Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Kjønn, seksualitet, kultur

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor.

Undervisningssemester

Vår.

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

Fagleg innhald
Emnet rettar søkelys på den kulturelle konstruksjonen av kjønn og seksualitetar og søker å avdekke dei kulturelle mønstra som er med å forme individa til dei tilsynelatande faste kategoriane mann og kvinne, hetero og homo. Emnet fokuserer på korleis meiningsinnhaldet i kjønns- og seksualitetskategoriane blir produsert, reprodusert og eventuelt endra. Teoretisk vil emnet trekke vekslar på kulturteori og generell kjønnsteori.


Læringsmål

Emnet tek sikte på å gi ei innføring i korleis kjønn og seksualitet kan analyserast frå eit kulturvitskapleg perspektiv, både i vår eiga tid og i andre historiske periodar. Sentrale spørsmål dreier seg om kulturelle konstruksjonar og iscenesetjingar av kjønn og seksualitetar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap
Studenten

 • har kunnskap om ulike måtar å analysera kjønn og seksualitet på ut frå eit kulturvitskapleg perspektiv.


Ferdigheiter
Studenten

 • har kjennskap til relevante problemstillingar og forskingsarbeid innan fagområdet.
 • griper dei overordna perspektiva i faglitteraturen og til å formidle desse.

 

Generell kompetanse
Studenten

 • kan setje seg inn i ein omfattande faglitteratur, og dei kan skriva ein lengre resonnerande tekst på bakgrunn av denne.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen.

Studiepoengsreduksjon

KUVI256

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisinga blir gjeve i form av førelesingar og seminar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studenten skal skrive ei øvingsoppgåve i løpet av semesteret. Obligatoriske aktivitetar er gyldige i to semester etter det undervisingssemesteret dei vart godkjende.

Vurderingsformer

Eksamen er ein 7 dagars heimeeksamen.Oppgåva skal ha eit omfang på om lag 3000 ord. Alle obligatoriske arbeidskrav må vera oppfylte for at studenten skal kunna møta til eksamen.

Karakterskala

Det blir nytta bokstavkarakterar på ein skala frå A til F, der F er stryk.

Litteraturliste

Instituttet utarbeider pensumlister, pensum er på 1200 - 1500 sider.

Emneevaluering

Studentane vil med jamne mellomrom bli bedne om å evaluera emnet.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  15.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  22.09.2021, 13:00
  Trekkfrist
  02.09.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen