Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Bacheloroppgåve

 • Studiepoeng30
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeJOU250
 • Talet på semester1
 • Språk

  Norsk

 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Media City Bergen

Mål og innhald

Målet med dette emnet er å auke studentane sin analytiske kompetanse og deira profesjonsorienterte ferdigheiter gjennom ei innleiande seminarrekke om likskapar og skilnader i journalistisk og samfunnsvitskapleg metode, og korleis det eine kan komplimentere det andre. Kjeldesøk, kjeldekritikk og etiske problemstillingar vil bli drøfta.

Deretter skal studentane gjere ei todelt bacheloroppgåve: ei analytisk basert på ei empirisk undersøking eller på samanliknande drøfting av teori, og ein større journalistisk produksjon med ein analytisk fokusert produksjonsrapport.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har brei kunnskap om sentrale likskapar og skilnader mellom journalistisk og samfunnsvitskapleg metode, både kvalitativt og kvantitativt
 • har brei kunnskap om korleis ulike analoge og digitale verktøy kan nyttast for å samle inn, analysere og visualisere ulike typer data på ulike plattformer
 • har brei kunnskap om sentrale tema, teoriar, historie, problemstillingar, prosessar, og verktøy innafor fagområdet journalistikk

Ferdigheiter

Studenten

 • kan bruke teoretisk og metodisk innsikt til å utvikle og gjennomføre eit vitskapleg forskingsdesign eller ein større produksjon med refleksjonsrapport
 • kan reflektere analytisk og prosessuelt over eigne prosjektdesign og gjennomføringa av desse

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre journalistisk arbeid aleine eller i gruppe, over kortare eller lengre tid og på fleire plattformar og i tråd med yrkesetiske krav og retningslinjer
 • kan formidle sentralt fagstoff og reflektere skriftleg og munnleg over eigne journalistiske tilnærmingar
 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillingar og kan bruke kvalifisert journalistisk skjønn
 • kan bruke den journalistiske kompetansen til å søke etter, og formidle, ny kunnskap i ulike fysiske og digitale kontekstar
 • kjenner til nytenking og innovasjon innan fagområdet og kan nyttiggjere seg dette

Krav til forkunnskapar

JOU101, JOU102, JOU103 og JOU201

Tilrådde forkunnskapar

MEPRO100

Studiepoengsreduksjon

Krav til studierett

Bachelorprogram i journalistikk (BASV-JOU)

Arbeids- og undervisningsformer

Seminar og rettleiing

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Deltaking i teori- og metodeseminar
 • Rettleiing i samband med bacheloroppgåva

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før studenten kan gå opp til eksamen

Vurderingsformer

Bacheloroppgåve: ei todelt oppgåve: ei analytisk basert på ei empirisk undersøking eller på samanliknande drøfting av teori, og ein større journalistisk produksjon med ein analytisk fokusert produksjonsrapport. Kvar del tel 50% av den samla karakteren.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Eksamen blir berre tilbydd i undervisningssemesteret.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert av studentane kvart tredje år, av faglærar kvart år

Programansvarleg

Programstyret ved Institutt for informasjons- og medievitskap

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap

Institutt

Institutt for informasjons- og medievitskap

Kontakt