Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Forebygging og avdekking av korrupsjon i næringslivet og offentlig sektor

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeJUR606
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Videreutdanning, lavere grads

Undervisningssemester

Høst

Undervisningsstad

UiB, og nettbasert

Mål og innhald

Kurset gir en innføring i forebygging og avdekking av korrupsjon i næringslivet og offentlig sektor. For det første rettes fokus mot fenomenet korrupsjon. Hva er korrupsjon? Hvorfor oppstår korrupsjon? Ved drøfting av disse spørsmålene søkes det belyst hva som er likheter og forskjeller på korrupsjon i offentlig og privat sektor. Det vil bli gitt eksempler på ulike former og typer av korrupsjon; fra småskala-korrupsjon på grensen mot uetisk, men ikke straffbar atferd, til store og komplekse tilfeller av korrupsjon. Forholdet mellom tradisjonelle bestikkelser og forhold som kan være indikatorer på korrupsjon (brudd på regler om transparens, habilitet) vies oppmerksomhet. Andre forhold for å få kunnskap og forståelse for femommenet korrupsjon vil også bli fremhevet: Hvorfor oppstår ulike former for korrupsjon? Hvilke konsekvenser og omkostninger har korrupsjon? Hvilket omfang er det av korrupsjon i dag nasjonalt og internasjonalt?

For det andre tar kurset for seg hvilken atferd som rammes av straffelovens bestemmelser av korrupsjon, samt andre straffbare forhold som står i nær sammenheng med korrupsjon (bl.a. økonomisk utroskap og hvitvasking). Korrupsjon og etikk vies også oppmerksomhet.

For det tredje fokuseres det på hvordan korrupsjon kan forebygges og avdekkes i næringslivet og i offentlig sektor. Her presenteres internasjonale og nasjonale rettslige instrumenter og retningslinjer som er viktige når en privat eller offentlig virksomhet skal gjøre risikovurderinger og utarbeide interne rutiner for forebygging og avdekking av korrupsjon. Det drøftes også i noen grad hvordan man skal, bør og kan gå frem hvis det skulle avdekkes korrupsjon eller oppstå mistanke om korrupsjon i virksomheten.

Læringsutbyte

Kunnskap

Etter at kurset er gjennomført skal studentene ha:

 • Grunnleggende kunnskap om fenomenet korrupsjon,
 • grunnleggende kunnskap om hvilken atferd som rammes av straffebestemmelsene om korrupsjon, samt være i stand til å reflektere rundt etiske dilemmaer som kan oppstå i en korrupsjonskontekst,
 • god kunnskap om hvordan private og offentlige virksomheter kan forebygge og avdekke korrupsjon.

Ferdigheter

Etter at kurset er gjennomført skal studentene kunne:

 • Identifisere atferd som rammes av straffebestemmelsene mot korrupsjon,
 • identifisere etiske spørsmål og dilemmaer som kan oppstå i virksomheten,
 • utarbeide grunnleggende retningslinjer for å forebygge og avdekke korrupsjon i virksomheten, og
 • legge opp en strategi for hvordan man skal, bør eller kan gå frem hvis det avdekkes korrupsjon eller det oppstår mistanke om korrupsjon i virksomheten.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Utdanning på bachelor-/masternivå. En fordel med grunnleggende kjennskap til rettsanvendelse

Studiepoengsreduksjon

Ingen overlapp med emner ved Det juridiske fakultet

Krav til studierett

Det blir gjennomført særskilt opptak til emnet

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og seminarundervisning (ca. 26 timer totalt), personlig veiledning etter behov og obligatorisk hjemmeeksamen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk oppgave: Godkjend obligatorisk heimeoppgåve. Studentar som får oppgåva underkjent, får høve til å levere den éin gong til. Godkjend oppgåve er vilkår for å gå opp til eksamen.

Vurderingsformer

Seks timars heimeeksamen. Studentar som har gyldig forfall til eksamen eller stryk får tilbod om kontinuasjonseksamen.

Eksamensspråk: norsk

Hjelpemiddel til eksamen

Ikke aktuelt for emnet grunnet vurderingsform hjemmeeksamen.

Karakterskala

Bestått/ikke bestått

Vurderingssemester

Høst

Litteraturliste

Litteraturlisten vil være klar innen 1. juni for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering

I henhold til retningslinjer for evaluering av emner ved Det juridiske fakultet.

Programansvarleg

Studieutvalget ved det juridiske fakultet.

Emneansvarleg

Professor Jon Petter Rui

Administrativt ansvarleg

Robert Stavenes