Hjem
Studentsider
Masteremne

Metode for språklege mastergrader

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

-

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir ei innføring i empirisk metode for lingvistikk og språkstudium, t.d. innsamling, oppbygging og bruk av tekstkorpora. Varierande frå semester til semester kan også andre metodeemne bli tekne opp, til dømes feltmetodar og arbeid med informantar, utarbeiding og bruk av spørjeskjema, og statistiske metodar relevante for handsaming av korpusdata og informantdata. Kurset bidrar også til kunnskapar og ferdigheiter i tekstoppbygging og språkbruk mht. artiklar i lingvistikk og språkstudium.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Kandidaten kan...

 • gjengi og diskutere viktige vitskapsteoretiske og metodiske grunnlag for språkvitskapleg arbeid;
 • omskrive viktige omgrep innan vitskapsteori og framgangsmåtar i metodar.

Ferdigheiter

Kandidaten kan...

 • vurdere og samanlikne metodar innan lingvistikken, t.d. feltmetodar og korpusmetodar;
 • nytte metodar og omgrepsapparatet innan praktisk språkforskning;
 • strukturere ein tekst med rett sjanger, terminologi, siteringar og argumentasjon.

Generell kompetanse

Kandidaten kan...

 • bruke lingvistisk og vitskapsteoretisk argumentasjon;
 • ha eit kritisk blikk på eigne og andre sine metodar;
 • diskutere felles metodespørsmål;
 • bruke ein skrivestil og tekstelement som passar til stiltradisjonane i lingvistikk og språkrelaterte fag

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ein bachelorgrad med språkleg spesialisering gjev det mest høvelege startgrunnlaget.

Studiepoengsreduksjon

LINGMET (15 studiepoeng), LING311 (10 studiepoeng), DASP307 (5 studiepoeng)

Krav til studierett

Krav om gyldig studierett på eit av masterprogramma i framandspråk, nordisk eller lingvistikk ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar, seminar og praktiske øvingar. Normalt vil lærarar frå lingvistikk og ulike språkfag vere ansvarlege for undervisninga.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studenten skal levere følgjande i løpet av semesteret:

 1. ei obligatorisk oppgåve;
 2. ei individuell pensumliste som utgjer fagleg grunnlag for den individuelle teksten som skal leverast til vurdering.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må vere godkjent før ein kan ta eksamen i emnet. Godkjenninga er gyldig i totalt tre (3) semester, inkludert undervisingssemesteret.

Vurderingsformer

7 dagars individuell digital heimeeksamen. Studenten skal levere eit essay på ca. 5000 ord, i tillegg til referansar og eventuelle vedlegg med data osb.

Det er ikkje høve til samarbeid mellom studentar eller å stille faglege spørsmål til faglærar når eksamen har starta. Eksamensstart blir rekna frå tidspunktet eksamensoppgåvene er tilgjengelege for kandidatane.

Hjelpemiddel til eksamen

Hjelpemiddel det er lov å nytte: pensum, bibliotekressursar, og referansar og verktøy angitte av faglærer. Alle brukte hjelpemiddel bør siterast.

Karakterskala

A-F.

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista kan vere samansett av delvis fellespensum og delvis individuelt pensum valt i samråd med studenten sitt eige institutt og i tilknyting til det språket studenten studerer. Fellespensum er omlag 400 sider og omfattar innføringar i språkvitskapleg metode og illustrerande artiklar.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for språkvitskap, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Emneansvarleg

Programstyret for språkvitskap, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium.

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Kontakt

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

E-post: studierettleiar.lle@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  05.05.2023, 13:00
  Innleveringsfrist
  12.05.2023, 13:00
  Trekkfrist
  21.04.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen