atomiske data vs strukturerte objekt, og oversyn over dei grunnleggjande konsepta og metodane i NoSQL databasar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kjennskap til datamodellering.
 • har kjennskap til modellar og prinsipp for lagring av ulike typar data.
 • har kjennskap ulike typar spørjespråk.
 • har kjennskap til prinsipp for NoSQL metodar.

Dugleikar

Kandidaten

 • kan kartleggje eit bruksområde i ein datamodell.
 • kan utvikle databasar for ulike typar data.
 • kan handtere data i databasar ved hjelp av moderne spørjespråk.
 • har praktisk erfaring med språk og verktøy for å utvikle og bruke databasar.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

INFO104 eller tilsvarande

Studiepoengsreduksjon

 • DATA120 (5 sp)
 • INF115 (5 sp)
 • INFO122 (10 sp)
 • INFO121 (10 sp)
 • INFO123 (5 sp)
 • MIX201 (10 sp)

Krav til studierett

Ope

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar, øvingar (normalt 2-4 timar forelesing og 2 timar øvingar i 8-10 veker).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Obligatoriske innleveringar, som må gjerast og godkjennast i undervisningssemesteret.
 • Obligatorisk deltaking: oppmøte på obligatoriske lab- og seminargrupper (minst 75%).

Godkjende obligatoriske undervisingsaktivitetar er gyldige i to semester etter godkjenninga.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

Alle skriftlege hjelpemiddel i papirform er tillatne på eksamen. 

Karakterskala

Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).

Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret og påfølgande semester (ordinær eksamen for studentar med gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet).

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  24.02.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  10.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted